Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 6
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0033
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
CONIL*

UNlVERsiTflTS-
HilDEtSgRo /

6NIL,praeclarum Hifpaniae op^idulnm,fexmilliaribusiGadibnooppidd,quame-
i ridicm refpicit, diftans, primo abeft lapide a regia via, qua ad fretum Herculeum,fiue
| ftrictum de Zibaltar deuenitur. Illuftriflimo S. Luex Duci,qni & Medina Cidonix,pa-
ret.Eius prscipua falus atque diuitise, in captura variorum pifcittm, potiftimum vero
1 tynnorum,conliftunt. Quae Duci maximo eft emolumento,nam fere centmn coro-
natorum millia ailnuatim hinc eum colligere afferunt , Locus pifcationi bonitate
! naturae deftinatus, quemadmodum etiam in vicino oppido Cadiz, Almodraua vulgo
jdicitur,in quo quieftuofamhanc pifcationema Calendis Maij,ad decimum quintum
'lunij diem excrccnt.Arx ibidem eft,domicilium Duci praebens, iuxta quam doraus eft
amplifiima, La chauca de Ducque cognominata, ex qua pifces minutim diffe&i, & fale in vafculis condi-
ti,onerarijs nauibus incredibili copia in Italiam deferuntur, atquein Mediterraneo mari, ac palfim in Ga-
leis totius anni tcmpore efui funt.Earum nauium,quae quotannis hinc deferunt pifcem,ftatio co loco eft,
qui litera C. in lamina notatus videtur. In proximb Cymbarum multitudo fere femper confiftit,quib. rc-
tia in Mare,dum tynnis infidiantur,deferunt,quae & apud eum,qui in icone confpicitur, riuulu,dum a pif-
catione rcdeunt,vuida cxpiicant,reficiunt, atq; exficcant. Illud vero quibufdam forte mirum videbitur,
quonam paftoprxcelfamifris, litcra E.dcfignatae, &vulgo, TOrredeAttalayadi&#,adminiculo,inifto
pifcatu, vtantur. Spcculatorinea,dumhipifces Cymbarum atque lembofum multitudinc fedantur,
conftitutus, longius tynnorum aduetttum confpiciens (fe ipfos etenim, dum gregatim tranquillo Mari,
dorfo eminentes adnatant, patcfaciunt) candidovelo dat pifcatoribus figtta, vilitata & cognitaipfisin-
dicia,quibuscognofcunt, quoufqueipfisprogrediendum, &retiaprouehenda, quandoitcm eain mare
fint demittenda. Eft & alia no&icula turris,litera D. infignita. In ea no&urno tempore Turcarum, Mau-
rorumj&: aliorum hoftium aduentantium explorator agit,qui ignitis^& in vniuerfo ifto Hifpanix tradu v-
litarisindicijs, fpeculatoresin proximisconftitutos excubijs, dehoftium aduentuadmonctj&hiconfe-
quenter alios,vnde vieina deinde oppida, quam mittimo tempOre,vigilandum & profp iciendum fibi efle
aeeipiunt.

XERES DELA FRONTERA.

fER ES, Vrbs inclytaih AndalufiaHifpania; regiOne fita,duabus milliaribus a.celebri nauium
f ftatiOne,anipl©q;B.Mariae portu diftat,qua confueta Cadizium vfque,duarum leucarum naui-
Igatio fufcipitu:r,quae vulgari lingua,DeBay von Cadiz, hoc eft,Caditana nauigatio nucupatur.
; Et quia haec Vrbs,omnium primum mttris,foueis, & turribus fepta, in ifta Hifpaniae regione fc
ofFert,De la FrOntera,quafi Hifpaniae ex hac ora initium, fiue etiam terminus dicitur.Magnitu-
dine loci,ampliflimoq; mnrorum ambitu Confpicua. Illuftribus natalium fplendore,nobilibufq; viris do-
micilia praebet. Qui celebr*i,ff equentiq; numero eam incolunt, agrumq; vicinum, ex quo per ingentes co-
moditates percipiunt,latiflimo fpatio Occupant. Isager,vineis & aruis diftin&us, 6mnium frugum, vini,o-
lei & frumcntiferax,ade6jVt quafiperpetuo verc,perenni viriditate vuisdecenter ornatus, variaq; fcgete
campi,quouis etiam tempOre,fupra hominum fidem, luxuriefclaxiflima demum prata, graminum & floru
viriditate contetta atque veftita fpe&antes reficiant. Ita qUidertt,vt nulla foli portio otiofa,nullus plane 16
Cus,tantum publicis exceptis,inueniatur,qucm n6n aut vitium vbertas ac varietas,aut ramofae arbores pre^
ftantiflimis fru&ibus graues exornent. Eiufmodi fane vicini agri cOnditio eft: tanta in eo elegantia,nitor
atque vbertas confpicitur, vt vix eam referettti fides adhibenda putetur. Quare mirandum minime eft,cu
olim,tum hac nOftra quoque aetate,fumm6s, nobilefquehomines in ea potiflimum vrbe domicilium fibi
delegiffe. Inde praeclara iMa vina, quae ab Indicis vfque gentibus expetuntur, m inferiorem Germaniam;
Galliam, Attgliam,Scotiam,Oftlandiam,&inaliastotius vniuerfiRegiones quotannis exportantur. Inde
Anno A.C.N.M.D.L.X V. cum graui caritate annonae Germania inferior affligerefur,incredibilifru-
menticopia, egeftate & inedia preflls fubuentum eft. Immenfaeetiamaltitudinisputeos fub terra,ad rem
frumentariammultosinannOsconferuandam,inhac vrbepaflimnobiles habent, infraquidemlatos,an-
guftiores autem fuperne, lapidum mole conteftos, quos finepeculiari Magiftratus confenfu aperire non
licet. Taritam vitti copiam huius vrbiSterritorium annuo prouentu'cultOribus prOfert,vt fexaginta mil-
lia vafa,quorum fingula fres amas, fua capacitate abforbent, vix ad hoc vinum conferuandum fufficiant,'
compertumquefit quaridoque,vt isdoliorumnumerus,oftuagintamilliaexcederet. Praeftantiflimosin-
fupcr totius Hifpaniae equos,& maxime pernices haec regio profert, eos Genettas vulgo nuncuparit,
quos nobiles mira induftria informant,eorumq; curfu in hippodromis oblc&aritur,dum e-
queftres inftituunt pugnas,in quibus arundinibus & cannis,haftarum loco,fefe
mutuo exercent,eum ad modum,quo Mauri haftas torquere,& ia-
eere in hoftes folent.Eos ludos, Fuegos de canrias,pa-
tria lngua nuncupant.

4 {j&stj
loading ...