Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 19
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0059
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
H V V M-

VVM, oppidum& antiquitate &primariadignitate, intcr Condrufosprajftans (funtauten) Condrufi,Be!garum p6f uliinter

Eburones.quinunc Leodienfes.diciintur,Scgnos,&Treuiros,quotum crantcIientcs,Mof$fluuio,& ArduenniSyluxfinitimi)
fituadmodum amccno,fuperbo ac pcreleganti, viridi ac pabulofa in valle,inter prarcelfos Condrufi inOntes, Molbefluminis rfc
pas illuftrat. Eius primordium feriptores in diuerfa rapiunt. ClaudiusChamperus lib.dc vrbium oppidorumque origir.e,cx Lu.
cioTungienfi,Hunnoriun DucijCambro noinine.huius oppidi origincm tribuif,qui lfaci opportunitatc commotus, oppidum
probe muniturn, ad confiucntem Mofaeconftituens, Hoynim hominauit, quod nunc Huy^ dicitur.Ioanncs Manusautem, vi-
rum.in Condruforum patria,fumma nobilitate illiiftrem,ahn& dccimoquinto,antc falutarem IefuCbrifti natiuitatcm.nominc
Hoys.pi imum cius oppidi lapidem pofuifle,dequcfuo nomihc,Hoy,nuncupafle,afrirmat.Vulg6 dcniq; ab arnni,ex vicihiscol-
libus.iuxta pagum Haiielainge fcaturientc,ncmen cohfequutum putatur. Qui quideamnis,copiofiriuuli inftar.pcr agros &re-
liquosCondrufipagos.dcflucnSipluiiiofoc^lo.&colIcftis.diuturnaexniueaquis.fubito excrefcitactanto exundatctim impctu,
horrendoquc fragorc,ac{trcpitu,planefurerevidctur, vt ob violentiamjnomenfufiofi.abaccolisacceperit.A Mofa tandem, iuxta lapideum Huy ponte,
abforbetur. Multis verb vfibus.magno Huenfis,Viciniquep6pulicommodOjacemoIumentOjCOnducit,e6,qti6d Veffatilibus hiolis.frumentofiangendo,
mnteria papilaceac6ntundcnda,fcrrugineis,6pe*areis; coreaceis.ac pannorum tih£toribiis,rnaximoc6pendio,inferuiat. Eius cnim generisOpifices tain
in ipfooppido.quam vicino inagio.fabrileSjnlechanicasquc ofKcihas-frcquenti numcro habent. Abundat infupcr hicriuulusdelicatiflimorum pifcium
copia^truttarum pra:fertim.canciorum, fundulorum,»liorumq'; eiufdcmgcneris.Mharn hocoppidum antiquitatemrcdolct,magniflcisciuiiihia;dibus,
decenterornatum.acmonumcntiSjVctuftatemteftantibus.clarum.Floruiro^

& vrbibusfuafuntpeculiaiiafata,& nihil mortalium in coetu peipctuuinfit, fcrumq; viciftitudine, veluta:ftuariO quodam fluxu & rcfluxufeiahtlir orru
hia vixdici poteft.quantis bellorum^aliarumque calamitatum a:rumnis,atquepericuiis fitlabefa£tatum,adeOquidemj vt nuncqiiafi collapfum,& prifti.
ha dignitateacgloiia omnino deftitUtum vidcretur,nifi,diuinafauente gratia,moderatoresHuenfibusprudentiirmiconccffifuiftcnt,gcncfis,Virttitum >
ac morum nobilitate clariffimi viri-.D.Ioannes Huftiniisab Outremont:D.a Laminia,& potentifl7musilleOthoBriemonr,D.Frarurc,ftienuusatq;a:quif-
fimus Hucnfitimpra;tor,&CondruforuhaSatrapcs,hiultisabhincannisconfularidignitateilliiftres,quiimmortali,&familia;& nominisg!ofia,fuperio>
ribus annis, quibus vniuerfa Gallia Belgica fuheftiflimis concutiebaturarmis.cum maximo vrbiu aliquot,ad Mofae ripam detrimcnro ac daihn6,adulteri-
ha: rcligionis propugnatoiibus,inui£tos Athlantcs,atq; Achillcs fefe oppofuerunt.Quibus nOn hiiius modb oppidijfed totiusCondrufij incolse.tahqtiam
ancorisfacrisvfi,hon paffi ftint amabilem Catholicae fidei vnitatcm,difTcc"tisperegrinarum religionumfeais.turpiterfecari.Adcoquidcin.vtinonihinus
pia:ftanti(fimis hisviris,quam Fabricijs olim Rcmani,Scipionibus, Lentulis& Fabijs, optimo iure ciues & accolaedtbeant. Hi ctenim^ non finelanduih
elogij4 comemorandi viri,ea piudcntia^ cura & diligentia, politiam Huehfium ha&enus, quemadmodum & hoc tempore adminiftrant, vt calafnitatufn
belhcaium omnia oblita, nunc tandcm refpirarevideantur.Multi m hoc oppidonatalium.&maiorum gloria clariacnobiles Viri.sdes, pro dignitatcSc
ftemmatum decore, ampliflimasmcolunt, qui in Condrufoagrqque vicinoilluftrifliinas domos.VillasfuburbanaSjpomarijs.vinarijSjaruis.apncis l6cis,
nobilcs,&ad voluptatem fpe£ianthimornatiiftmas,habent.Quorum aliqua:nontama:dium,recreationisgratia^cOhftru£tarum,quam caftclli,pinhis,tur.
riculifq'ueconcedunt,circa brumam.ad fua, qua: in vibe te£ta habent.redeuntes. Multa & variaartium illiberalium genera, hocloci inucniuhtur. inter
caautem.pannorum tcxtorcs,& quiferrumexterrae vifceribus^eruunt^principemlocnmobtinent. NaturafiquideniHucnfibusbenigna blandoeos afpi-
ciens vtiltu.non modo multasferri fodinas.ex quibus plurimumad eoslucri^annuatimrcdit.fcd & laxiflima latifundiajarga inanu, ipfisconccflit,quas

