Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

DOI issue:
Nr. 2
DOI article:
Gelder, H. E. van: Wettelijke Bescherming van Monumenten, [2]
DOI article:
Martin, Wilhelm: Een Hollandsche fabriek van oude schilderijen
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.19799#0051

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
mededeeling toevoegen, dat de verschillende sprekers hun redevoeringen hebben afgestaan,
waardoor het Bestuur in staat is uitvoering te geven aan zijn plan om deze te vereenigen
in een bundeltje, dat zoo spoedig mogelijk het licht zal zien. Middelerwijl zal het besproken
rapport met een rekest aan de Regeering worden aangeboden.

H. E. VAN GELDER,
Secretaris van den Ned. Oudheidk. Bond.

EEN HOLLANDSCHE FABRIEK VAN OUDE SCHILDERIJEN?

Verleden jaar heeft een
onzer bekwaamste experts in
een interview in het «Handels-
blad" verklaard, dat hem wel
vaak vervalschingen van oude
Hollandsche schilderijen onder
de oogen kwamen, maar dat hij
niet dacht, dat er hier te lande
reeds systematisch oude schil-
derijen werden gefabriceerd.

Het schijnt wel of die
uiting een vervalscher onder
de oogen is gekomen, die on-
middellijk een Ostade-fabriek
heeft opgericht of althans het
nog niet voldoende ontgonnen
Holland, speciaal den Haag,
in exploitatie heeft genomen
door er zijn stroom van valsche
interieurs en stillevens heen
te leiden.

De Hagenaars, die zich
met kunst bezig houden, weten
allen, dat wijlen de Heer des
Tombe het beroemde Meisjes
kopje van den Delftschen
Vermeer indertijd voor eenige
guldens heeft gekocht. Deze gebeurtenis, jaren geleden, heeft blijkbaar zulk een indruk
gemaakt, dat men in den Haag nog maar steeds — ondanks de Handelsbladartikelen,
ondanks de voortdurende waarschuwingen in de dagbladen — schijnt te denken, dat
men voor 50, 100, 150 gulden een Jan Steen, Ostade, Fijt en dergelijke zou kunnen

Afb. 1. Ostade-vervalsching.

39
 
Annotationen