Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 262
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0277
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
schrijfster behandelt eerst de kanalen en straten en daarna de gebouwen en instellingen,
waarbij zij uit haar rijke kennis ook verschillende bijzonderheden vermeldt over de lot-
gevallen van bekende oude monumenten als de Kanselarij, de Waag, Oldehove, enz.
Uitvoerig wordt ook stilgestaan bij de geschiedenis van het Friesch Museum. Bij het vele
goede, dat ons hier geboden wordt, betreuren wij te meer, dat de schrijfster, die over zoo
rijk materiaal blijkt te beschikken, ook niet eenige meerdere aandacht heeft gewijd aan de oude
particuliere gebouwen, die tusschen 1846 en 1906 zijn verminkt of gesloopt. Ongetwijfeld
ware hierover veel belangrijks te zeggen, doch wellicht is Mej. Visscher teruggeschrikt voor
deze donkere bladzijde in een boek, dat in de eerste plaats de gelukkige ontwikkeling van
Friesland’s hoofdstad wilde boekstaven.

Het werk is aardig geïllustreerd en is, als bijdrage tot de latere geschiedenis van
een onzer provinciale hoofdsteden, een welgeslaagd boek, al moge het systeem van be-
handeling in sommige opzichten mij ook niet steeds het gelukkigst gekozen schijnen.

J. C. O.

° KORTE MEDEDEELINGEN. °

Verslagen.

Vereeniging het Vondelmuseum. Derde Verslag. 1906—1907. Uitgebracht 30 Mei 1908. —
Het verslag van het Vondelmuseum is vrij lijvig. Wij halen hier alleen aan een corre-
spondentie over een Resolutieboek, aanwezig in het archief der Stads-Bank van Leening,
inhoudend de aanvrage dit document aan het Vondelmuseum te willen afstaan, waarop
door B. en W. afwijzend werd beschikt. Daarentegen werd teruggevonden een »Aanteekening’’
betreffende de bekende vplaten” aan de Bank van Leening in gebruik. In een kort opstel
toont de Heer J. F. M. Sterck aan, dat deze vplaten”, wier beteekenis onbekend was
inderdaad koperen drukplaten zijn geweest, waarmee de lijnen in de boeken der Bank
werden gedrukt. De Heer Sterck komt in dit opstel tevens tot de conclusie, dat nu geen
der sedert 1876 in de Bank van Leening aanwezige documenten Vondel betreffende meer
ontbreekt. Een opstel »Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van Vondels’ Joseph-trilogie
van de hand van Prof. A. J. te Winkel volgt tot slot. Facsimiles van de vermelde aan-
teekening omtrent »de plaat” voor Joost van den Vondel, van Vondels ontslag aan de Bank
van Leening en van een titelblad van den »Joseph” door J. Tonnis dienen ter opluistering.

_ W. V.

Verslag over den toestand van het Stedelijk Museum te Haarlem, gedurende het
jaar 1907. — Het Museum is kosteloos toegankelijk voor leden van de Vereeniging tot
uitbreiding der verzameling, voor het publiek alleen des Zondags van 10—3 of 4 uur en
op den éérsten Woensdag van elke maand, voorts op alle werkdagen voor groepen, die
van te voren hebben aangevraagd.

262
loading ...