Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 31
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0083
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
GRONINGA».

R VN IVS Troianus huic Phryfise vrbinomendedit,quemadmo-
dum quidam opinantur.Sed mihi fufpecteefuntpleraq,- populorum
& vrbiumorigines, iltepra?fertim,quaededucunturaTroianis.Mun
fterus Francum dicit,non Troianum.Sed & Troianus fuit,fi Fraci ve-
refuumgenus a Troianisrepetunk Polihuius vrbislongitudo,gra*
duum nouem & viginti, minutorum viginti quatuordefcribitur.La-
jtitudo vero quinquaginta triumgraduum,&fexdecim minutorum.
Leuardia fex milliaribusabefi\ Perhancvrbemmultaj,c6 ingentibus
canalibus,quorummaiorparsartificiosemanuquefadtaeft,ducl:is>aquaidefluunt. Vrbsefl:
ampla,legibus proprijs regitur:&ipfa iurifdi&ionem obtinet, multorum vndiquevicino*
rum fibi foederatorum pagorum domina. Quod ad bonarum artium ftudiapertiner,v-
niusintereruditosfummi viriRodolphi Agricola?,in quaisnatuseft,laude claret.Cui fub
annu mM.CCCC.LXXXV. Heidelbergse mortuo, Hermolaus Barbarus Venetus,dod:o-
rumfuitemporis hominumfacileprinceps,hocelegantifsimum tetraftichon jpofuit,

Inuida clauferunt' boc marmorefata Rodolpbum

j4gricolam,PhrifjJpemq^ decusquefoli.
Sctlicetihoc viuo meruit Germania laudis,

Qutdquidhabet Latium, Gr&ciaquicquid habet.

Cumh£cvrbsver6clientelispotensfit,feparatam prouinciam conftituit,&-obid titu-
lum a fuo nomine Principiproprium attribuens. Hanc vrbem & prouinciam Embde Co-
mesGcorgio SaxoniseDucijCaroliquinti Imperatorisclienti,fi ic, vtnuncrecentioreslu-
risconfultiloquuntur, feudatorio,eripuit. Sed, vbi eam tueri fibi ^retinereque nonvale-
ret:eamilleCaroloGelria?Duci,AnnocirciterM.D.Xl Ill.tradidir. Quamrem Georgius
indigne ferens^ita ab hac mutatione,&Phryfia; motibusabhorrens, vt eam vrbem > & vni-
uerfam Phryfise Prouinciam Carolo quintojtanquam fupremo Domino,nimirum Impe-
ratori,AnnoM.D. XV. ceflermlndenatainter Burgundos & Gelros atrocifsima bella.
Qusedemum,initocontraclu,confopitafuere. Intercaetera conuentum^ vtDux Carolus,
ca Prouincia,dum viueretjfruereturtPoft cius obitum vero ad Carolum quintum tanquam
Phryfiaedominum,veladeiush2eredes,rediret:fed hacdereplura, in Phryfiae Chronico
Batauorum Lugduni,fiueLeidae,Anno parta?falutisM.DiLIJI.edito,inueniuntur.Pofte-
rius fuperioribus proximis his annis comes Ludouicus NafTouius Albano Duci Belgij Prse-
fedobellumin hacprouincia, AuriaciPrincipis,cuius Germanus eratfrater,partes,contra
Hifpanos Albanumque fecutus,mouit,& vi&oria^Hifpanis, quiveteraniomnes erant,v-
na cum duce fortifsimo,reique militaris peritifsimo Arenbergico comite cxCis) eftpotitusi
Vt Albanusdeindcipfe,fumpto primum Bruxelli de Egmundano Hornenfique comite,

quos Gandauicaptiuoshabebat,fuppIicici:olled:istandemmaximis copijs,e6per-
ucnerit,&Ludouici Comitisexercitum,quodisviribus, militum numero, cae-
terisqucrebusomnibus^longeimpareflet, fuderitcV: difsiparity
vrbemquc obfidione liberarit.
loading ...