Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 23
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0067
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
DVINKERCKA-

^VINKERCKA, MaritimumFlandriae oppidum, aBalduino Comitc circaannum
'Chrifti XM. LXVI.prima fundationc excitatum ,tribus milliaribus Grauelinga, &
'quinque,Nieporto diftans. Paucisab hinc annis incolarum diligentia,ciuitatis benc
ornataelaudem eftconfequuta. Nam decenti murorum ambitu ad fecuriratem ci-
Juium cinctum,etiam fumptuofis priuatarum aedium eft exornatum ftrutturis.Prefti-
itithocipfi,portus, multarurrl riauium capacis,opportunacommoditas,incolaru fre-
! quentia,& negotiationis mediocris trattatio: Verum Galli,fubita & fraudulenta ex-
pugnationchocoppidumdeformarunt,eo bello,quo Annofalutis M.D.LVHI.Cale-
fium,& vicina aliquot oppida Anglis cripuerunt.Quae res,vt cam paulo altius repetam , lic habet.Cale-
fium,quod «5c Caletuma nonnullis adpellatur,Odoardo, Anglorum Rege, captu ab Anglis fame fuit,
vndccimo mcnfe,poft horribilem illam,contra PhilippumSextum Regem Galli^ commiffam,ad Crc
tiumpugnam, Anno ChriftiM.CCCLVI.quantum quidam referunt. Quam pugnam, Paulus Aemi-
lius,libro ix.diffuse narrar.Hoc oppidum igitur, Angli, poffcdcrunt,CCXI.annis, magnaque diligentia,
&impenfa,idpraefidiofemper firmarunt.Tantiquercferreputarunt, Angliae Reges, co potiri:vt,hoc
faluo,fe Galliae claues in loculis habcre,dicerent.Nec hoc quidem falso. Quqniam, ex hoc,in continen
tem,proanimifententia,militesfuosexponebant.atque hinc,maximos in Gallia progreffus,perpetu6
fccere.ScdtandcmaGallisoppugnatum, expugnatumquefuit. Anno M. D. LVIII. menfe Februario.
Quaercsfic habet.Galli,Calendis huius menfis, magno filentio cxcrcitum ad Neonambrigae pontem,
Arccm munitiffimam,Guifo duce, quam cclerrime perduxcrunt, nullaquc omnino interietta mora,
ipfam,& Ratisbonam Arcem alteram,vno eodemquetempore,fimulobfidere, tormcntisque concu-
tcre,coeperunt.Cum igitur Angli fe vndiquecin&os ab hofte vidcrent: & cinaues fubfidio, cx Norma-
nia,Bononiaque,in dies aduentarc:de fua falute defperantes,quod haec fane ex infperato contingerent:
&imparatis;animos proieccrunt.Quo adcedcbat,quod qui Neambrigo ponti, pradidio cOllocati fuc-
rant,tantuma tormentorum fragore mctumconcepcrant, vtreli&aturpiter Arce, fefe Calefiumrc-
ccpiffcnt.Risbanx vero Arcis miles:intra horam,vix obfeffus,vltro fe,in liberam hoftispoteftatcm, tra-
didcrat.QuamobremjGalli, clauesillas Calefij, vna cum perquam multis bellicistormentis, atque eo-
rum,& annona;,adparatu haud exiguo> repercrunt. Hanc enim vittoriam profequentes,fubito Calefiu
adpulere.Cuioppido,tum pradfettus erat Milordus Vcntfurtius, vir imbccillisanimi, minimaqucre-
rum experientiapraeditus.Oppidoinerat,vetusfexccntorummilitum praefidium. quiibi perpetuo fti-
pendio addittijnullis domefticis,externisque bcllis cxcrcitati,non magnum vfum habcbant rei milita
ris. ItaqucGallihocoppidum,varijs locisprincipio,tormcntistcntarunt. Eucftigio dcmum, Arcem,
quamarefpe&at,trigintatribusmaioribus tormcntis,adortifunt.Cui, cum muri partcmdecuffiffent,
c6fubhoramnoctistcrtiam,trium Rcgum die, impetum fccere.Tunc enim marisaeftusretrocefferat:
& Mars Gallo faues,noctcm,notiffima illic Luna in clarifsimum prope diem, conucrtcrat, Angli pau-
lum refiftcre,moxtimorecircumfufi, hacrclicta arce, Caletum fefe proripucrunt. Ex quo oppido,ipfi
duobusleuibusadfultibusin Gallos,quiin Caftrisauroram exfpcttabant,in oppidum penctraturi, im-
preffioncm mouere. Sed adceptO damno regrcffifunt,ac pulfi. Quarccerris conditionibus,fcfe,poftri-
diedediderunt.Nunc Ver6hocoppidum,quemadmodum &GrauelingaatqucBurburgum Hifpania-
rum Regcm,vtifupremumfeudatariumagnofcunt Dominum.

GRAVELINGA'

LANDRI AE,quamarcrefpicit,oppidnm,adfluuium Aa,mcdium quafioccupar,
' intcr Calcfum,& Duinkcrckam,pra?cipua eius trattus,oppida.nam ab vtroque tribus
Jtantum aequemilliaribus,diftat,olimceleberriminominis,& fam&non contcmnen
idae,fuit,portumhabuitamplum,ftationimultarum nauium, & negotiationiidoneu.
iScd priftinifplendoris,Nordmannorumtyrannidc,tumGallorumincurfionibusplu
|umumamifit.Nuncver6,incolae forti prudentique confilio,&pecuniam contem-
^nente animO,fOifa lata,ac profunda,propugnaculis,& muro fcite affabreq; aedificato,
oppidumfuum,abhoftiliincurfione tutum effccerunt.Iuxta hocoppidum,ad Cata-
radtam Caletcnfem, Gallorum & Burgundioruni acies de fumma rerum,magna virtutc, dimicarunt,
Et Egmondano Comite, Rcgis Philippi fortiflimo duce,humiliata eft Gallorum arrogantia.

BVRBVRGVM*

[VRB VRGVM,etficxiguum&paupcr,vtiMeicrus fcribit,Flandriae oppidum, nonnififof-
!fa,&murotcrreo,ligncoqucpalis compattomUnitum, diutamenmultumq; Galloscxercuit,
\Anglis,quiidcotemporctencbant,acriter refiftentibus^ Vnico milliaria Grauelingaad Colmc
fiuuium,aDuinkercka & Bcrgajtribus^&dimidiatOjdiftat.

23
loading ...