Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Hrsg.]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Seite: 163
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0175
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
fr-

VIk

A o o □ □A

° OFFICIEELE MEDEDEELINGEN. °

* * *

Bulletin-Redactie. — Tijdens de afwezigheid van Mr. Dr. J. C. Overvoorde is, in
overeenstemming met art. 14 der Statuten, Dr. H. E. van Gelder, aangewezen om als lid
van het Bondsbestuur zitting te hebben in de Redactie-commissie.

Restauratie-Commissie. — Op de Algemeene Vergadering te Gouda, min of meer
als resultaat van de daar gevoerde discussie over de beginselen, die te volgen zijn bij het
restaureeren van oude gebouwen, werd het plan geopperd om aan een commissie van
bevoegden op te dragen die grondbeginselen vast te stellen. Het Bestuur heeft dat plan
overwogen en is er toe overgegaan een commissie in het leven te roepen, wier taak zal
zijn een gemotiveerd advies uit te brengen over de voornaamste beginselen, die bij het
herstellen (c. q. aanbouwen) van oude bouwwerken dienen in het oog te worden gehouden.
Het was zoo gelukkig de volgende heeren bereid te vinden in deze commissie zitting
te nemen: K. P. C. de Bazel; Dr. P. J. W. Cuypers; Jos. Th. Cuypers; Jan Gratama,
secretaris; Jan Kalf; W. C. Kromhout; Mr. Dr. J. C. Overvoorde; Jhr. B. W. F. van
Riemsdijk; Jhr. Mr. Victor de Stuers; Prof. Dr. W. Vogelsang, voorzitter.

Repertorium. — Zooals bij het uitgeven van het Repertorium was toegezegd, wordt
het eerste jaarsupplement, eveneens door den heer A. A. van Rijnbach bewerkt, bij dit
nummer van het Bulletin verzonden. Leden van den Bond, die alsnog het Repertorium-zelf
wenschen te bezitten, kunnen dat voor 0.75 gld. bij den Uitgever, G. F. Théonville,
verkrijgen; voor niet-leden kost het 1.25 gld.

Wintervergadering. — Het Bestuur heeft het voornemen om in de maand December
een algemeene vergadering te doen plaats hebben, waar o. a. voorzien moet worden in
eene bestuursvacature, aangezien de heer F. Schmidt Degener, zijne benoeming door de
Algemeene Vergadering te Gouda niet heeft aangenomen. Tevens zullen de onderwerpen
van oudheidkundig belang worden behandeld, welke de leden ter sprake wenschen te
brengen, mits daarvan vóór 15 December aan den Bondssecretarïs (Corn. jfolstr. 32
Scbevenïngen) opgave wordt gedaan.

10

163
loading ...