Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 52.2004

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.37084#0395

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE
Tom LII, zeszyt 4 - 2004

JAN WIKTOR SIENKIEWICZ

OBRAZ SZTUKI CZESKIEJ
WEDŁUG WLASTIMILA HOFMANA

Tekst niniejszy1 jest naukowym opracowaniem niepublikowanego rękopisu
wykładu Wlastimila Hofmana2 poświęconego sztuce czeskiej, wygłoszonego
16 stycznia 1934 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pochodzi on
z kolekcji Jiffho Karaska ze Lvovic, znajdującej się od 1960 r. w zbiorach
Pamiatnfka narodnfho pisemnictvf w Pradze'1. Przed siedemdziesięciu laty
Wlastimil Hofman w swoim wystąpieniu naszkicował zarys historii malarstwa
czeskiego, począwszy od wczesnego gotyku, a na najważniejszych dla sztuki
czeskiej artystach i dziełach z przełomu XIX i XX w. kończąc. Na wybór
prezentowanych polskim studentom czeskich artystów i ich prac miały wpływ
zarówno osobiste poglądy natury społeczno-historycznej, jak i upodobania
artystyczne polskiego malarza, który znał dobrze współczesne mu środowisko
artystyczne Pragi oraz dziejowe i polityczne uwarunkowania, również w dzie-
dzinie sztuki młodej wówczas Czechosłowacji. Wlastimil Hofman w tekście
swojego wykładu nie ukrywał, iż dawna sztuka Czech jest mu mniej znana,
stąd też w ocenach twórców i ich dzieł, zwłaszcza z okresu gotyku, renesansu

Zachowując w pełni oryginalność rękopisu, jego tekst tylko w nielicznych partiach,
tj. tam, gdzie było to niezbędne, dostosowany został do zasad współczesnej gramatyki języka
polskiego. Ujednolicono przede wszystkim pisownię nazwisk i imion czeskich, które w tekście
rękopiśmiennym Hofmana wielokrotnie są pisane dowolnie. Uzupełnienia autorskie umieszczo-
no w nawiasach kwadratowych. Rękopis odnaleziony został przez autora artykułu w Pradze
czeskiej w styczniu 2003 r. Por. tenże. Obraz sztuki czeskiej według Wlastimila Hofmana,
„Saeculum Christianum”, 10(2003), nr 2, s. 259-277; to samo opracowanie bez materiału
ilustracyjnego.
Por.: J. S z a ń c a, Wlastimil Hofman. Artysta, malarz i poeta. Szklarska Poręba-Kra-
ków 1996.
Hofman Wlastimil, Obraz, sztuki czeskiej, rkps predndsky [rękopis wystąpienia] z 16
stycznia 1934 r., ss. 14, Pamiatnik narodniho pfsmnictvi. Karaskowa Galeria. Praga, nr inw.
717-720; 11/A/14.
 
Annotationen