Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 257
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0272
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zwolle heelt niet veel monumenten en toch ben ik overtuigd, dat die stad eens een
eereplaats zal krijgen in de kunstgeschiedenis, mits men met sloopen ophoudt. Ol is het
niet der vermelding waard, dat alleen de geringe overblijfselen van het sacramentshuisje in
de Groote Kerk te Zwolle x) er toe leidden niet alleen den vervaardiger Willem Backerweert
te vinden, die in 1488 als bouwmeester van den Dom van Keulen werkzaam was en in
diezelfde hoedanigheid aan de St. Victorskerk te Xanten en aan de St. Willebrorduskerk
te Wesel werkte, maar tevens, dat de beeldsnijder Arnold te Zwolle beelden voor de kerk
te Xanten maakte. Zij, die geroepen zijn de belangen eener gemeente voor te staan kunnen
zich er niet genoeg rekenschap van geven, dat terwijl zij zelf geschiedenis maken, zij ook
verplicht zijn voor de geschiedenis van hun voorgeslacht te waken.

F. A. HOEFER.

° BOEKBESPREKING. °

VOORLOOPIGE LIJST der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst,
Deel I. Provincie Utrecht. Opgemaakt en uitgegeven door de Rijkscommissie tot
het opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving van de Neder-
landsche Monumenten van Gesch. en K. Utrecht, Leydenroth, 1908.

Er dient te dezer plaatse nog altijd een woord gezegd te worden over de eerste
uitgave der Rijkscommissie, ook al is het slechts een «Voorloopige Lijst”.

Het voorwoord omgrenst de bedoeling dezer éérste overzichten op volgende wijze :
«Ten einde dit groote werk” — een uitvoerige geïllustreerde beschrijving van alle in
Nederland aanwezige gebouwen en voorwerpen — «dat vele jaren zal vorderen, met meer
kennis van zaken te kunnen ondernemen en te gelijkertijd zoo spoedig mogelijk een over-
zicht te kunnen geven van al wat het behouden waard is, besloot de Rijkscommissie aan
te vangen met de bewerking eener «Voorloopige Lijst” der monumenten, waarin alleen
gebouwen en met gebouwen samenhangende voorwerpen kort worden vermeld.”

Natuurlijk kan men er over twisten hoevér zulk een voorloopige lijst mag en hoever
zij kan gaan, wat er beslist in móet, wat er zeker niet in behoort en wat eindelijk «geen
kwaad kan” of eigenlijk gezegd «wel wenschelijk is” op te nemen, ook al ware het niet
beslist noodzakelijk.

De Commissie is in dit geval streng geweest en heeft de lijst ook werkelijk een
lijst gelaten zonder één enkel litteratuur-citaat, wat nu o. i., met 'toog op de waarschijnlijk
nog wel eenigszins rekbare «voorloopigheid” der uitgave, «geen kwaad had gekund”.

Wij waren dankbaar geweest voor een enkele mededeeling over bij het onderzoek 1

1) Zie mijn stuk over dit sacramentshuisje in de «Verslagen en Mededeelingen XIII, blz. 1 vlg.,
uitg. door de Vereeniging J:ot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.

257
loading ...