Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 20
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0061
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
N A M V R C V M"

AMVRCENSIS Cornitatus,Brabantiae, Hannoniae,Leodienfifq; prouinciaelimitibuscon-
cluditur,aiiguftisfinibuscoarctatus.Prouincia eft valde motofa,fed vtilis acpulchra.Fcrri nem-
pe probi fodinis fcatet,& cauis,f ubterraneifq; locis,e quibus nigrum ac rubrum, mixtumq; mar-
mor eruitur: & alius,ad exfcindendum eximius lapis, effodi folet. Magnam quoq; falis nitri vim
atque copiam praeftat. Porro, recens in ea lapidis genus eft inuentum,qui fubnigrum carbonem
vn£tuofum,akndis&concipicndisignibus,qualeinEburonibusccrnitur , vulgus Hoillam ap-
pcllat,exhibet.Nobilioremeam,celebrioremq; redduntMofa,&Sabralimpidiffuna,fiuuij,qui
eam iiiterfecaht,aclambunt,magnifque commodisaffkiunt. Denfisfyluis vcftitur,qu3eproce-
raSjCle^antes & vtilcs arbores gignunt. Oppida quatuor muris cin&a,numerat: Namurcum videlicet, Bouiilani,
Carliniontem, & Vallicut iam: pagos vero 180. & aliquot opulentas Abbatias. Eft autem Namurcu,vrbs totius pro-
ttincisfc prscipua.Quam ob caufam,nouus Epifcopatus, ei eft impoiitus. Originem nomiiiis habet fatis obfcuram.
Auclores enim quidam graues fcribunr,a fe,an ex alijs,haud fcio, ab Naino,Gentilium Deo,appellatu:eum in mon
tis vertice,ad cuius radices fita fit,habitafle,& cultum fuifle, omnibus ad eum opis eonfilijue gratia venitantibus,re-
ponfa darc confuefle, poft verb Chriftiaducntum(Maternoprima fideiChriftianaefundamenra collocante,qui
totum Eburonum agrum,ad fuaue Chriftiiugum inuitauit) fprorfus obmutuiffe, inde Namurcu vocitata. Alij hac
vrbcm aRomanis,tanquaminexpugnabilem rupem, exftrudam effe, referunt. Ipfos nouum murum nominafie,
vndc poftea Namurci,fiue,vt alij perhibent,Namurra;,appellatio, corrupta fenfim voce, fada fit.Sita eft intcr duos
montes,ad leuam Mofae ripam.Ad Occidentem, Sambra Namurcenfe oppidu allucns, id duas in partes intcrfccat.
Mofi1 pertranfit,exituq; dein fuo,in eam fefe regurgitat. Abeft Louanio^odo Belgicis miliarib. dcccm Lcodio,vn-
dccim Bruxella. Pulchra eft & amcena,arceq;,loco edito,confpicua,longius fe videndam praebet.Ea in arce prjecla-
rum eft Canonicoru Collegium,fundatione ac fumptib. Comitis olim inftitutum Sunt & aliae duae,in ciuitate ipfa.
Canonicorum collcgiatae Societates.Altera, in Ecclefia,D.Albano facra,qux Pauli 4. Pontificis maximi au&orita
tc,Hifpaniarum rege Catholico petente,in Cathedralem eft euecta,cuius primus omnium Antiftes defignatus, co-
nrmatufq; eft, Rcuereildiflimus D.Antonius Hauetius,infigni doftrina, & verbi diuini adminftratione clariffimus,
multis annis,in aula Bruxellenfi,Ecclefiaftes muncre,fumma laudis celebritate perfun&us, omniumq; proinde iu-
dicio,dignus & idoneus iudicatus,qui ad Epifcopatus honorem cueheretur. Altera Caiionicorum Ecclefia eft.B.
Marix virgini nuiicupata,idq;,vt annales perhibent,D.Materni,primi Tongrorum Apoftoli, aufpicijs. Monafteria
etiam hic aliqua fuiit,vtriufq; fexus,inter quae principem fere locum obtinet,fratrum,inftituti D/ Francifci,cceno-
bium , non modo fumptuofa, & cclebri fplendoris ftru&ura, fed fratribus, dodrinse, pietatifque ornamen.
tis illuftribus,& optimis verbi diuini praeconibus,celeberrimum. Multa funt infuper in ipfo comitatu ccenobia fpe-
dida, Namurcenfium comitumolim pietate,conftru&a,&opimishonorataredditibus. Interqu«,maximadigni-
tatis]audemmeretur,fiuea:dificiorumiiitorem&elegantiam, fiue religioforum fratrum, pietati candidatorum
frequentiaprobitatemq;,fiueccenobiarchaepietatem,prudentiam,eruditionemq; cofideres, quod apud Iloreffia,
Praunonftratenfium familiaincolit.Cuius primaia&afunt fundameta, eodem fere tempore, quo circa annu Chri-
fti M C. XX.D.Merberto autorc,Praemonftratenfium ordo initium ccepit.Huic autcm ccenobio multis ab hinc an-
nis,optime praefuit,R.D.Gulielmus Doupius Abbas,fingulari dignitate pollens, in quo nec pietatem nec eruditio-
nem, necin rerum adminiftrationeprudentiam,defideres,ftudioforum,&dodorum hominum Meccenas,& pro-
niotor praeeipuus,qui in hoc fere totus incubit,vt primu domi fuae; tum apud alios etiam,quorum ipfi cura eft com-
mifla,monaflicam difciplinam, fartam, te&amque confcruet. Etficubiforte,auttemporum iniuria,aurhomi-
num negligentiacollabi ccepit,priftino eam nitori reftituat. Eius Rcuerenda dignitas, tanquam gratifiimuspatriae
ciuis, Namurcenfis prouincia; conditionem,fubie&o elegiaco carminc, dodifliilie defcripfit. Ornatur infuper haec
ciuitas,mult6abhinctempore,illuftriComitistitulo, annuoq; necexiguoprouentu,quondam marchionatusdi-
gnitate,comendata.Sed in ea fedes perpetuas fixit, totiushuius Comitatus confilium, quod appellant dele&oruli-
tibus iudicandis virorum,a quo tamcn ad Mechlinienfem principis Senatum,prouocatur.Habebat quidem Bruxel-
la Ecclefiafticam curiam,in qua controuerfiae omnes,eius Brabanriae partis, difcutiebantur, qtix Dicecefi Camera-
ccnli parebat.Nam tota Brabanria,hic non comparebat, fed eius pars, quae Lcodienfem agnofcebat Epifcopu,Lo-
uanij,coram tribunali iftic ei conftituto,litigabat.Nunc finguhe diceccfes,nouis,paucis ab hinc annis,epifcopis crea
tis,adfcriptae,fingulis epifcopis parent,vtMechliniacum fuo territorio, Archiepifcopo Mechlinienfi,Antucrpia,
Bufcoducum,Namurcum, Antuerpienfi,Bufcoducenfi,& Namurcenfi epifcopis, &c.Gens armis dedita, Principiq;
fuo deuotifli-ma.Gallicam,at degenerem linguam,vfurpat. Videtur nihilominus,ciuilioris vitae ftudiofa,& ad non
nullas artesingeniofa.Mercatores paucos habet,& artifices, Nobilirate vero ita pollet, vt #que diucrfas familias o-
ftentet,quae genens fui auiti fplendorem,ad illuftriflimi fanguinis principes,& audores haud incerto referant.

