Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 285
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0297
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Amsterdam, collectie L. Splitgerber in het Museum Fodor. Eene uitgave in kleurendruk
zoude te kostbaar geworden zijn, doch ook reeds deze uitstekende reproducties in zwart
zijn een waardevol bezit wegens de daarop afgebeelde stadsgezichten en gebouwen en
de aardige stoffeering hiervan. Het belang hiervan wordt nog verhoogd door de korte
historische toelichtingen van de hand van den heer C. J. Gimpel.

Afgebeeld zijn verschillende poortjes, 3 gezichten bij den Dam, de vermakelijke
tuin van Semiramis aan het Rokin, de Westertoren, de Munt, de Waag, de Schouwburg
van 1774, de Grimburgwal (2) en het ’s Gravelandsche veer.

□ VERSLAGEN. □

Verslag van het Fviesch Museum over het jaar 1916. — In het verslag wordt
ditmaal geen overzicht gegeven van de meest belangrijke aanwinsten, doch in het bijzonder
gewag gemaakt van de Vereeniging voor terpenonderzoek, welke in 1916 werd opgericht.
Deze vereeniging, welke zich ten doel stelt, de terpen in Friesland en Groningen op
wetenschappelijke wijze af te graven, heeft al spoedig een aanvang gemaakt met de
afgraving van de terp te Wierhuizen bij Appingedam. Eene uitvoerige beschrijving van
den stand der afgraving op 23 Oct. 1916 is aan het verslag toegevoegd. Onder de
aanwinsten bevinden zich verschillende voorwerpen als kannen, potten, scherven, voorts
schaatsen van been en bronzen naalden om netten te breiden, welke voor het meerendeel
uit de Friesche terpen zijn opgegraven.

Voor het munt- en penningkabinet werden nog verworven: een dubbele stuiver
van Hertog Albrecht van Saksen als Gubernator Frisiae 1500, een Stichtsche stuiver
van de stad Deventer 1481 en een halve obool van de abdij St. Bertin a Saint-Omer.

Oudheidkamer te Middelburg. — Volgens het verslag der Oudheidkamer over 1916
te Middelburg, werd de verzameling verrijkt met een groot zilveren koelvat, door de
stad in 1776 geschonken aan prof. Andreas Andriessen bij het aanvaarden van het
professoraat aan de illustre school aldaar. Het koelvat was geleverd door den zilversmid
Hendrik Boshart.

Een oorkonde van 1254 werd gerestaureerd door den heer Van Dijk.

Verslag van het Museum van Oudheden te Rotterdam over het jaar 1916. — Onder
de aanwinsten noemen we een stoel uit het begin der 17de eeuw, afkomstig van het
vroegere gebouw der Rem. Geref. Gemeente aan den Visschersdijk, voorts eenige gedenk-
penningen en een afgietsel van de penning door J. Collan voorstellende: de nieuwe
beurs te Rotterdam. Deze penning vertoont groote overeenkomst met die van M. Holtzhey
uit 1736. Door afbraak van oude huizen zijn vele stukken aan het Museum ter bewaring
gegeven o. a. smeedwerk, deelen van betimmeringen, vloertegels en gevelsteenen. — De

285
loading ...