ta,aut pafcua deledtent. planitiemampliliiman1,quae haec omrtia abundefuppeditat.habes, inquibusocu)orumdele£tationej odorifcras heibas, flores,
giatumodorcmfpirantcSj & Ioca pabtilofa, viridi vndiquegramine vcftita, confpicias- Si iucUhda te venatiohe, Vel aucupio rcficereiuuat, fyluOfi flint •
montes, colles, conuallcs aiboreta,fcris. auibufque fcatentia . Si pifcarilubetHauclaingcAmnisnauicularum patiens, pra:ft6 cft pifcofa fubeftMofa,
quaecymbisludibundos ve£toiesfeiens,pifcantium votis refpohdebit. Si deniqueChriftiana religio tibi cordi eft, fi Deum, pijs oiationum hoftijs placa-
rc dcfideras, Bafilicamhabcsinagnificam B. Mariac virginis, Saluatoris Iefu matri dicatam, amplilTimo Canonicornm collegio illuftiem, in quaaliquot
LeodienfisEcclcfiae Antiftitcs,fundatores, honorifice funt fephlti. PrasclarahaEcCanonicorumfocietas.multis fummisatquc magnificiseftexorpata vi-
ris. inter quos fummum dignitatis locuin merito obtinent, R. Dominus DccanusSeeflF, & D. Gerardus trepontinus3viri morum probitatc,& cruditionc
tonfpicui, antiquitatumamantcs, & ftudiofi. Sunt& praeteraliasparrcecias.inhacvrbenonpaucas, egregia virorum. ac virginumccenobia. Ac pfimiim
quidcm, religiofaCruciferorumfocietas: meridiem vcrfus.circa vrbismcenia, coenobium habet in monte. fitu peropoftiino & opere clarum. Monscla.
rus, fiue aereuSj non fine rationCjdiftUSjtum, quia clariflimi ordinis, primamfuftincat domumatquc fundationem, tum etiam, quia mira aeris clemen-
tia acfalubiitate gaudeat. Is autem locuSjVarijs temporum iniurijs,& bellicalamitatibus. plurirhis anhis affcftus, achabitatoribus vacuUs, defoIatufq'uc
tandem. Anno falutis M. CC- XXXIII.fubEppano XXXVII- Lcodienfium Antiftite, pi iftinonitori reftiturusj nouis & mag^]flcis^dlficlisrcftau^atlIJ,
au£tus& cxomatus confpiciturjCiii, poftfanftae memoriae pijflimi,acrcIigiofi patrisTheodorici V bachij obitum hoc ahno M. D LxX Ill.fuinma cum
laudc nunc praecft, R. D. AntoniusFrifennius. gehcralistotius ordihisprasfes.hattenus coenobij Hornenfis Hollandiae oppidi Prior.quiad ceconomiam
conuentus reuocatus,paOcis poft dicbus,vnanimi, totitis ordinis.cohfcnfuatque applaufu.Gt ntralisCruciferorumSocictatisPrsepofitus dcfignatus,&
eleftus eftjAnnofalutis M. D. LXI. profcftoSS. Petri&PauIi.virVitaefanftimonia & pietatc clarus.vigilantiflimusdomihici grcgis.fibi corhmilli paflor,
aedificiorum, ruinam minitanfium, & collapforurh, pfouidusrehOuator;adeOj vtfecundus ccenobijfundatorjurej & habcri & dici mercatur.Reliqua
Oppidi Hucnfis ccenobia funtjfratrum Minorum& confecratarumDco virginum mOnialium S. Aldcgundis, Albarum virginum,S. Qiiirini, & S. Vi£to-
riSj cxtra muros, a Noirgero x vi- Lcodiehfium Frasfulej eteftum, quimultorum facrOrlimlocorum.pijflimus illuftratorextitit. Cuihocfefnporeprar.
cftjfub vifitatione R. DominiVeflcmij Bencdi£fini S. lacobi Leodienfis, PriOrisBertriccnfis, virivit£eintegritatc,acrerum geiendarum dextcriratc ex.
