Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: 148
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0160
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
maatregelen tot redding der kunstwerken bij brandgevaar. Bovendien zal hij het college
van B. en W. moeten dienen van raad en bericht over de tot zijn werkkring behoorende
zaken en voorstellen hebben te doen, welke hij in het belang van het museum wenschelijk acht.

Herstellingen aan schilderijen geschieden uitsluitend in opdracht van het college
van B. en W., gehoord de commissie en den directeur en onder toezicht van den directeur,
een verandering dus bij voorheen, waarbij de commissie de opdracht gaf voor het restau-
reeren van schilderijen en B. en W. daarop hadden toe te zien.

Ter voorkoming van brandgevaar zal de aan te stellen directeur hebben zorg te
dragen, dat een beambte eiken avond een of meer ronden door het museum doet.

Omtrent den werkkring van de commissie van toezicht geeft de nieuwe verordening
aan, dat zij zal moeten bestaan uit ten minste 5 leden, waarvan er ten minste één lid
moet zijn van den gemeenteraad.

De werkzaamheden der commissie zullen worden geregeld bij een reglement van
orde, door de commissie vast te stellen en door B. en W. goed te keuren.

De commissie heeft het college van B. en W. te dienen van raad en bericht over
de tot haar werkkring behoorende zaken en tevens voorstellen te doen, die zij in het
belang van het museum noodig acht.

Met wijziging van het voor eenige jaren bepaalde werd thans voorgesteld, dat het
museum zal zijn geopend tegen betaling op alle werkdagen van 15 April tot 14 Oct.
van 10—4 uur en van 15 Oct.—14 April van 10—3 uur; op erkende Christelijke feestdagen
geen Zondagen zijnde, van 15 April—14 Oct. van 12—4 uur, en van 15 Oct. tot en met
14 April van 12—3 uur. Kosteloos zou het museum geopend zijn eiken Zondag, niet
meer zooals thans van 10—3, doch van 12—3 uur, en den eersten Woensdag van eiken
maand, zooals dit ook thans gebruikelijk is.

Het voorstel van B. en W. is aangenomen met dien verstande, dat het museum
des Zondags van 10—3 uur open blijft, ook de oudheidkamer.

W. MARTIN.

OPENINGSREDE VAN DEN VOORZITTER Mr. Dr. J. C. OVERVOORDE,
OP DE ALGEMEENE VERGADERING TE GOUDA.

Mijne Heeren.

Een hartelijk woord van welkom aan U allen, die hier opgekomen zijt om als
ernstige mannen U te wijden aan de belangen van den Bond en aan de bespreking van
het belangrijk onderwerp, waarvan door de praeadviezen van de Heeren Cuypers en
Vogelsang de behandeling zooveel is vergemakkelijkt.

De vergadering van heden is eenigszins een keerpunt in de geschiedenis van den
Bond, waarvan de jaarlijksche vergaderingen wel eens in gezellige onder-onsjes trachtten
te ontaarden, daar, door het vele schoone, wat in de plaats van bijeenkomst te
bezichtigen viel, de tijd voor de vergadering zelf soms wat krap moest gesteld worden.

148
loading ...