Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: 233
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0245
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
De banken der Portugeesch Isr. Synagoge te Amsterdam. — De Portugeesch Isr. Synagoge
is een gebouw uit de 17e eeuw en de tijd heeft het vele voor oudheidkenners dierbare
dat aan en in het gebouw is, niet ongemoeid gelaten. Dit is o.a. het geval met de zitbanken
die vernieuwing eischen. Door den hoofddirecteur van het Rijksmuseum, jhr. B. W. F.
van Riemsdijk, is nu aan den kerkeraad der Port. Isr. gemeente een brief gezonden,
waarin hij zegt vernomen te hebben, dat de banken door geheel nieuwe zullen worden
vervangen, wat hij zeer betreuren zou, omdat al worden zij gemaakt naar het model der
oude banken zij nooit kunnen krijgen het onmiskenbaar karakter van oudheid dat deze
synagoge stempelt. De heer van Riemsdijk is overtuigd dat de banken goed te restaureeren
zijn, hetgeen hij hoopt dat geschieden zal als zijnde een daad van piëteit. Ook de
bouwcommissie der gemeente heeft zich met de zaak bemoeid, en thans is door den
kerkeraad der Port. Isr. Gem. een motie aangenomen om de zaak in handen van het dage-
lijksch bestuur der Port. Isr. Gem. te stellen met verzoek advies en voorstel uit te brengen.

Appingedam. — In de op 30 Nov. j.1. gehouden raadsvergadering is het voorstel
van Burg. en Weth. tot restauratie van den antieken gevel van het raadhuis en tot verbouw
van het gebouw van binnen, geraamd op ƒ8500, zonder gasleiding, centrale verwarming
en aanschaffing van meubelen, aangehouden.

Delft. — Door den directeur van 's Rijks Museum te Amsterdam werd onlangs bij
een Delftschen uitdrager een merkwaardige gevelsteen met Hollandsch wapen aangekocht,
welke steen afkomstig bleek te zijn van de onlangs daar gesloopte kogelgieterij, een aan
het Rijk toebehoorend gebouw. Dit feit heeft den minister van Binnenlandsche Zaken
aanleiding gegeven om aan zijn ambtgenooten een schrijven te richten houdende verzoek
te willen bevorderen dat in voorkomende gevallen dergelijke voorwerpen, afkomstig van
Rijksgebouwen, niet in handen van opkoopers terecht komen.

Raadhuis Graft. — Het raadhuis van de gemeente Graft in Noord-Holland is een
bouwwerk van bijzonder verzorgde architectuur, doch was zoo bouwvallig dat het noodig
moest gerestaureerd worden om het voor ondergang te behouden.

De kosten van die restauratie werden eerst geraamd op ƒ12000 waarin het rijk
ƒ9000 zou bijdragen. Maar bij de uitvoering bleek, dat de kosten te laag waren geraamd,
dat zij ƒ16000 zullen bedragen en dat bovendien nog voor nieuwe meubileering eene
som van ƒ1760 noodig is.

De minister van binnenlandsche zaken heeft boven de reeds toegestane ƒ9000 nog
ƒ3000 toegezegd en Gedeputeerden oordeelen dat waar het hier betreft een zoo belangrijk
bouwwerk de provincie een som van ƒ2000 zeker wel mag bijdragen. De restauratie, die
reeds voor eenige jaren was begonnen, is sedert eenige weken voltooid.

233
loading ...