Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 14
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0049
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
B L O Y S-

L O YS, elcgansflorentifsime Gallic,&celcberriminominis vrbs,cumpropterveruftatem,
tumqu6dauguftifsimamultorumP^incipum,&illuftrium viroru procrcatrixfucrit: LL
gerisfluminisripam,fitu partimcollibusin£quali,partim pIanoexornat.Quadecaufa,ple
rifq; in locisdcambulandi quandam difficultatcm prsbet, quam tame incommoditatem,
gratifsima foli,aerifq; felicitas,non mitigatmodd,fed &infinitis parafangis fuperat. Tan.
ta fiquidem ex fuauifsimo aeris temperamcnto huius Ioci,omnium & iudicio,& expcrien.
tia,falubritasnafcitur,vtpcrmultifummxdignitatishomincs,in eofibitutioris& diutur.
niorisvitaegratiadomiciliadiligant. Agrum habcttam amcenum vitibuspulchcrrimis,omnifrumentorum
gencrc,frudtiferifq; arboribus luxuriantem,vt nulliin vniucrfa Gallia,vberrimo tritici,ac preftantifsimi vini
proucntu ccdat. Eft etcnimlocus vniuerfus,ob miram elegantiam,fpe&atuiucundifsimus,inquonihileoru
defidercs,quae vel necefsitas,vel vltra cam voluptas rcquirat.Eaeftamcenitas& aquarum,dulcifsimorumque
fontium,hoc fitu crumpentium riuulorum item,finuofisflcxibus,gratifsimo murmurcdelabentium, vtma.
ximahincaeris oriaturfalubritas,qucm permollem&placifsidifsimum vniucrfahaec regiohabct,adcoqui.
dem,vtmagnifici,pofentefquehomines,fanitatisamifl3erccupcrand^gratia,huc,cxMedicorumconfilio,fe.
ferccipiant.QuareRcgurn,Ducumque filij,hacin vrbe vtplurimu educuntur,& ipfi etiam GalliaeRegcs, in
capotifsimumrefidcnt.vndeciuitasRcgiavulgocognominatur. Etquanquamtantafitvrbis,agriq;vicini
venuftas,non cft tamen vrbs ipfa vetcrum hiftoricorum monumentis celebrata, qui deijs potifsimum gentL
bus,& ciuitatibus fcriptis fuisaliquid prodiderunt,qua: iplisarmora praefidijs rcftiterunt, quas autobfidionc
cingerc,autcxpugnarecogebantur.Etquamuiscuriofitatcmcorumc6mendem,qui accuratifsimoantiquL
tatisftudio ferunt,locum d'Orchezc,fccundo ab hac vrbe lapidc,IulijCaefaris horrcum fuiflc,quo comeatum
& annonam pro excrcitus confcruationc reponcrct,quemadmodum collapfemaximorum edificiorum rui.
na: teftantuntamen non exiftimo eo loci,quondam prima huius vrbis fundamcnta collocata fuifle,eo, quod
vetercs Galli in condendis vrbibus,afpera,montofa,& afccnfu dirficilia loca,fluminibus vicina,deligerc fole.
bant.Nihilo tamen minus,vrbem hanc pcrantiquam cflc,argumcnto cft, locus quidam in Gregorio Turone.
fi,qui inquit,quod temporcRegis Gonrrandi,Anno falutis 560.cum Ibcrulphum,quiad fanttum Martinum
Turonenfcm confugerat,capere nitcretur, Aurelianenfibus & Blcficnfibus impcratum, vtipfum obferuaret,
caucrentque diligenter,ne fibi fuga confuleret,In ipf a porro ciuitatc,caftrum in rupc,clcganti fitu,& ab oppL
do fcparatum,confpicitur,fedem & pallatium regi pra:bcns,vndc viiuscum in ipfam vrbem,tum vicinumin
agtumamoenum atquecompafcuum,incredibili fuauitatepanditur.DuachicmagnificxfuntEctlefiaerAlte.
ra in ipfo caftro S.Saluatori dicata,& a Comitibus,& qui his fucccflcrunr,Regibus,am plifsimis dotata reddi.
tibus.Altera D. lacobo facra.Duae itcm abbatiaeBleficnfcmhanc vrbemcomcndanr AlreraS.Lomenj,Anno
falutis927.a RodolphoBurgundioneGalli^Regcdotata, arq; conftru&a.AltcraNoftredamedcBourgmoy.
ne dicitur, decuiusprima fundationenihil in publica fcriptorum monumcnrareda&um inucnitur, Sunt
porroaliaecomplurcs irt hac vrbeaedcs,rebusdiuinisdicate,quas omnescnumcrarc nimis longumforet. In
quibus magnifica Regum ac Principum fcpulchra, cx cupro, alabaftro, & praiftanti lapide polite fu&a, con.
fpiciuntur,potifllmuver6in EcclefiaS.Saluatoris,inquaLudoui«us&Guido ComitesBlefienfes tymbo.ele
ganti artificu opere perfe&o,continentur.Et Valentina Mediolanenfis vxor LudoujciDucis,Lutetif Parifio.
ruoccifi,perfadionemDucisBurgundiac.Et Ioannes AlbaniaeDux,alijquec6pIures gcncre& virtutepreftan
tifllmi Heroes.Sunt infuper paflim in hac vrbe aquaedudtus varij, qui cffoflis, magno fpatio intimis terre vif.
ceribus,ftruftisq; operclarcritio fornicibus,magno quoq; faftu vifcndosfepra?bent,idq; tanto fpatio & altitu
dinc,vt tribus cquitibus iun&is facile tranfitum concedant.Plcrifqueetiam locis,cxcifis durifsimorum mon.
tiumrupibus,tantisimpcnfarum fumptibus pcrfefti confpiciuntur, vt fidem narratio cxccderc videatur, nill
oculis confpicias.Tanti operis plane admirandaratio,Romanorum olim opcs,viresq; in co claboraflc omni.
noconuincit,ctiamfihiftoricorum Romanorum fcripta nullam tanta;rci mcmoriam celebrcnr. Cum ea.
demetiam filentioinuoluant,acdificiaapudNemauficnfes admodumcclebria, AmphithcatrumBurdigalae,
&magnificaapudPidoncsedificia,Aqu^ducl:usitemParifijsadmodumcelebres, Hucacccdit, prifcaaedifi.
candi & cementi ratio,qu£ in muris caftri,ac vrbis obferuata, Romanam antiquitatcm rcdolct, & rudera paf.
fim,qu£ ex tcrre^ vifceribus quandoq; eruuntur.Ciues porro & incolae vrbis,fuaui quada & poiitica fym.
pathia,cum miti aerisclementia,agriq;bonitate,conueniunt.Si quis etcnim,quantacorum infa.
miliari congrcflii fit comitas, perpendat, quam vrbana morum humanitas, quam elegans
fermonisfacundia,&indiccndociuilitas,in vidtuitcm,amiftuquc fplendor atq}
mundities, fatcatur neccflc cft,hanc tantl,quae in hac vrbe fingularis
humanitatem, & decentem morum ciuilitatem,
natiuam foli bonitatem,concomitari.

14»

(UNIViRSITAlV
BIBUOTHBK

l

HSIDEUJERG
loading ...