Quisquts naturam cupis huius nofcere termc, lerraferaxferri eflfedpenejiliginisexpers, Sh Iket ipfeminor ,muhb efl pifcofior illo>

Hanc tibiperpaucis verfibtts expediam. trhicofarri nec bene conueniet. Et maiore beat fertilitatefolum.

Vnica, nifaUor.totaeflprouinctarupes, Zcapetw£<tudens,hiipa$imviefcit'maruis, Metropolitanam,quipoftquamperluitvrlem,

Exiligleba,tecJa fuperficiem. Qm farri nefch cedtre trhicco. Vrotinm 'in Mofeas, exoneraturaquas.

Rennuit hinc validuin,pmdurus agellus aratrum, Saltibus & luc% <magna proparte repletur, Noftrafafyluafcrafdumpafcit apricafugaces,

Injtdias quod eifaxa dolofaparcnt. Nec non vheferi collis abundat ager. Horridafetigetis,tota nigrefcit apris.

Arefcit telltif,nimiumJideficitimber, Uanantes'nu^vitreisdefontibus orti, Vra reliquis regio efl, algentimarmorediues,

SaxafynmboJis,heuretegumuraquis. Vervallcscnpitansfaxa^murmuragunt. Quojurgitdotta.Japetoreumamanu.

Hinc 4 quingentis memoratur plm mintts annis, Hisgcnhos amnes,vmbracula frondis opacant, Quttdam faxa rubent,niueis imerlha punftis,

H<tcregtoferme\totafuijfc nemm, NonpoJfetMuJisaptiorcflelow. Porphyrimpafimcredhurefelapis.

Auguribufjunt hic aptifhna tefqua peritiit Hk dominatus habet fluuios^Sambram^ Mofam^, Uauigio celen.variumperclimafcrunttr,

Ajperadumojisjionadeuiidahigis, XauigcrosjameneftjquawMoJajawfoamwor. tofcerequifquepoteft}vjibttsapafuit.

2o
loading ...