Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 52
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0125
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
P A R E N S>

A R E N S, vulgari Italof um ididmate Paf crizd,dppidu Hiftriae fiuc Dalmatise ad Ma-
re Adriaticum iucuri do ac pcramoend fitri, dc cuius appellatione Bredcbachius in Hic-
rofolymitana fua peregrinatidrte ita fcribit: Paris Trdiarius, cum Heleriam Graciae re-
|l ginam, Menandfi regiscofliugem,raptum pergeret> qua: f es TrOiani cxcidij priricipiu
fuitjOmnem fuam claflem in hac ciuitate iriftruxit. Et ciim ipfa Helena rapta illiic ex
Graecia reuerfus,vdtoq; potitus eflet,a nomine fuo ciuitati nomeri impdfuit,ipfamque
Paradinuni appellauit. C. milliaribus a Veiietis,quorum pafct imperio; diftat,digriam
Epifcdpo fedem praebet: Bafilicam habet praeftantibus diudrurrireliquijs verterabilem,
inquaS.DenietrijIuliani,Bert£, & Acolitaeoflamagrta religioneaflefuantur. Exhac
ParerttirtavrbeterfeftfiitiriercHicrofolymam ridniricdmmdde peruenir poflet,fed publicae fidei literce,
nonfacileirripetrantur,&e6,quodHiftriaepartes diuerfos agnofcant reftoires: partem fiquideni eius Im-
perator Auguftus,partem Veneti,partcm Tufcarum Cacfaf fibi vendicat. Itaque peregrinis tariquam explo-
ratoribus fufpe&is non faciie Iiac tf anfitus patet.Eadem etiani de caufa fteriles funt Geographoru & Topo-
§raphor um dc hac regione HiftdriaJ,cum eam liberius perluftrandi ncmini concedatur faculta?*

MOD O N. A*

ODONA Ptoloma:o,Methone, vrbs eft littoralis Pcloponnefi,tamfituloci, quam.
mortalium induftria valde munita,opibusincolarum frequentia, Archiepifcopatu &
Clero eo tempore,quo Rcipub. Venetae parebat, clariflima,quo peregrini Hierdfoly-
mitani quotannis folebant diuertcre. Vef iim tam nobilis & pf aeftaris vrbs Verietdrum
imperio,Anno Chrifti M. D. eripitur a Baiacetd, eius appellatidnis fecudd,Rege Tur-
carum nono,& Imperatore I I.qui Venetis,ob receptuin in defenfionem atque tutelam
IohartneniCemouichiumComitem, OfFerifus,bellumipfisterra mariqueiridixit,atq;
I incredibiliexercituDalmatiam vniuerfam depopulationibus vaftans,tarttaimmariita-
'teinChriftianosdefaeuit, vtVcnetorumetiam Reipub. exercituique formidini eflet,
qui magna celeritate militerri vndequaquc colle&um triremibus imponentes, Modoriam vfq; peruenerut
quibuscumtantuminefle viriurri cerneret Turca, vrfuftinere eorum impetumfe pofledifflderet, inSa-
pientix portum fefe recepit,& difcedentibus deinde Vcnetis, oppidumLapantum, veteribus Naupactum,
cxpugnauitacvicit.Accidcrunthaed Annofalutis M. CCCC. XCVIII. Caeteriimcum conatibusfuis
hoc tra&u Modonam vrbem nunquam no obfiftere,multumq; Venetis femper opis adferre Baiazetus co-
gnofceret,quas Dotuit,cunquc vires iri eius oppugrtatidrtem colle git, eantque fubito graui obfidiOne tribus
inlocisardiflimecirtxit,machinis aercis quirigcntis, qiiariimduae& vigintiniuris euerteridisnoctudieque
diftinebaritufjVrbemverberauit, mortarijs irieamigriem euomuit, mcenia &propugnaculavrbisfoload-
aequans,nouum quotidie militem adduxit fub nioeriia. Ita qiiidem,vt oppidani continuis in f epugnando la-
boribus fracti,auxiliares etiam copias fruftra expecfcantes,vrbis conferuanda* fpem amittererit. Interca vero
quatuot Venetorum triremes, auxiliaribus muriitae militibus comnieatu, munitione,C2eterifque rebus,im-
placabili marti neceflarijs,inftru&ae, magno obfidione cdnftru&orum gaudid, at infaufto tandem omnium
cxitio aduenere.Dum etenim ij,qui in propugnaculorurri & mceniorum ruderibus atque ruinis,ad hoftium
Vim depellendam erant difpofiti, Venetorum admotani littori claflem confpicerertt, aduentantium appa-
ratum vifuri,ftationes fuas inconfulte ac temere deferentes accufrunt. Baiazetaeintcrim Ianiceri oblatam
fibi temeritatis occafionem captantes,facili negotio vrbem imiadunt & expugnant, nouofq; militcs in fua
poteftatemredadosmcmbratimante diflecant, quaminvrbemipfiexnauibusfuiflentegrefll. Ea4;ratio-
nc,immanifllmus Turcarum tyrannus, Anno ab orbc redempto M. D. decimo Augufti die^qua; DXau-
rentio facra fuit,Modona potitur.

m

SEBENICO.

E B E N I C O AntiquisSicurrij vulgoSebcnicho,vrbsmaritimain Hadriaticimarislitto-
re iuxta Dalmatiae firtes,Venetorum imperio paret.In quam,aflcrente PlinioHb.j, Naturaiishifto-
tix, cap. X X I.Diuus Claudius Veteranos tranfmifit,

$2

UNJVERSITA».

BIBUOTH|K
HElDEWEJld
loading ...