Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: 162
DOI issue: DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0174
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
6 stemmen aangenomen. Later is door de Gedeputeerde Staten de goedkeuring voor het
bouwen van een school geweigerd in verband met het weinig geschikt zijn van de plaats
voor schoolbouw. Een voordeel van deze beslissing is, dat hierdoor de mogelijkheid wordt
geopend voor nieuwe onderhandelingen tusschen Rijk en Gemeente.

Een groot ^Gezicht op Amsterdam" gegraveerd door Hans Rem. — Onlangs een
portefeuille met prenten behoorende tot den bekenden historischen atlas van Frederik
Muller doorziende, trof N°. 1190/1 »Zes Spaansche galeijen tusschen Engeland en Vlaanderen
door de Vereenigde Holl. en Eng. scheepsmagt veroverd en in den grond geboord,
3 Oct. 1602", en N°. 1195^4 »De 8 galeijen van Spinola door Joos de Moor bij Sluis
geslagen, 26 Mei 1603", mijn bizondere aandacht. De graveerwijze van deze prenten leek
mij dezelfde te zijn als die van het »Gezicht op Amsterdam", van het jaar 1606 J). Het
eenig bekende exemplaar van die prent werd in 1898 voor 's Rijksprentenkabinet door
den toenmaligen directeur J. Ph. van der Keilen aangekocht. Van der Keilen schreef de
prent toe aan Joh. Saenredam, welke toeschrijving naar ik meen onjuist is. De graveer-
techniek toch van de drie prenten, die het uitgeversadres van Willem Jansz. (Willem
Jansz. Blaeu) te Amsterdam dragen, is dezelfde. Als ontwerper hebben de prenten uit den
atlas Muller den verlatijniseerden naam van Johannes Remius van Antwerpen, die ook als
graveur bekend is. Volgens Eekhoff n.1. (»Kunstverz. van Leeuwarden") blz. 303 heeft zekere
G. Rijkelsma van de Staten-Generaal een vereering van ƒ150 ontvangen voor de «Caerte
van de waterslach in 1602 bij Sluis, die hij door Mr. Hans Rem heeft doen snijden".

Daar èn de graveerwijze van de prenten dezelfde is, èn het uitgeversadres eens-
luidend, kan dus wel aangenomen worden, dat het bewuste «Gezicht op Amsterdam" ook
het werk is van Hans Rem. Wel vreemd dat de auteur van zulk een belangrijk werk
zoo weinig bekend is. J. Pu. VAN DER KELLEN Dzn.

Verbetering.

In de 3de aflevering van het Bulletin is de op bladz. 100 gereproduceerde teekening
van het Stadhuis te Gouda niet van Saenredam maar van Roeland Roghman. — Bij de
beschrijving van de Sint Janskerk dient nog gevoegd te worden, dat bij het kerkbestuur
nog aanwezig zijn 11 aan Lucas van Leyden toegeschreven cartons voor glasschilderingen
en verschillende cartons voor de thans nog aanwezige ramen. J. C. O.

1) Gereproduceerd in «Afbeeldingen naar belangrijke prenten en teekeningen van's Rijksprenten-
kabinet" uitgegeven onder leiding van J. Ph. van der Keilen Dzn. bij W. Versluys, Amsterdam.

□ □ □


162
loading ...