Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: 117
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0129
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
op Germanen, vermoedelijk Franken, die wellicht bij een burchtbestorming gevallen zijn.

Van bijzondere beteekenis is ten slotte het feit, dat, blijkens de teruggevonden
grondinvulling aan weerszijden van de fundeering van den muur, die de Barbarossahal
aan hare westzijde afsloot, deze fundeering eerst gemaakt is nadat zich de tweede grondlaag
met de dakpanscherven en brandsporen gevormd had.

De hoogstbelangrijke gevolgtrekkingen, die hieruit met betrekking tot de kennis
van het paleis van Karei den Groote voortvloeien, zullen elders worden medegedeeld.

J. J. WEVE.

ALGEMEENE LEDENVERGADERING VAN DEN NED. OUDHEIDK. BOND.

De algemeene ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden te Gouda op Vrijdag
en Zaterdag 1 en 2 Juli a. s.

De deelnemers worden Vrijdagavond te 8 uur door het Dagelijksch Bestuur te Gouda
op het stadhuis ontvangen, waarna te half negen aldaar de vergadering wordt geopend,
welke overeenkomstig de gewijzigde statuten alleen toegankelijk is voor leden en corres-
pondeerende leden van den Bond.

Na voorlezing der notulen en van het jaarverslag door den secretaris en goed-
keuring van de rekening en verantwoording van den penningmeester wordt de plaats voor
de volgende algemeene vergadering bepaald en wordt de verkiezing gehouden van twee
bestuursleden wegens het periodiek aftreden der H.H. Mr. P. J. C. A. Boeles en F. A. Hoefer.
Daarna zullen de praeadviezen in behandeling komen, uitgebracht door de H.H. Jos. Th.
Cuypers en Dr. W. Vogelsang over het vraagstuk der restauratie van monumenten. Zoodra
deze praeadviezen zijn ingekomen, zullen die in het Bulletin worden gepubliceerd.

Daarna zal gelegenheid gegeven worden tot bespreking van onderwerpen in het
belang van den Bond of van algemeen oudheidkundig belang. Zij, die onderwerpen in
bespreking willen brengen, worden verzocht hiervan vóór 29 Juni schriftelijk kennis te
geven aan den secretaris van den Bond, Dr. H. E. van Gelder, Cornelis Jolstraat 32,
Scheveningen.

De tweede dag wordt bestemd voor bezichtiging van Gouda en een bezoek aan
Oudewater. De deelnemers komen te 10 uur v.m. in de Groote of Sint-Janskerk bijeen,
waarna de rondgang door de stad gehouden wordt onder leiding van de leden van de
Commissie van ontvangst, bestaande uit de H.H. R. L. Martens, burgemeester, H. J.
Nederhorst Sr., C. W. van de Velde, J. van Galen, wethouders, Dr. L. A. Kesper, archivaris,
L. Koole, gemeente-architekt, Dr. F. H. G. van Iterson, voorzitter van de Commissie van
het Stedelijk Museum, J. A. P. Montijn, secretaris-kerkvoogd der Ned. Herv. Gemeente,
A. Goedewaagen Jr., J. van Kranenburg enW. J. van Zanen. De rondgang zal in verschillende
groepen geschieden, waarbij ook gelegenheid zal gegeven worden om een der Goudsche
pijpenfabrieken te bezichtigen. Aan den Z.Eerw. Heer pastoor der Oud-Roomsche Clerezy
is verzocht om de rijke kunstschatten dier kerk te mogen bezichtigen.

117
loading ...