Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 42
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0105
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
OE NIPON S>

ENIPONTVS,Gefmanicc ^ttftyrUC?/ oppidumComitatuSTirolen->

lento prtfferrijfed ctiam regno comparari pofle videatur. Nam vti Cufpinianus,in fua Atiftfaiia aUctor
eft,pendetfuo Principi quotannis ordinarie trecenta milliaaurcorum nummofum. Infupcreft&in
co aeris mctallum omnium pr£ftantiflimum,cum vix alibi adeo ductile repcriatur. Vix verbis exprimi
poteft,quanta fit huius loci cum amoenitas tum fertilitaS. Videtur liquidem. bcnigniflima telius mater,
hunc fibi potifllmum delegiffe locum,in quem omnium pra:ftantiflima dona, qux terrae ex fe vifcera gi-
gnere folent,largiflime contulit. Quamobrem nonimmerito Tirolenfis Comitatusdomini, Oenipori-
tum oppidum inclytam fibi fede delegerunt,qUo fit,vt paflim aedes viuo ex lapide conftructas tanf o arti-
ficio,decoreacfumptuoftentet,vtftuporcmpotiuSquam admirationem fpectantibuS cieant. Prieto-
rium magna ex parte dcauratum. & iuxta, domus laminis argenteis conteda > niagna admirationc fpe-
£taatium videtur,aMaximilianoCxfarexdificata.Quiplufimumhuius oppidi venuftate illectus>fecu-
das,cum Maria, Ducis Mediolanenfis filia, nuptias,fplendidiflimetoto menfeibidem celebrauit. Iam e-
nimSigifmundus Archidux Auftrix, Maximiiianumhaeredem fuarumprouinciarum inftituit. Priuf-
quam cnim Fridericus Imperator ex imperio > in quo quinque annis femper cum octingentis equitibus
oberrabat,dum Matthias Hungariae rex Auftriam euaftat ac populatuf, Oenipontum rediret, Af chidux
Sigifmundus, AlbcrtoBauarorumDucifiliamFridericiKunigundim vxoremcollocauefat, infcio &
inuito patre,Comitatumq; Tyrolis,cuni adiacentibus fupef ioris Auftria? regionib.promiferat,quOd Fri-
dericus xgerrime tulit, coegitq; Sigifmundum vt omiiia in publica dia;ta reuocaret, cum non liceat ali-
cui Auftriae Archiduci vendere dominiafua,vel alienare alteri extf aneO.ob id Sigifmundus pietate mo-
tus in Maximilianum, cum videret hunc fuisinuifum, fpOnte omnes fuasterras ( viuente adhuc Frideri-
co imperatore, qui nullum ducatum durus pater filio dare voluit) illi donauit, refef uatis fibi vnde Viue-
re poflet,rcdditibus ac cenfibus. Sed vix biennio fuperuixit.Sigifmundus enim poft Frider icum mortcm
obijt. Annonoftrasredcmptionis i497.relictaomnifuahaereditateMaximilianoRegi. Itaquecuriam.
ex Principib. tunchabuit, qualem aetas noftranequc Viditneqtie videbit. Plurimirm etiam Impefator
Maximilianus Oenipontis, vicinisque in locis venationi indulfit, adeo, vt /jepius maximis obie&us peri-
culis, dum in altiflimis rupibus, capras, quas alpinas fiue rupicapras nuncupant, fectarctur,de ipfius vita
dubitatum fit. qua de re euidentiflimum hoc tempore indicium in rupeinaccefla,fecundo ab Ocnipon-
te lapide,iuxta opp. Cyrill,apparer,conftitutO ibidem Jeternae memoride tanti periculi conferuandaegra-
tia,crucis figno. Quemadmodum Maximilianus ipfe poetico,de diuerfis fuis pericnlis edito opere,
gentili lingua confcripto, teftatur,Cui24twrtontf indiditnomen. Fingcns inuidiamSc
curiofitatem quafi perfonas quafdam comicas, quas ratione ac prudentiafu»
Vitauerit,viceritque, & proftrauerit, vt olim Hcrculcs, qui reli&a
voluptate, perfaxa per ignes laborcm eft
confequutus.

42
loading ...