Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 1
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0023
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
CANTABRIGlA-

GVILIELMV^ SOONVS GEOR>

GIO BRViNO S. P. D.

VNVS^quodexprxchratuafupeiliffiilcdepromptQ, poiiuftime virBruine,admemififti,mihi,ne'
mentiar,pergrariim accidit.Efteniiii Mofcou,ix gentis, aux Scythia veteribusfuir. elegans noua,&ac-
curata defcriptio. Itaqueea,iam noh ad oculos pafccndos,ficutiprxcipis,vtar,fed mulro magis ad a-
nimum erudieridUm:neque inMufxo foiiimcollocabomeo, vrruxfuauiraris mihimemoriamfub
ijciam, federiani mentisinueftigationeperpetuo peragrabo. Quod verome rogas,yr,quxdeCanta-
brigiaaccCperimck.cogr.orim,ealiterismandemjetfime domeftica:occupationesfufceptarum rerum,
&iaminftitutarui.ti,valde diftentum tcnerenr,& inopialibrorum eorum,quibusadhac rem opuseft,
laborarem,ftudio tamen tuohoneftiflimo,negarencn potrii, qiio miiius ex occupationibus meis,tan-
tulumremporisenperem,quod tibi commodarem.Quod eb eriani minusgrauate feci;qiio inftitutri-
ci mex, hancfaltemtenucmgratiam refertem,vtyerentemiamextremafenectute, exlnfiilairi Con.tinentemtraijcere.Oceano
prxfertim Geufijslatrocinijsinfefto,& verecundantem,iamfi>Iiro deformiorem in theatrumprodire, maniimeadeducerem,
icin vrbium elarifSma.rnm,digniflimam qutdem illatri tali comitatu, confeflu coIJocarem,vnacjiie opera ex ihqiiinatorum noi
ua fuperftitione hominum manibus ereptam, tibihoniinifanftiflimxReligionis ftudiofiffimo, tuendam&ornandamrra-
derem.

Amw orhis Cantabrigia igitiit Academia.primi coriditoris fiji Canrabri,Ducis Hifpani nomen, & famam refert.Is ehim,imperante Bri-
tonditi. tannisGurgUntio,BeliniRegi.sfilio,ptimusacccrfitis Athcnisvfq;, magnispropofitis prxmijsPhilofophis, domicilinm ibili-
io?f. tdratUmcollocauit.Itahancomniumbonarumartiumfedem, Chriftiortum trecentis nonaginta quatuorannisantcceflifle,
Bedam& Alfridumauthoresfequutusloannes Lydgatus,tradidit,& Lanfrancusftichatdus Diuifienfis,IoarinesHerrifonus,
Nicolaus Cadnxus,multiq; alij hiftoriarrim fiiarum monumentis prodidenint, & temporum ratio ad nnmeros reuocata com-
pfobat.HxceademiaGranta fluuioprxrerlabente &maritimascommoditatesexcipiente',Saxonumlingua, pofteaCairgrant,
A Chriflo Granteceftre.&Grantebrige,vocitatacft.ExPontificibnsver6 primus,Academiamcompi;obauit, &auclorirarefuamuniuir,
,i)4toi32. EleUtherms,regn3nteiamtuminBritanniaLucio,quiprinceps regumBritannorum , miflisRomam Eluano,&MeduinoLe-
ga«s, adChriftinomen&cuhUm,ctlmfubdiris fibipopulisaggregatuseft. Mukasinrdrea claddsperpeffajbllioprimUjquo
inter fe DiocletianUs& Maximinus deterrimi ryranni, conflicTrari funt, conflagrara eft, reuocaracj; ad vitam abOclauio.qui
4f8. mulra ftudiorumhofpitia exsedificadit: fe'ciindam deinde cladem & Saxonibiis, tiitn Pelagianafcholacon iu n<ftis,accepit,dum
<Jam arcere, &profligare difputationibus fuis,Diuiriihomines Carabrigenfes nirunrur. Atq; exhac clade, Vorrigero auftore,
emerfos,excepit tertia calamitas,cjua! Academiam plane excfdit,aPi<flonibus& Saxonibus, alienis a Chrifti nomine gentibus,
importata. Horii fxuitia,ex vnis Bangoninfibus monarchis bis mille trucidatifunr.CadVvallardus Rex;qui poft.abiefto regio
f jg. fplendore monachorUm humilem cultum induir,cum eam ex hac vaftitate reftituiflet,quarto il Cymbris, quos nuucDanos vc-
iz4. carit,hominibusfUperbiiTimiSsducibus, Inguar&Vbba incenfaeft.Reftitutaq; deindeab Alphredoprimo AnglorumMouar-
870. cha,inhunc vfquediemperducla^numerathofpitiaftudioforumdecem&nouem. Collegiavero quaruordecim.rantaxdifi-
#73. ciorummagriificentia,tantifqueopibus,vtregiapalatiacfledicas, nondomiciliaftudiorUm.Scribitaluiffeeamfuaa3tate,Ioan-
nes maior,homo ScorUs,adquinque,aut fex eriam milliaftudioforum.Veftitus communis omnibusratiopilxus facer.Sacrum
dico, qui ficerdotum capit otnat:togaadtalosvfqueprodufta, eadem forffla,quafacerdotum. Nulli extra collegiaviuuntin
tedibus ciuium.perpetuascum ciuibus rixas&pugnashabenr. Quod maximeperfpiciturin certaminibus ludicrts,qusexftate
in platxis.clypeisiclus declinantes,^- cxftibus vulnera inferentes,exercent.Periclitandx virtutis fux caufa noclu egrefli clauis
prxgrauibus, qualesHerculeasfuifledicas, ferrotranfuerfo,quovim Scapitearceant, armatiremgerentes, vigiliasfxpecx-
duntj Inplatxisambulantes, decedi fibidevia, nona ciuibiis folum, fedetiamaperegrinoquouis,nifi dignitate" excellat,
poftulant.-vtiamin prouerbij locum venerit,equumRoyftoriium(eftautempagusRoyftoiium,vndeLondinum hordeuin
Cocliim, e"quisimpofitumperuehitnr)&magiftmmCantabrigenfcm,duoefleanimaliumgeneta,quxnemini de via cedant.
In petitionibUs honotum, grauifsimas inrerfefimultares exercenr, nariones Aquilonares & Auftrales, ficuri Oxoriij fieri con-
tingit interCambros,quos nosGermanica yoce, QBAIfcben/ vocamus, & Anglos reliquos,quos illi fualingua,Saxones vocant.
Ianuarium,Februarium&Martium mcnfes, vtnoclistxdiafallantinfpe(fiaculis,populoexhibendis, ponunt, tanta elegantia,
tanta a&ionis dignitate , eavocis&vultus&motusmoderatione,eamagnificentia, vr,fiPlautus,aurTerentius,aut Seneca
reuiuifceret,mirarenturfuasipfifabulas,maioremque,quamcuminipecT:antepopul. Rom.agerentur, voluptatcmcredocape-
ient. Euripidem vero,Sophoclem,& Ariftophanem, etiam Athenarum fuarum txderet. Magiftratus perpetuos habent: Can-
cellarium,quihadieeftGuilielmusCecillusBurgl^

