Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 13
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0047
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
VRBS AVINIONENSISv

D vtranqueRodaniripam,infignetotius Gal 1 icflumcn,in Prouinciafita,fummae anti.
quitatis laudcm eo mcretur,quod prifcis apud Romanos temporibus magnae cel ebritatis
dignitatifquefuerit. Aquo vero fit primafundationcconftru&a, difticultcrexhiftoria.
rummonumentiserui potcft.funt,qui nullis hiftorijsccrtis,fed vacillantibusconic&uris
adfcrant,primhm cahocloci,fortitionibus, cxauium volatu obferuatis,cedificatam,vtqj
perpctua,tam magnificae fundationis retineretur memoria, vfitatis prifcorum confuctu.
dinibus obfcruatum,vt,quicunqueeiusgcnerisaucm,autviuana,autmortuamcxhiberet,
a ve£tigalium,& telonijfolutioncliberatqucimmunisiudicaretur.Sed,cum h£cfabulis,quamhiftoriarum
Veritati propinquiora,ab omnibus facileintelligantur,ijs reli£tis,ipfam nunc vrbem Auinionenfcm in^rc.
diamur:quamfeptenariusnumcrus,hoceft,omnium pcrfe&iflimus,laudabilem rcddit.Septicsctcniminea,
& haec quidem intcr fe feptenario numero repctita, praecipua ornamenta videntur.Septem nimirum palla.
tia,totidem parochiae,Xenodochia,Monafteria virginum,Collegia,Conuentus,porte.Primi eius vrbis con.
ditores,ad optimum vrbis ftatum refpexiflc vidcntur,qui tanto ftudio,feptcnarium in ea numerum obferua
runt.Si ctenim D. Auguftino,varijs in locis,potiflinium vero lib.n.deCiuitatc Dei,cap.3i.& lib, 17. cap» 4,6.
dcm adhibcmus,omnium numcrorum pcrfc&iflim us eft feptenarius,tu, quia ex toto impari, & ex toto pari
coftct,quo ctiam nomine a Macrobio comendatuntum, quia in facris ctiam litteris, pro vniucrfo ponatur.
Vel uti,Septics in die cadit iuftus,id eft,quotiefcunq; ceciderit.Item,Scptics in die,laude dixi tibi. Id alibi his
verbis dicitur:S6per laus cius in ore meo.Sed haec ad Theologoru fcholas remitteda.Cathedralis in hac vrbc
EcclefiaD.Virginifacra(Epifcopatufiquideinclarefcit)fudationibusdotataamplilfimis,c6
ctiamnu eaipfafineherefumfupcrftitioncvigetreligio,quaB.Rufusmartyrioclarus,primum introduxit,
quemD.Paulus,cuius fuitdifcipulus,eo dcftinauit,vt euagclicam ibi opcra nauaret. Quod ea felicitate prefti
tit, vt non meminerim me vnqua legiflc,hunc Galliae tra&u,cuius haec vrbs primarium conftituitur caput,
a fidc & religioneChriftiana vnqua defciuiflc, vfquead fuperftitiofos fcditiofofq; Albigenfium errorcs,qui
duo cu Manicheis ponebant principia:corporum refurrc&ionem non admittebant.-Baptifmi & Euchariftie
facramenta contcmnebant.Itcm,qu6danima,pro'meritorum diucrfitatc,in diuerfa,in brutorum etiam atiil
mantiti admittatur corpora, ad maleantca&a vitam puniendam:fi aute bcne honeftcq; vixerit, in principis
illuftris alicuius viri recipi corpus;prout hec & pl ura alia dc impijs corum dogmatibus apud Alfolfum aCa.
ftro,& Bernardum Lutzenburgcnfem inucniuntur. Porro, vrbs hxc Auinionenfis, magnificis fummorum"
hominum , &Cardinalium decoraturpallatijs, Carthufianorumctiamcoenobio, quodreliqua vniucrfe
Franciasomniacelcbritate praeccllit.Scdem hoccvrbsMaximoEccIcfiaiRomanse Pontificiannisfcptua^in.
ta praebuit,quae cum pro veteri a D.Petro recepta confuctudine Romam itcrum eflet tranflata, perpetuus ab
eo temporchocloci legatus femper rccedit,ipfam Pontificisau£toritatem repraefentans. Eius eftpenesCar.
dinaliumconfiftoriumcollocatio.ad quamprecipu3edignitatisviruni,quireliquosau£toritate,experictia,
do&rina & pietate prxlucct,euehcrcfolent.Ampiiflim^huicfunc\ioni iamhoc temporefummacum laul
depreeft,pr£cellens& IlluftriflimusPrinccps,R.E.CardinalisCarolusBurbonius,mult6rerum vfu,& pra*.
ftantiflimarum virtutum nitore politus,acerrimus R. Ecclcfix defenfor & propugnator.IUo vero,ob ardua
Reipubl.negotiaabfente,VicelegatimuncrefungiturD.Gcorgius Amaignaccnfis: &isR. EcclefixCardi.
nalis,generis,do£trin£,& pictatis laude praeftans.Vrbs hxc late patcnti Romanorum i mperio paruit, ad Go.
thorumvfqucirruptionem;quibusaBurgundionibus deindepulfis, ad horum gubcrnationcm Rcipubl.
curfus inftituitur,a quorum fetandcm fubduxit dominio, quando Budonis filij Arclatenfiu Regis titulum*
vfurpantes,huic ctiam vrbi praefucrunt.Cetcrum Ottholmpcrator,hoc fibi vendicans regnum, Aui^nione
etiam fue. iurifdiftionis efrecit.Deindcad Prouinci^ comitcs vrbs ipfii peruenit.Tum Carol us Francig Rex,
prouinci? hseredem ducens vxorem,factuscftSicili3e,atqucNeapolis Rex, fucceflbres etiam ProuincixCol
mitcshabuit,&Ioannafuccedens,RobcrtoRegi Neapolitanofratribellummoucns, cum RegeHungarie
cognato,Clementem Pontificem,eius nominis,fextum,fuarum partium fecit: Vrbem hanc Auinioncnfem
Pontifici vcndidit.eius cnimpatrimonium habebatur.Pcrfoluiturpretiumfcudi permutatione.tantudem
enim,& co amplius obrcgnum NcapolitanumEcclcfic Romanedebebat.Acqualisautem rctineturau£tori
tas,tam eorum,qui Pontificis,quameorum,qui Reipub.nomine prcfunt, etfi iurifdi&io habcaturdiuerfa.
nam in congrefsibus publicis par prefe&orum dignitas,? qualis vexillorum obferuatur ordo. Ita,vt eundem
dignitatis gradum vrbis prefefti obtineant,quo multorum annorum intcruallo fubComitibusfemper funt
vfi. Agn bonitate gaudct,pannorum,& byfsi tinftura, papiraceis quoque molis, nomen haec vrbs meruit. na
aquis,ciufccmodi ncgotiationi opportunis eft diucs Vniuerfitate dcnique inclarefcit,qu$ olim quando Ro
mani Pontificesibircfidcbant,florentifsimafuit,optimisq; priuilcgi jsornata. HuicPaulusCaftrenfisIurifi,
conful tusmultum fplcndoris attulit, vt cius commcntaria in ius ciuile, que preleftiones Auinionicc
YOCantur,declarant.AndreasquoqucAlciatus,cum propterbellainGalliam venifict,fexccnto. "
rum aurcoru m ftipcndio condu£tus,docuit,vt inoratione ad Tininenfis Academie.

alumnos,profitctur»

'Si.

Jss&r /

/
loading ...