Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 3
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0027
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
A L H A M A"

LHAMA,haiidignobilcHifpariixbppidum, feptemmilliaribusabam-
pliflima Grahatehfium vrbediftahs, aMauris conftructum certifliimishi-
ftoriarum mohumehtis pcrhibetur, a quibus etiam maxima ex parte,ante
pbftrerham ipforum feditibnemincolebaturj quos rei frumcntaria: nego-
tiatio,& aflidua agrbrum cultura alebat. Situtam eft amceno, vt agreftibus
Afris reghum Granatehfe qubndam tehehtibus, optatifliimos receffiis,re-
giam quafi|edem & altam ipfis Maurorum Regibus prebuerit.E6,quod va-
rijs,multifque dotibus,hoc oppidum agrurtiq; vicinum,ipfa natura locuple
taf it,adeo,Vt locus ipfc, fuapte quidem amcenitate & vbertate, voluptati ac
gratijs videatuf efle dicatus.Etenim,tam fertilitatem foli > quam altiflimas atque praxipites mo-
tiurh rupeSjValles atqiie fontes cbnfiderahti,hihil ad obleciatibnem hoc lOci deeft. Quas q^iide
omncs Dei Opt.Max. naturaeque dbtes,aquaf um calidarum vberfimi fontes, iufinitis propemo
dum modis fuperaht.QmpeCuliari>& fecretb hafura: miraculo,fp6te hullo plane externo Vul-
cahi artificio adhibif o^calentj eb, quod nati in ihtimis terrx Vifceribus riuuli(nempc vaporis a.
circumftahte frigbre iri aqiiam coriderifati6ne,vt Af iftot. lib.i.Mcteor.cap. x 111. docet)per oc-
cultascauernulasVenafque fluitantes, in 16ca fubterraneisignibusplena,autfulphureasinve-
has incidant,a quibus caiefacte,hatuf aieiri fecum calorem deferunt. Ha: autem, iuxta Alhamae
oppidum therma:,vel prinCipem,inter Hifpania: miracula,locum optimO fibi iure vendicat. Eft
quidem varia & praftans iri Germahia paflim thefmafum, cum fapOris,porideris,feruoris,tum
colOris riiaxime gratia:C6nditib ha:c autem aqua limpida,tanto riitore Videdi fehfui fefe offcrt,
Vt vel exigUus iri furidO numulus,pef facile agnofci queat.EtmeCtepida nec prOrfus feruens,mo
derato calbre eft: qtiem hudiim hbmihis CbrpuS comOdiflime fef at. Et qiiia fapore amaro, aut
ingrataaliqUahatura:quaiitateirtfe&ario eft, etiam pbta,ad varias corpOrisa:gritudines curan-
das,efficatiffiimaeft.ItaqUefrequeris efthuiusbalrieiiriHifpaniaVfus,eo,qu6dtambene valen-
tibus;qui volUptatis gtatia laiiarc,Cufemque Cutare cupiunt oportune deferueat,quam ijs ctiam
pra:fidij,& mediCamiriis loco habeatuf,qui quociihque morbo labOrarit. Quptidianis fiquidem
experimeritis probatur,qu6d mirifica rhedendi facultate polleat. Quirietiam figularis artificum
induftria riatUralem hahc balnebrum amcertitatem, ftf li&uta: elegantia, multUm adauxit.Sunt
ctenim fornicata ViuO fe&oque ex lapide loca^ gfadibus peroporturie exftruda,quibus calidam
in aquam,pro diuerfa lauantium Voluhtate dcfcchditut. Huius auteiii balnei, Martio atq; Se-
ptembri falutaris pbtiffimUm vfus,vdlgati Hifparionim confuetudirie exiftimatur. Eft & ampla
hicdomus,iriquamex vriiuerfa paffim Hifpartia hbfpites diuerterefolent * quaevti omncmin
ftabuliscbmmbditatem equis atq; iumenf is,ita cubi'cula,fp6hdas,lectos,lodices,focum,ca:tera-
que valetudini rechperadae neceffaria,hbfpitibus praebet. iuxta hoc oppidum praxipites arduo-
rum mbntiUm fupes videhtur,ex qUibus riuulus, graUi niurmure delabitur, qui ex niuofis iuxta
Granatam montibus,tahta frigimtate exOtitur,vt inde; El RiO frio,hoc eft,riuulus frigidus,no-
men habeaf. Thermafum muros alldit,& calidam ex balneis dqUam abforbet. Pra:celfa: funt
&afperaehorummonfium rupes,& quo liorridiorafaxajmagis pra:cipites, cOnuulfseque funt
Valles, eo vehemeritus miranduiri, quanam mOrtaliiim iriduftria, crucis fignum,pra:cipiti
mohtis dOrfo fit imp6fituni,cum afcerifu rioh mbdo difficile, led plarie inacccffum
fit eius faftigium . Alhama: hoc oppidUm Afchiepifcopaftii Granatenfi
iubeft. Templum habet nouuiri, & aftificiofiiiima ftfucturano-
bile Ghfiftiahis,deuotionis, pitatifque |ra-
liaisedifieatum.
loading ...