Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: 156
DOI issue: DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0168
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
□ KORTE MEDEDEELINGEN. □

Musea en Tentoonstellingen.

Museum te Breda. — Den 30en April 1.1. is het Stedelijk Museum voor Geschiedenis
en Oudheidkunde voor het publiek geopend in de nieuwe lokalen aan de Veemarktstraat. Het
Museum bevat plaatselijke oudheden, zooals gildezaken, gevelsteenen, prenten, munten enz.,
betrekking hebbende op de Baronie van Breda.

Opening van het Waaggebouw-Museum te Enkhuizen. — In December 1908 benoemde
de Gemeenteraad van Enkhuizen de H.H. P. Hoytema van Konijnenburg, D. Brouwer,
Corns. Kuyper, M. A. van Leeuwen, G. M. Tamson en J. E. van de Wetering de Rooy
tot leden eener commissie, waaraan werd opgedragen het zestiende-eeuwsche Waaggebouw
te doen restaureeren en in 't bijzonder het interieur van de kamers op de bovenverdieping,
oudtijds in gebruik bij het Chirurgijns-College, maar sedert jaren verwaarloosd en vervallen,
weder in beteren staat te brengen.

Den 18en Mei 1910 was de commissie, die zich had laten voorlichten door
Jhr. B. W. F. van Riemsdijk en Dr. C. E. Daniels van Amsterdam, met haar werkzaam-
heden gereed gekomen en kon het Museum officieel voor het publiek worden opengesteld.

Het grootste deel der benedenruimte is bestemd voor Waag. In de zuidelijke helft
bevinden zich twee kleine vertrekken, laatstelijk in gebruik voor bureau van den gemeente-
architect, vóór dien tijd als politiebureau. Door een smal gangetje komt men aan de trap
die naar de kamers van het Chirurgijns-gilde leidt. De zoldering van het niet hooge vertrek
rust op zware eiken balken met kinderbalken. De vier vensters vertoonen gedeeltelijk
gerestaureerde wapenschilden, in gebrand glas, van dekens en overlieden van het Chirurgijns-
gilde uit de jaren 1639—1654.

De kleine zaal heeft eikenhouten betimmering en een venster met vier wapenschilden
in glas. Een der wanden vertoont paneelwerk met drie Korinthische pilasters en schilderwerk :
vogels en tulpen in krulmotieven.

De beide vertrekken zijn gestoffeerd met voorwerpen afkomstig uit het Weeshuis,
(zware eikenhouten tafel, stoelen, spiegel, koper- en tinwerk) van het Raadhuis (tafel,
schrijn, stoelen, koperen kroon, een schilderij voorstellende het eende-recht in Drechterland) ;
uit de Zuiderkerk (koperen kroon) en de aangekochte of door particulieren ten geschenke
gegeven of in bruikleen afgestane zaken. Bovendien hielp Dr. Daniels in overleg met
Ihr. van Riemsdijk de commissie aan een verzameling van preparaten en voorwerpen van
natuurwetenschappelijken aard. Het Museum is tegen betaling van 10 cents te bezichtigen
na aanmelding bij den heer D. Scholten Jz., café De Beurs, tegenover de Waag.

Zie uitvoerig: Enkhuizer Courant 19 Mei 1910.

Tentoonstelling van Portretminiaturen in den Rotterdamschen Kunstkring. — Met een
kort woord maken wij melding van deze tentoonstelling, die van 27 Maart tot 16Meij.l.
gehouden is en die voor de kennis onzer oude zoowel als moderne miniatuurkunst van

156
loading ...