Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Ostrowski, Jan K. [Editor]; Krasny, Piotr [Editor]; Betlej, Andrzej [Editor]; Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]; Małkiewicz, Adam [Honoree]
Praxis atque theoria: studia ofiarowane profesorowi Adamowi Małkiewiczowi — Kraków, 2006

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.26589#0239

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Jan К. Ostrowski
Instytut Historii Sztuki UJ
Kraków

NOWO ODKRYTE DZIEŁA JANA JERZEGO PINSLA

Ostatnie piętnastolecie przyniosło znaczny postęp w dziedzinie badań
nad XVIII-wieczną rzeźbą lwowską, a w szczególności nad twórczością Jana
Jerzego Pinsla. Ciąg ekspozycji, odkryć i publikacji otworzyła wystawa dzieł
Pinsla i jego kręgu, pokazana w Olesku, Moskwie, Pradze, Wilanowie
i Wrocławiu1, która stała się zalążkiem stałej ekspozycji - oddziału Lwow-
skiej Galerii Sztuki w dawnym kościele Klarysek, otwartego w г. 19962.
Znaczną rolę w popularyzacji rzeźby lwowskiej i Pinsla jako głównego przed-
stawiciela szkoły odegrała wystawa poznańska z r. 19933. W r. 1993 nastą-
piło cenne odkrycie archiwalne, które pozwoliło na ustalenie imion artysty
i ramowej daty jego śmierci (1761-1762) oraz na odtworzenie jego stosun-
ków rodzinnych w Buczaczu4. Systematyczne badania nad sztuką kresów
prowadzone przez Instytut Historii Sztuki UJ przyniosły wkrótce kolejne in-
formacje wydobyte z archiwaliów5, a także przywrócenie nauce niedostęp-
nych od czasu II wojny światowej figur z kościoła w Budzanowie6. Pojawiły
się także pogłębione opracowania, zmierzające do przedstawienia charak-

1 Б. Г. Возницкий, H. А. Опанасенко, Мастер Пинзель - легенда и реальность.
Каталог выставки, Львов 1987, II wyd. Львов 1988; В. Voznickij, Mistr Pinzel.
Legenda a skutećnost, Praha 1989; В. Woźnicki, Mistrz Pinsel. Legenda i rzeczywi-
stość, Wilanów 1990.

2 [Б. Возницкий], Музей Льмвська сакральна бароккова скульптура XVIII
ст. Твор'Исть Ивана Гcoprin ГНпзеля, Львш [1997].

3 Teatr i mistyka. Rzeźba barokowa pomiędzy Wschodem a Zachodem, red.
K. Kalinowski, Poznań 1993.

4 P. Krasny, J. K. Ostrowski, Wiadomości biograficzne na temat Jana Jerzego
Pinsla, „Biuletyn Historii Sztuki”, 57, 1995, s. 339-342; J. K. Ostrowski, Jan Jerzy
Pinsel, zamiast biografii, [w:] Sztuka kresów wschodnich, t. 2, red. J. K. Ostrowski,
Kraków, 1996, s. 361-373.

5 K. Brzezina, Materiały do dziejów artystycznych kościoła Trynitarzyp.w. Trój-
cy Przenajświętszej we Lwowie, [w:] Sztuka kresów wschodnich, t. 2, red. J. K. Ostrow-
ski, Kraków, 1996, s. 196,200-201.

6 A. Betlej, Rzeźby Jana Jerzego Pinsla i jego kręgu z kościoła parafialnego
w Budzanowie, „Biuletyn Historii Sztuki”, 57, 1995, s. 343-352.
 
Annotationen