Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 45
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0057
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
zwaarder, maar daar ontbrak het steenen gebouw van de Hunenborg. Zulk een vierkant
gebouw met zeer breede stevige muren binnen een omwalling is anders geen zeldzaam
verschijnsel. Het is de oudste vorm van het Middeleeuwsche kasteel. In een dergelijk
kasteel was het steenen gebouw tegelijkertijd woning en het voornaamste deel der versterking.
De Hunenborg kan dus nooit een talrijke bevolking hebben geherbergd, zooals de Hunne-
schans, v/aar meerdere groote woningen zijn ontdekt. En dientengevolge is het aantal der
gevonden gebruiksvoorwerpen veel geringer. Ook de tijd der twee sterkten is verschillend.
Werd aan het Uddelermeer vroeg-Saksisch aardewerk gevonden, in de Hunenborg kwam
slechts aardewerk voor, dat is te dateeren in den Karolingischen tijd. Het aardewerk met
glazuur uit de 10de en 11de eeuw ontbreekt zoo goed als geheel. Waarschijnlijk is de
sterkte dus uit de negende eeuw. En Dr. Holwerda spreekt het vermoeden uit, dat de
burcht met den steenen toren is gebouwd in den tijd van Karei den Groote. Het was
dus wellicht de zetel van een Frankischen graaf, aangesteld om te heerschen over de Saksers.

Het bericht van de opgraving is verschenen in »Verslagen en mededeelingen” van
de «Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis”. Het is zeer te
hopen, dat het Rijksmuseum van Oudheden weer spoedig in de gelegenheid zal worden
gesteld, de resultaten der opgravingen in eigen tijdschrift bij elkander te publiceeren. De
«Oudheidkundige mededeelingen”, die jaren lang op zoo voortreffelijke wijze getuigden
van het werk van het Museum, zijn na 1913 niet meer verschenen.

_ A. W. BIJVANCK.

RONDGANG DOOR HET RIJKS-MUSEUM Huis Lambert van Meerten te Delft, 1917.

Door den directeur A. Ie Comte is een korte gids voor de bezoekers geschreven,
waarin bij de belangrijkste bezittingen van het museum eenige toelichtingen gegeven worden.
Een prettig geschreven boekje, waarvoor alle bezoekers den schrijver dankbaar zullen zijn.

KORTE MEDEDEELINGEN.

In verband met berichten over weinig welstand bij de partikuliere bouwmeesters
in Duitschland wijst de Bouwwereld van 28 Febr. 11. op eene mededeeling in de «Deutsche
Bauhütte” van 8 Februari over regeeringssteun aan de Saksiche architecten. Het ministerie
van Binnenlandsche Zaken aldaar stelt ten behoeve der architecten gelden beschikbaar
voor opmetingen van oude bouwwerken. Als er nu ook maar voldoende controle wordt
geoefend, dat deze gelegenheidsopmeters ook betrouwbare opmetingen inleveren, kan
deze noodmaatregel ook aan de oudheidkunde ten goede komen ; zoo niet, dan zullen
de onvoldoende, dus valsche opmetingen een gevaarlijk pendant vormen van de door
sommige Duitsche architecten voorgestelde massa-restauratie van de geteisterde monumenten
in het oorlogsgebied.

45
loading ...