Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: d
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0004
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
S- CAESAREAE MAIESTATIS

PRIVILEGIVM.

AXI M.ILI AN VS Securidus,diuinafauenteclcmentia,elec_usRom.impcraroK
fempcr Auguftus,acGermania:,Hungaria:, Boiemix, Dalmatia-, Cruatia\Sclauo-
nice,&c.Rcx,Archidux Auftriac.Dux Burguhdia;,Stirix*, Carinthix, Caroiola:&
V Virtcnbetgx, &c. Comes T) rblis, &e. Rccognofcimus & notum facimus tcno-
rc prafcntium vniilcrlis. Rcmpub.bcne & re_te Cbnftituta,non:tam armis,mccniis
&propugnaculis , quam litcraru ftudijs,&

viris rel>us agcndis aptis &idoncis mu-
nitamcflcdecct.Animaduettentesautemad cbnferuandas & propao-ahdas bonas
artcs,ac fcmiharium quafi virtutis conftituenduni & rctihcndum, opcras Typo-
_ graphicasplurimum admmcnti conferre: Ideb non cosfolum,quiRcipub domi
sprodeifc,vclhoftiuminiurijspropulIandis, velpro Tribunali lus , &iuftitiam adminiftrando
.mtranquillitatcq5publicamtucii folent-fcdctil inprimisexiftimamus fouchdos,quircilittera-
ria: curam fufcipicntcs,ndn denoftra folumatate ,fed depofteris etiammercri hituntur.

Ciim igiiui nobiscxpofitum fit,noftri &Sacri Imperij fidelesdile_tos, M. Georgium Bruin,M.Fraricif-
enmHcigermergfl*;nccnOnM. Simoncm vandenNoCuel, hbfihemultolaborutsedio,&grauifumptu
CiuitatcsOibisTcriamm,accuratifiim_ delincatas,acalia,qua:ad'earum originem ac hiftoriamfpe_ta-
rent,fummadrligcntiaCollegilfc, atq; conftituitfe illas Ciuitatum delineatiohes, cu hiftoricaenartatio-
nc,ad comunem rci li tterarix vtilitatem m publicuederC, deterreri autem finiftrisa:muloruartibus qui
fakCminmeflem alienaminijciehtes, exaliorulaboribus, priuata,combda venarifolcant nobifq-pro-
indchumilitcrfupplicatu'fit,vtpronoftraihliterarum ftridia&MufarUmalunmos,affecfione ipfisclem
cntcr fubuenife,Ca:fareaq; auabritatcnoftrajnimiama;mulorulicentia benigne coercere di?naremur.

auttbris
quictcn

polafum & aliorum,qui vcnacuuis,vtiuiij;uh_ii-—i------"T*. dlldrau_-neiiDranamnegoti-

atronem excrtent,a:mulifq; opus illud imitaturis> pingcndis, fculpcndifue, aut alio quouis modo exor-
nadis atcf illuftrindis imaginib. & tabulis vfui vel auxiho clfe ponunt,mcmoratam M.Georgij Bruin,M.
Francifci Hbgenbergij, M. Simonis varidcn Nocuel,Cmitatum Orbis Terraru defcriptionem,delineatio-
nib & hiftorica ertafratione illuftrata,intfadecenrtiumaba:ditionis abfolutsedie numerandu,coniun-
ttim vcldiuifim,ipfis infcijs aut inuitis,riec typis,nCc fculptura,feu qubcunq; alio mbdb,autcharadere,s_-
mulari aut imitaf i,vel aliunde allatum,intra Sacri Rom. Imperij fines veridere, ac diftrahere publice, vel
occult- poflit aut debeat.Si quis aut prsfens edi-tu. rioftrum tranfgredi aut viblaf e,jri_moratuq; opus recu
derc &infraudemau£-Orurrifpargere conatusfuerit,cumnon foluhuiufmodi libtis/tariquacommiflls
& piidiais M.Gcorgio BruirijFf aftcifco HogenbefgiO ac Simoni vandeNoeuei, vel ha:fedibus,aut man-
datu habentib. auxilio Magiftratus eiusloci, vbi dcpreherifi fuerint, vendicandis priuari,fed infu per etia
pccria decem marcatuauri puri Fifco noftro Imperiali, fraudis vindici, & parti laefa; ex a:quo foluenda Sc
numeraiida mul-tafi volumus. Mandantes vniuerfis & fingulis noftris, & S.Rom.Imperij fubditis & fide-
libus dileais,tam Ecclefiafticis,qua faecularib.cuiufcunque ftatusjgradus^ordinis & coditionis exftiteririt,
pracfcrtim vcrb ijs.qUi in Magiftratu coftituti funt, ac vel fuo,vel fuperioru fuorum loco & nomine,Iuf is
& luftitid adminifttationem cxercent.ne quequam hoc PriuilegiQj feu interdidum rioftfum impune vib-
larc,fpcmcre aut riegligere patiantur. Sed.fi quos cotumaces compererint,praifcfipta poena pledi, & qui-
bufcunq reaefleripoteft,modiscoercericurcn% quatcnus &ipfigrauiflimam indignatibnem nbftram
emtarcvolucrint.Idquodtcftamurpr*fchtibus litteris, manupropria fubfcriptis, & Csefarei figillino.
ftri imprcflione mtmitis. Datum inCiuitatenoftra Vienna,die vigefimaoftauamefis AuguftijAririo Do-
mini Millelimo Quingentcfimo SeptuagefnnofecundOiReghbrumnoftrorumjRbm^id-iiffidiHun-
garici,nono,Boiemici VCrb vigcfimoquarto.

Maximilianus;
VIo.Bap.VVcber,&c

Ad mandatum Sac.C*C
Maieftatis propnum.

»

Obernburger.

IENOR PRIVILEGII REGIS

CATHOLICI.

V CT O RIT A T E Philippi Hifpaniarum Regis,cautum cft,ne quis prxterFrancifci Ho»ca
bergijvoluntatc,hosdepra:Cipuis,totius Vniueffi, ciuitatib. libros, AudoreGeorgioBruia
Agrippihate corifcriptos,coniuriaini Vel diuifim, (culptura, charadere,aut qubCunq} modo
J intradecenniuimitetur,depihgar,autimprimat, velalibi,quocunq; mod0excufos,autdepu
^oTin^aliquo Brabantia:,vel Tranfmofanarum ditionum loco per fc, vel per alios,clam vel apcrte diftra-
hat.Sub pcina,in diplomatccontenta, Daturh Bruxella;, XXIL Nouemb. M. D.LXXIUI.
; Ex confilio.

Io.DeVVitte.
loading ...