Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 45
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0111
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
GORLITIV M>

^"^^M OIE MI A,Germaniae Regio, finesabortu Solis,adMafcomannos&
Quados,ab occafu ad Noricos protcndit. Meridionalcm eius plaga Pan-
nonia fupcrior,nunc Auftria di&a,occupat: ficut Sixonia & Mifnia, Sep-
teiitriOnalem.Vniuerfam Hyrcinia fyluapcrpetuo ambituciiigitj clau-i
ditque circiini vndique ad Amphitheatri faciem. Vnde aequa ei fere ltjri-
gitudOatq;latitudo,atq;vtraquepaul6 amplius ducehtis millibuspaf-
fuum exteriditur.CarblusBoemiat Rex,quideinde imperib etiam orbis
praefuit5in regiOhes illam duodccim defcripfit, quarurii Vhi diintaxat vo-
cabulUniaflumine Vultauia,quOdPragaminterfluitjindidihreli^uas vn
decimab oppidiscoghOminauit,fed nOnhilllaeorum adeo afpef aprOla-
tuhabentur,vt nifi Boiemus fit,aut ferriionis Bbiemi gnariis, iegfe ilia a-
lio ore pronuciauerit.Inter Oppida BOiemix infigriiOra numefantur Mar
comannia verfus,que hodie Morauia appellaturjMuthajChrudimajHra-
deciumRegin^PardubiciiimLytomiifium. IndealimiteNoricorurh,
quos Bauaf Os cOgnominarit,Glatouia, Domazlicifi,Mifa,Tachouia eriiU
hent.Ab eo verb latere,quod ad Auftfiam fpe&at,locum primum obtinet Buduicium, CrumlouiajTre-
bonia,Hfadecium Henrici,ficuta mifnia,Pons,Cadana,Chomutouia,Auftria. Narh Quadis, nuncSlefi-
tis,Hiaroniirium,Glacium,Cufiaj&quaedam aliaoppidaproximant.Introrfusporfo celebrantur,Cuth-
ha,Colonia,Pelfina,Veroria,Zatecium,Launa>Lana,Lytomericium,Taborium. Catterumomnib.ma-
gnificentia anteftat Praga.Etfi pOrro Gorlitium Oppidum, quodBoiemiaelimitibushbri cOntirietur,de-
fcnpturi fimus,placuit tarrien compendiofam eius regionis enarrationcm, ex Ioannis Dubraiiij hiftoria
inferefe,vt perfpicue magis lc&ores cognofCarit,quainam ipfius Boiemix regni vrbes cenfcndae fint,&
ficuti in co rcgno quasdam immediate regijs inoderantur habenis ± aliae vero eius regni proceribusparet:
Ita vicinis BoiemiaercgiOnibus,aliquasetiam inueniri vrbes, quae liceteiusregni oppidis hon anritiriie-
tentur,Boiemica:tanien coronae obtemperant. Harum exnumero G6rlitiumeft,nobiliifimumfupe-
risLufatixOppidum,aedificiorumnitore atquefrequentiaclarum, murorum folfarumque ambitUjfitu
montofo,& Niifa: fluminis propinquitatcfirmum ^ ex quO molitores,ccruifiarij,tin£tores,alijq; eiusop<-
pidi ciues,ihfiriitas commoditates percipiunt: Eius tfafitus ponte ligneo,tecto percommode claufo,Op-
portune coniungitur.Prae caeteris autem tam publicis , quam priuatis aedificijsj magho fumptuperfe£tis,
Ecclefia vai Deo,nomine S.Petri dicata,& ciuica domus, praeciara tur ri confpicua,eminet. Oppidum ip.
fum prima fundatione conftru&um, Anno pbft Chriftum natum M. C. X X X I.eius annales perhibent.
Eunefto vcro deihde incendio,Anno partae falutis M. C C C. X X XI. immitis Vulcani feritate confum-
ptum,vt nc vnica quidcm domus rcmanferit.Poft eam autem ruinam, anno fere o&auo,venufte repaf
tunijhoc eftjab orbercdempto,M. CCC.XXXX; Boicmiae regno fubditur,cuius ctiam hoctempore dO-
minium fldeliter aghofcit.Quonam autem mbdo ad Boierhia: coronam perueriefit,Ioannes Dubrauius
lib.21.dcfebusBoiemicisrefefr. Graui fiquidemorto diflictio inter Ioannem Boierriiaefegem,&LudO-
tiicum Auguftum,dum incefti belli euentus,multorum oppidbrum tum expugnati6ne,tum deditiofle
Rc°i prcfpere fceliciterque faucrent,Casfar Bauarus excandefcens, Regem vt pefduellem accufatiqlie-
ftus apul Gernianiae Principes,qu6d ille fibi impcrium in Italia vfurpaf et, voluitque,vt hoftis palahi de-
clararetur.Cuius defenfionem Balduinus,Treuircnfis Archiepifc6pus,Rcgis patruus,in fe recipieris;ma-
onatuncinterPrinCipesauthoritate,quod Spirenfem prieterea AfChiepifcOpum agerer^ & Mbguhtini
Archiantiftitis Viccm implerct,impedit,quo minus declararetuf rebellis. Alia itaque via Impef ator Re-
gem adoritur,Regno fuO Vicinos,Maf chiorierri Mifniae,& Ducem Auftriae, contralOarinem inftigatita-
queMirchio Mifniae,filiamRegifemittit, dufta Caefaris filia. Reuerfus deindeexItaliaBoiemix Rex,
tranqiilhs ad Caefarem tfanfmiflls literis,eius Maieftatem demulcet. Refporifo^; non expec1:ato,quan-
tum militum iri fummaEifci lrianitate cogcre poteft,aducrfusFf edericum Mifnenfem,caufa vlcifcende}
ignonini3e,cogitjimprouifufqj ad oppidum Gorlitiiim, quo tunc Erederi cus potiebaturjadeft,primoq;
illud sduentu capit,non aufa multitudiric incoridita & inermi diu repugnare: capit mox & arcem firmi-
termunitam,corrupto praefefto afcis: dehique vno tumultuario praelio cum Fredefico feliciter fa-
£to,quicquid per oppignoratioriem alienatum in Lufatia fuperiore fuit, ld totum recupera-
uit ,filiamq; Iudith fibi redditamjaltcri genero,multis parafangis,dignitate,& opi-
bus Fredericum illum fuperantem, depa&us eft,nempe,IoanhiRe-
gis Philippi filio, qui poftea iu rcgno Gaili*
pamfucceflit.
loading ...