Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Ostrowski, Jan K. [Editor]; Krasny, Piotr [Editor]; Betlej, Andrzej [Editor]; Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]; Małkiewicz, Adam [Honoree]
Praxis atque theoria: studia ofiarowane profesorowi Adamowi Małkiewiczowi — Kraków, 2006

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.26589#0291

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Marta Pieniążek-Samek

Muzeum Narodowe w Kielcach

„CURIAE KIELCENSI DO”.

0 DARZE BISKUPA JAKUBA ZADZIKA UWAG KILKA

W przechowywanym w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na
Wawelu Inwentarzu dóbr biskupstwa krakowskiego z lat 1643-1645 można
odnaleźć spisany na kilku kartach Katalog ksiąg teologicznych i prawniczych,
które dla użytku kurii kieleckiej legował zmarły [...] Jakub Zadzik biskup
krakowski - widome potwierdzenie realizacji zapisu zawartego w testamencie
sporządzonym 1 września 1640 roku: „Libros meos historicos, politicos et
cuicunque in humanioribus literis repereri fuerat, separatis qui sunt prohibiti,
lego sororinis meis [...]. Libros meos [...] theologicos vero etjuris prudentiae,
omnes pro usu officialium curiae episcopalis Kielciiss [...] lego”1.

Ofiarowany „kurii kieleckiej” legat nie został dotąd w pełni opracowa-
ny. O niektórych książkach pochodzących z daru Zadzika, a wymienionych
w inwentarzach kieleckiej biblioteki kapitulnej z lat 1650-1825, wspomnia-
no jedynie na marginesie prac tyczących innych zagadnień2. Nigdy nato-
miast nie podjęto próby analizy księgozbioru pod kątem jego tematycznej
zawartości, tak wiele mówiącej o samym darczyńcy i jego intelektualnej for-
macji, a przez to mogącej rzucić nowe światło na działalność fundacyjną
biskupa oraz motywy, którymi kierował się przy jej podejmowaniu. Warto
bowiem przypomnieć, że o ile postać Jakuba Zadzika i jego aktywność na

1 Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu (cyt. dalej AKKK),
sygn. In. B. 1, Acta visitationis capituli'. Inwentarz dóbr biskupstwa krakowskiego
1643-1645, k. 425-431. Testament biskupa Zadzika zob. AKKK, Libri archivi, vol. 34:
Testamenta et codicili, inventaria mobilium, calculati[on\es executorum et alia
documenta cum quietationibus ad executionas spectans ab anno 1587 ad annum
1797, k. 319.

2 J. L. Adamczyk, Inwentarz najstarszej kieleckiej biblioteki, „Komunikat. Mie-
sięcznik wydawany przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kultu-
rowego w Kielcach”, 1993, nr 6, s. 1—10; C. Erber, Wokół postaci Jakuba Zadzika
(1582-1642). Część 1: Autorzy utworów panegirycznych, „Kieleckie Studia Biblio-
logiczne”, 4,1998, s. 14; M. Pieniążek-Samek, Przemiany kolegiaty (obecnie katedry)
kieleckiej w epoce baroku w świetle inwentarzy. Część I: Wiek XVII, „Rocznik Mu-
zeum Narodowego w Kielcach”, 19, 1998, s. 78—79, 86; eadem. Przemiany kolegiaty
(obecnie katedry) kieleckiej w epoce baroku w świetle inwentarzy. Część II: Wiek
XVIII, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, 20, 2000, s. 61-63; B. S. Kumor,
Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 3, Kraków 2000, s. 169; M. Pieniążek-
-Samek, Tributum gratitudini reddo. Fundacje artystyczne na terenie Kielc w XVII-
XVIII wieku, Kielce 2005, s. 149,200,204,209.
 
Annotationen