bertusComesLeyceftrenfisobtinet.Syndicum; hominemexiuris municipalis fcholis eruditum, quod Gilberro Gerardo
Procurarorififci munus obtigit. Mandatarium deniq; Ca;nce'llarij; criius muneris dignitatemfuftinet Ioannes Ithcllus Legum
Doftor.Neque enim hi magiftrarus alijs,nifi qui in fumrria digriirate pofiti funt,mandantur,quiqu'e auciorirare fua, potentioru
iniUria, Aeademiam prohiberepoflunt: Annui vero magtftrarus funt: Procancellarius,ad quem omnia referutur.Procurarores:
qui moderarores fcholaru,&- prxfecTii vigilum funt,& curam carnis habet.vt falubris vic"his fit.Taxatores: qvri annonx prxfunt.-
Scrutatores denique^qui fuftragiain Curia colligunt. Prxlesftoribus.-quiexrra ordinem Theologia, lus ciuile,Mcdicinam,He-
braicas,Grxcaslireras docent,finguIis eft conftituta merces cenrum &quadraginra aureorumfalarium, inannos fingulos.Via-
tores,qui Pedclli,vulg6 vocantur,omnesnobilitatistituloornnatur, exceptovno,qui Procancellarij ftator eft. Qm^ quxris?
Qui Lutetiam primiim ad ftudia ex Infula appulfus fuerim. Qn_i inde Dolam Sequanorum commhjrarim.Qui^ Dolam relin-
quens, BrifgoyorumFriburgum me contulerim. Qui, hiiic Alpibusfuperaris,ArttenorisParauiumfrequeritarim. Qui, Loua-
nij fcholam multos annos habuerim,in qua ex fuperioriloco,multa dixerim.Qui^Romx in confeffu Doc1;iflimorum virorum
difputauetim.Qui^Colonix Agrippinx docuerim.Qui^multa prxterea pericUtatusfuerim,quantulufcunquehis omnibus re-
busvifis,auditis,leccis,vfupertra(ftatis,adiu"dicandusfum-,h^ Reip. Scholafticxfummamdi

guitatem etfefummamamplitudinein. Cumin curiamcogunrur Ordines, quodfit,viarore collegiaomnia hofpitiaque
obeunre,&in areaalteira manu'fceptrurninaurarum renente, altera vero caput apericrite, magnaq; vocein cer-
tum diem &horamconciliumiridicentejadeffeputes ampliflimx cuiufuis Reip.prudentiflimos Se-
natores,&grauiflimos. Deniqueinhis collegijs iucundiflima eft, &liberaliflima viuandi
ratio. Ac ft mihi daretur optio,& mea hocrario ferrer,hanc vitam cuilibetre-
gno anteferrem. Vale,Colonix Agrippinx,pridie
Penthecoftes M.D.LXXV.

^ONiVEairrATS-
loading ...