Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Hrsg.]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Seite: 177
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0189
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
van dit gasthuis een nieuw gebouw te stichten en daartoe de oude gedeeltelijk nog uit
het laatst der 14de eeuw dagteekenende gebouwen te sloopen. Aandrang van regeerings-
wege heeft echter geleid tot wijziging der verbouwingsplannen in dien zin dat de twee
interessantste en best bewaarde gedeelten van het oude gasthuis, de kapel en de ten
noorden daarvan aansluitende vleugel (de oude mannenzaal) behouden zullen worden.
Herstel dier gebouwen is dan echter noodig. In de uitgaven ware door het Rijk bij te
dragen 50 pCt. tot een maxium van ƒ7000, te verdeelen over twee jaren.

b. Kasteel Doorwerth. Eene vereeniging »de Doorweerth" heeft zich geconstitueerd
die dit belangrijke monument dat zich in een jammerlijken staat van verval bevindt, heeft
aangekocht om het voor algeheelen ondergang te behoeden. De vereeniging stelt zich
voor het te herstellen en tot museum in te richten. De kosten voor deze herstellingen
zijn globaal geraamd op ƒ65000 waarin door het rijk voor 50 pCt. zou kunnen worden
bijgedragen. Het juiste bedrag der te verleenen rijkssubsidie is echter nog niet op te
geven omdat nader advies over de plannen tot restauratie wordt ingewonnen. Inmiddels
moesten echter tot behoud van het Monument voorzieningen worden getroffen welke
geen uitstel duldden en die in èlk geval noodzakelijk zijn. Daartoe wordt een bedrag
van ƒ7000 als de helft van een daarvoor op ƒ14000 te stellen som op de staatsbegrooting
gebracht. Na het inkomen van bovenbedoeld advies zal worden overwogen, welke bedragen
nader zullen zijn uit te trekken ter tegemoetkoming in de verdere restauratiekosten.

c. Nederlandsch-Hervormde kerk te Langerak. De toestand van dit uit de 13de tot
15de eeuw dagteekenend Monument maakt herstelling in hooge mate urgent. De kosten
zijn geraamd op ƒ14000; van het Rijk wordt gevraagd ƒ5000. Van dit bedrag dat over
twee jaren ware te verdeelen, wordt ƒ2500 uitgetrokken.

d. Nederlandsch-Hervormde kerk en toren te Mitwolde. Deze kerk, dateerende uit
de 13de eeuw en een vrij zuiver type van Groningschen kerkbouw, verkeert in staat van
verval. In het koor bevindt zich een prachtig grafmonument van baron Innhausen und
Kniphausen en diens echtgenoote Anna van Ewsum, vervaardigd door Rombout Verhulst
in 1669. De eigenaresse, Jonkvrouwe van Panhuys, heeft dit kunstwerk aan het Rijk ten
geschenke aangeboden onder voorwaarde dat het in goeden staat ter plaatse zal worden
bewaard. Dit aanbod is aanvaard en dus kan niet langer gewacht worden om de kerk
weder in behoorlijken toestand te brengen. De kosten daarvan zijn geraamd op ƒ12000
waarvan door het Rijk ware te verstrekken 50 pCt. of ƒ6000 te verdeelen over 2 jaren.

e. Roomsch-Katholieke kerk te Noorbeek (Limburg). De kerk dagteekent uit de
13de eeuw (in de 15de eeuw vergroot) en behoort tot een der fraaiste stalen der gothische
dorpskerken in die provincie. Het is echter in een staat van verval geraakt zoodat het
kerkbestuur reeds in 1903 en nu weder in den loop van dit jaar zich tot de Regeering
wendde om finantieelen steun. Een onderzoek ter plaatse heeft aangetoond dat herstelling
urgent begint te worden. De kosten der restauratie worden geraamd op pl. ƒ22000, het
kerkbestuur vraagt van het rijk een subsidie van ƒ9000 wat een alleszins billijke verhouding
wordt geacht. Gevraagd wordt dus dit bedrag toe te staan, te verdeelen over 3 jaren.

177
loading ...