Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 5
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0031
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
V E G E I>

EGE L,exiguum quidem,at fitu &opere clarum Hifpania?Bactic«oppidum,
feptimo^Gaditanoopp.lapide meridiem verfusdiftans,colli,latiffima vndi
que planiciecin&o,incumbit,ita vtindecircumquaq;profpe&us pateat,quo
vfque oculorum acies extendi poteft, tam in lajtam laxamque planitiem,loca
quccompafcua,vcrfus folisexortum,quam in Afrieaemoiites, &oram circa
meridiem.Tum etiam in vaftum cV tumultuofum oceanum verfus feptetrio-
ncm profpicitur.Eius incolis pifcatusad communem vi&um neceffaria abun
defuppeditat.Nonitaprocul ab hoc oppidoOceanusangufto freto, Europa
ab Africaexiguointeruallo difpefcit, qu£quidemanguftia?vernaculoidiomate HifpanisEftre-
chiadeIubraltar,communiterautem,FretuHerculis nuncupat£,inHifpania Iubraltarop.a Mau-
ritani£op.CeutatermilleP.fpatiodifterminant.Hincetiam praecelfus Mauritania? mons Abila,
quem nautx germani,5tfj ©$Ctt)0tt(fcl6(r0/nominantt confpicitur, cui in Hifpania ad freturn
hoc Gaditanum mons Calpe,altitudine confpicuus refpondct. De hisautem montibus,& Gadi-
tano Freto,pmerinnumeramfcriptorum turbam , huncinmodum DionyfiusAlexandrinus,
eiufquecommentator Euftathius,Minerua?,rerumque nouarum cupido fuppeditabit»

VELIS MALLAGA,

ELIS MallaganitidumHifpaniasoppidum verfusfolisexortum,quinto diftans
lapide a Mallagaop.&: dimidiato milliaria mediterraneo mari,amamiffimiscin-
ctum campis,fru&iferisque collibus,in quibus caftrumab Afris aut Matiris quon-
dam aedificatum venufteconfpicitur.Agrum habetatqueconualles, omnium re-
rum tam ad vfum, quam voluptatem mo rtalium fertilem.Ex hortis fiquidem opc
re&arte confitis,generofiffimimirabili abundantiapercipiuiitur frudtus, vtputa
pomaaurea,granataJimones,citrones,S»:c.Collesnon tam aruis & arationibus, quam vuis palfis
funtbcati^fic^vtopportunitatemampliffimaereivindemiaepraEftentjCuius hicfummum ftudium
vberrimosaccolis fru&us rcddit.Hic ctenim vua* paffse , tam ea?, quse vulgopaffa de Lexia,quam
quajcasruleo coJore,paffade fol,colliguntur.pr£eftantiffimi item liquores,firupi>generofa& fbrtist
vina,ficus,amigdala,& fericabombicina tela,quae quidem gratisfimse exteris merces, in remotiffi-
mis&varijsEurop2epartibus,inmaximafuntadmirationeacpretio. Horum veromontiumtam
funt afpera & prascelfa iuga,vt cx eorum culmine Herculeum fretum,imo Barbaria? ora ac montes^
atque adeo Africae oppida Ceuta&Tingis,in faucibus Hcrculeifretifita, commodiffimeconipici
queant. Diuiduntur hi montes,diuerfiscJuefeparantur nominibus.Alij la Sierra,alij laXerquiaap*
pellantur.Incredibilipagorumfrcquentiapaffim culti,quos foli fereMaur^ex poftrema profliga
tionerefidui,inhabitant,hiChriftiana;fideinomina dederunt,pecuIiarifuo,cxantiqua confuetu-
dine, vtutur veftitu & lingua, & foliim in huius orae tra&u colunt,montes vitibus & fru&iferis arbo
ribusconicruntjvicinaquelocatam decenterlaborefuoexornant,vtTpe&atufit valde iucundum,
quorumfruclus,annuo prouentu vberescolleCtos,huius oppidiincolis diuendunt,a quibusexteri
deindc mcrcatores hos coemunt,& onerarijs nauibus,in varias totius Vniuerfi partes exportat. Ad
maris littus,dimidiato ab hoc oppido milliari,amplilfimaex lapide conftru&a eft domus, LaTor-
r$ de Velis,nuncupata,intus frequentiaedium & habitaculorum commoditate confpicua,in qua&Z
yariafuntloca peropportunedifpofita,inquse omnia,quseterritorium vicinum fuppeditat,
bona comportata,ante,quam euehantur,ve<5fcigal Regi perfoluunt.Tum hoc
loci,i)fdemmercatorumnaucsonerantur.Hac defcriptione ficnos
iuuitprseftantiffimus vir,multoq,*rerum vfu nitidiffime

cultus D.Georgius Hoffnagle,qui experientia om- —r-iii^
nia fic fe habere repperit. / SK^7*"

s
loading ...