jierientiaque ptacftantiflimi, nobilisGalla.vits probitate, &induftria,omnibuscommendata,Iacquelina a Vuarigni. Sunt quoqiicin vicino vibiagro,
plurimaemonafterioium fundationes,benedotatx,vna noui tcmpli, quam Canonici ordinis S. Auguftiniincoliint ( quosR tgularcs vocant jfundaraab
Obcrto.quondam xxvn. Leodienfi£pifcopo,Dominicifcpnlchri titulo, fub Alexandro xxix. Leodienfi /"intiftire a MelliftuoD. BernatdoClarcual.
lenfi, Abbate, qui ibidemjCotempore, LeodiOrcdiehs.hofpitiohonOrificeexceptuSj obelegantiam recentis*dificij Nouummonafterium, in hodicrnu
Vfquedicm, eftcognominatum. Cui nunc praecftfingulari naturaebOnitatc,& vitae probitate, R. D.IodocUs Dorio Abbas digmflimus. Eft&alhidciuC
demordinis, monafterium,cui Flonen nomen ad Mofaeripam,& ad montiumHasbaniae fauces.amceniffimoloco.fed anguftioreexftruftum: Cui nunc
praeeft vir,morfiintegritate & humanitate clarusRjD. Abbas Balduinus a Bufco.Suntinfuper triaalia Monialiumordinis Ciftcrtichfiufn. Alterum vallis
dominarum,opulentiflimum. Alteruni, quod pax Deinomenhabet:TertiUm vero,Solis,eiufdem ordinis, nemoriblis vndiquecihftum. Porro.in mon-
te prxcclfo, ciuitatiincumbente, fitacft arxRcgalis, vbi Leodienfiumprinceps curiam aulicam aliquando habet, quampotentifliniusilleErardus dc
Marca,CardinaliSj &Epifcopus Lcodiehfis, nimia vefuftate nutantcm, afundamentis rcftaurauitjturribus & propugnactilis valdcmunifa, praxipua in.
tereiusopera, quK multa & magnifica ieliquit, adnulneratur. HancBehcfaftamappellitant.Eftinea incredibilisaltifudinis&profunditatis putcus &
Spha:rifterium, iri quonobiles&alij Aulici, pila Iudcntes, animi felaxandigratiaj & cxercitiO.calOrem natiuuinexcitahfejfcferccrcahf,fibiipfis appcti.
tumlanguidum concitantes. Sunt&alia, in Arceloca, afpeftuiucundiflima,elcgantifllmacjue,abIlluftriifimo,&immortali memoria dignifsimo Pnn.
cipea Groesbcck, au£ta & rcnOuata. Eftdeniquealiud in 6ppid0opusmagnificum,atqucpulcherrimum, POns,exlapidcViuo quadrato,"& fe£to muJ.
torumarcuum, & fortibus nitcnspilis, qui vtramque Mofae ripam, & pattcm oppidi ininoris, qusetransflumeneftmaiofi ciuitati coniun»it. ln hoc
ponteaeriseft mira falubritas,ac in plurimaoppidi vicinaquc elegantifsima loca.vndcquaque afpe£tUspanditur. Adco.vt qui Huium exteri, tam ex GaL
lia, quam BelgiOj&alijsregionibus vcniuntj tria fpc£tatudignifsima viderecupiant:Ecclcfiam Maiorehij officijs diuiriis fnirifice decoratam; Ca-
ftrumamoenifsimo locofitum:Et rafi opcfis pontem,vtin Proucrbiumabierit gallicum, ISloftrc Dame.le pons&)6Chateau.feht a Huy
troysbeau ioueau-Ita & Argentorati.quaedam ternarionumero.fingulari cclebriratecommemoranturfAlfifsimafummittmpls
turris; Armamentariumvrbis, & inufitata: lhagnitudinis MOnocerotiscornu:Ita & apud Veriefosttiaquaedaiu,

praemultis alijsmagnificisrcbus, commendantur,CampanariaD.Marci tufris/ Arma- /* *~~~-~—™^

mentarium j Arfenalvulgb , & incomparabilis, / UNiygKs^^ "\

Reipub. thcfaurus. / BIBtK>T}ffiK I
loading ...