Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Studia Waweliana — 3.1994

DOI issue:
Sprawozdanie z działalności Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu w roku 1993
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.19897#0207

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Studia Waweliana
Tom III, 1994
PL ISSN 1230—3275

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PAŃSTWOWYCH ZBIORÓW SZTUKI NA WAWELU W ROKU 1993

1. Uwagi ogólne

Rok 1993 przyniósł pierwsze widoczne efekty długo-
lalowych działań na różnych polach, rozpoczętych w po-
przednich latach. W znacznym stopniu została zagospo-
darowana dla celów Państwowych Zbiorów Sztuki część
budynku nr 8, uzyskana po wyprowadzeniu się Oddzia-
łu PKZ. Nowe, znacznie dogodniejsze pomieszczenia
uzyskało Archiwum oraz Dział Archeologii i Dział In-
westorski. Bardzo widoczny był postęp w pracach kon-
serwatorsko-technicznych, finansowanych głównie z do-
tacji Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Nowe,
czerwone pokrycie dachu Zamku Królewskiego stało się
ważnym elementem panoramy Krakowa. Dzięki zakoń-
czeniu konserwacji fryzów malarskich, odczyszczeniu
itamieniarki i wymianie tynków całkowicie zmienił
charakter dziedziniec arkadowy. Ostatecznie został uru-
chomiony elektroniczny system przeciwpożarowy i prze-
ciwwłamaniowy. Wdrożono komputerowe systemy obsłu-
gi kadrowo-płacowe, co wydatnie podniosło jakość pra-
cy odpowiednich działów. Poważnie wzrosły dochody
własne instytucji, pochodzące z opłat za bilety wstępu
na ekspozycje oraz z wynajmu lokali i opłat za prowa-
dzenie działalności gospodarczej na wzgórzu wawel-
skim. Wpływy te, wraz z dotacjami wymienionych wy-
żej fundacji, złożyły się na 50%> budżetu Państwowych
Zbiorów Sztuki zrealizowanego w r. 1993.

2. Działalność naukowo-badawczą
2.1. Muzeum

16 listopada 1993 r. odbyła się, zorganizowana przez
Państwowe Zbiory Sztuki (Dział Historyczny), sesja
naukowa „Urzędy centralne i nadworne Rzeczypospoli-
tej od XIV do XVIII wieku", konsultowana merytorycz-
nie przez prof. dr. Antoniego Gąsiorowskiego. W sesji
wzięli udział specjaliści z całego kraju.

Państwowe Zbiory Sztuki utrwaliły swą pozycję
Ważnego ośrodka badań nad sztuką kresów wschodnich.
Ukazał się przygotowywany od kilku lat 1. tom: „Mate-
riałów do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschod-
nich Dawnej Rzeczypospolitej". Wydawcą tomu, otwie-
rającego serię inwentarzową, jest Międzynarodowe Cen-
trum Kultury w Krakowie, opracowanie jest jednak w
większości dziełem pracowników PZS (Kazimierz Kucz-
man, Dariusz Nowacki, redakcja Jan Ostrowski). Prace
nad obiektami sakralnymi z kresów są kontynuowane,
Podobnie jak dokumentacja zbiorów zamku w Podhor-
cach.

Pracownicy poszczególnych działów wykonali 706
kart naukowych. Prowadzono prace nad źródłami do

dziejów Wawelu i bibliografią wawelską, którą częścio-
wo wprowadzono do komputera.

2.2. Badania archeologiczne

Głównym przedmiotem prac wykopaliskowych była
przedromańska budowla czworokątna w pn.-zach. na-
rożniku dziedzińca arkadowego. Po jej powtórnym od-
słonięciu przeprowadzono eksplorację części świadka
ziemnego oraz zidentyfikowano kolejne poziomy użytko-
we. Po przeprowadzeniu pełnej dokumentacji relikty
budowli zostały zasypane.

Dokonano ekspertyzy antropologicznej pochówku
pod emporą kościoła przedromańskiego B, a następnie,
w wyniku szerokiej dyskusji w gronie członków Ko-
misji Archeologicznej Oddziału Krakowskiego PAN, wy-
dobyto szkielet i przekazano do dalszych badań antro-
pologicznych.

W kościele Sw. Gereona prowadzono uzupełniające
badania architektoniczne południowej ściany krypty ro-
mańskiej oraz północnej ściany prezbiterium. Natrafio-
no przy tym na ślady kolejnej niszy w ścianie krypty.

Na bieżąco były prowadzone badania interwencyjne
związane z pracami ziemno-instalacyjnymi na wzgórzu.
W ciągu roku uzyskano łącznie 47 zespołów zabytków.
Równolegle prowadzono inwentaryzację polową mate-
riałów z r. 1989 — rejon XII oraz z lat 1990—91 — re-
jon VIII. Ukończono inwentaryzację materiałów z rejo-
nu X (r. 1982). Zakończono spis rysunków terenowych
w archiwum działu oraz spis zabytków wydzielonych
(ok. 3000 sztuk). Wykonano 332 karty katalogu nauko-
wego.

3. Wystawiennictwo

3.1. Ekspozycje stałe

Przed sezonem turystycznym przywrócono ekspozy-
cję w Skarbcu Koronnym. Oprócz tego czynne były
wystawy stałe w Zamku Królewskim w zakresie usta-
lonym w poprzednich latach oraz w zamku w Piesko-
wej Skale. W dworze w Stryszowie urządzono nową
stałą ekspozycję ukazującą wnętrze dworu polskiego w
XIX w.

Ekspozycje Państwowych Zbiorów Sztuki na wzgórzu
wawelskim zwiedziło ogółem 788 630 osób, zamek w
Pieskowej Skale — 99110 osób, muzeum w Stryszo-
wie — 4945 osób.

3.2. Wystawy czasowe

Od maja do września w salach I piętra zamku wa-
welskiego była otwarta wystawa „Malarstwo angielskie
w zbiorach wawelskich". Jej katalog opracowali mgr
Joanna Winiewicz i dr Kazimierz Kuczman. Honoro-
wym gościem na otwarciu wystawy był ks. Walii Karol.
Wystawę tę zwiedziło 75 316 osób.

203
 
Annotationen