Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Ostrowski, Jan K. [Editor]; Krasny, Piotr [Editor]; Betlej, Andrzej [Editor]; Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]; Małkiewicz, Adam [Honoree]
Praxis atque theoria: studia ofiarowane profesorowi Adamowi Małkiewiczowi — Kraków, 2006

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.26589#0193

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Mariusz Karpowicz

Instytut Historii Sztuki UW

Warszawa

OŁTARZ GŁÓWNY KATEDRY WE FROMBORKU.

PLACIDI CZY SOLARI?1

Znakomity znawca polskiej architektury barokowej, jakim jest profesor
Adam Małkiewicz napisał kiedyś: „Późny barok najpełniej zrealizował
się w twórczości Franciszka Placidiego”2. Jest to dobitne podkreślenie znacze-
nia tego wybitnego architekta dla naszej sztuki. Dlatego też każde uściślenie
dotyczące jego dorobku wydaje się godne uwagi. Chciałbym dziś zająć się obiek-
tem niepoślednim, powszechnie uważanym za dzieło tegoż Franciszka Placidi.
Mianowicie marmurowym ołtarzem głównym w katedrze fromborskiej3 (il. 1).

Szczęśliwie dość dobrze znamy dzieje budowy tego ołtarza, przede
wszystkim dzięki opublikowaniu kontraktów na jego wykonanie i ustawie-
nie4. Dnia 3 listopada 1744 kapituła warmińska podjęła decyzję o wzniesie-
niu nowego ołtarza głównego współfundowanego przez biskupa Adama Sta-
nisława Grabowskiego. Początkowe zamysły, by wznieść strukturę drew-
nianą, biskup zmienił na rzecz marmurowej5. Zwrócono się do kamieniarzy
w Dębniku pod Krakowem, a pośrednikiem był archiprezbiter Kościoła
Mariackiego ks. Jacek Łopacki. Dnia 13 listopada 1745 roku kanonik Aleksy
Ossoliński przedstawił kapitule model ołtarza marmurowego nadesłany
z Krakowa. 20 marca 1747 roku Łopacki podpisał kontrakt z kamieniarza-
mi z Dębnika - Tomaszem Góreckim, Franciszkiem Bielawskim, Andrzejem
Formańskim i Janem Cekirą. W listopadzie 1749 gotowe części były już we
Fromborku, jesienią roku następnego ołtarz już stał, wzniesiony przez
Bielawskiego z pomocnikami (osobny kontrakt z dnia 6 kwietnia 1750). Rzeź-
by i obrazy wykonano i konsekrowano ołtarz w r. 17526.

1 Na życzenie Autora redakcja tekstu ograniczyła się wyłącznie do ujednolicenia
formy przypisów, zgodnie z założeniami przyjętymi w niniejszej publikacji.

2 A. Małkiewicz, Barokowa architektura sakralna w Krakowie, [w:] idem, The-
oria et Praxis. Studia z dziejów sztuki nowożytnej i jej teorii, Kraków 2000, s. 179.

3 Katalog zabytków sztuki w Polsce, Województwo elbląskie. Braniewo, From-
bork, Orneta i okolice, red. M. Arszyński, M. Kutzner, Warszawa 1980, s. 59, także na
s. 192-200 literatura.

4 J. Obłąk, Kontrakty między kapitułą warmińską a rzeźbiarzami w Dębniku
w sprawie ołtarza marmurowego, „Biuletyn Historii Sztuki”, 18,1956, s. 295-296.

5 Idem, Stosunek do nauki i sztuki biskupa warmińskiego Adama Stanisława
Grabowskiego, „Studia Warmińskie”, 1,1964, s. 53-55.

6 Idem, Kontrakty między..., s. 295-296; idem. Stosunek..., s. 53-55; K. Kordek,
 
Annotationen