Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 52.2004

DOI issue:
Rozprawy
DOI article:
Blajer, Bogdan: Gotycka Pieta w Łaszewie koło Wielunia: =
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.37084#0219

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE
Tom LII, zeszyt 4 - 2004

KS. BOGDAN BLAJER

GOTYCKA PIETA W ŁASZEWIE KOŁO WIELUNIA
Łaszew jest małą miejscowością położoną ok. 15 km na południowy
wschód od Wielunia, w lewym dorzeczu Warty. Od XIV w. należał terytorial-
nie do ziemi wieluńskiej, części dawnego, województwa sieradzkiego1.
Granice ziemi wieluńskiej pokrywały się w przybliżeniu z granicami archi-
diakonatu wieluńskiego, wchodzącego w skład archidiecezji gnieźnieńskiej.
Granice archidiakonatu od północy ograniczała rzeka Oleśnica, od zachodu
- Prosną, na południu Liswarta, a na wschodzie Warta. Parafia Łaszew znaj-
dowała się w południowo-wschodniej części tak utworzonego czworoboku,
blisko rzeki Warty2.
Najstarszy spis parafii archidiakonatu wieluńskiego podaje taryfa podatko-
wa z 1499 r.3, jaką ustalono na synodzie łęczyckim, który odbył się 18 lute-
go 1499 r. w Łęczycy4 *. Ze wzmianki o ołtarzu Strzenyawa w kolegiacie
wieluńskiej, którego uposażenie przeniesiono do Wielgomłyn 10 kwietnia
1459 r. , i po braku parafii Kamień, figurującej jeszcze 9 sierpnia 1460 r.6,
wnioskować należy, że wykaz ten odnosi się do stanu parafii w wieluńskiem
po 1460 r. Według tego spisu wśród 45 parafii archidiakonatu wieluńskiego
odnajdujemy parafię Łaszew, jest to jednocześnie pierwsza wzmianka o istnie-
niu parafii (il. 1).

W. Szczygielski, Dzieje ziemi wieluńskiej, Łódź 1969, s. 15-16.
“W. Patykiewicz, Archidiakonat wieluński, „Częstochowskie Wiadomości Die-
cezjalne”, 32(1958), s. 28 i 37.
Archiwum Diecezji Włocławskiej (dalej: ADWł), Księga Of. Wiek 1614-1634 pod datą
1 1.12.1628 wciągnięto taxa anticjua z 1499 r. i taxa nova z 1621 r.
4 J. K o r y t k o w s k i. Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od
1000-1821 t. II, Poznań 1888, s. 514, 515.
J. F i j a ł e k, Zbiór dokumentów O.O. Paulinów w Polsce. Kraków 1938, s. 298,
nr 148.
ADWł, Ks. Of. Wiek 1458-1486, k. 27 I 28.

6
 
Annotationen