Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 2
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0025
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
VINDESORIVM CASTRVM^ ^gf"

INDESORI VM.Regiumin Angliacaftrum,ArturiRegistempore, primafundatione conftmctum pu-
ratur.ac deindeabEdoardo rertio mulris adauctum xdificijs: collem firuperamceno, decem & octo millia-
■ibus a Londino.primaria Regni vrbe.occopat.Diftat a Tamefi qua id maximum Anglise flume Meridiem,
& Seprentrionem. refpicit, C C C C X.paffibus. Agrum habet incredibitiamcenitate planum atque compaC
cuum,adeo quidem,vt oculornm aciem , ad duodecim milliaria, fine impedimento aliquo.extendere pof-
lis.lnquovenatoresacnobiles virifalconumaucupio,ferisindagandis & confequendis,exercentur.Caftru
hoc,regia feJe,& magnificisregumfepukhris, arque Garretteriorum fodalkimca-rimonia, celeberrimum
_ eft. Hsecaurem equeftrisfocietas.abEdoardotertf», quialoanneGaljorufriRege capto, fpeciofiflimetri-
uuipiiauu, eic uuin uia.Suntyero Garretterij equkes,bellica virtute .veruftareque imaliumle&ifiimi duces, qui folenni facrame-
toadacti mutusepetpetua^queamicitisledeuouenr^necadtuendLimCotlegij decus, nobili cqntpiratione quodtiis periculum
adire,necfubiremortemrecufint,GarerretijanremSodaIesobidappellanrur,qu6dfiniftri crurisfuram fibulatpbaltheolo vin-
cTramgeftenr,inmemoriam caligar isefi&iofcgiq&^ill uftri tbeminae, abE4pardp.^^gtantur adamata:,dumeachoreamfalrai-et-,fole-
toforte nodo,decidera,teamqueRexipferepentefuftuIerat,vtinhonorem mutieris, nonamatoria vanitate, fedgraui& maxirne
honeftaratione,infignium procerum tibijsdicarerur. Eiusaurem Collegij oetimonia, Vindsforisequotannis,ftato die.DGeor-
gio cqitUum tutelari dedicato,prsefidenrc Rege, celebrarur,mof jue eft, vt fodalesgaleam &fcutum, cum gentilk ijs infignibus,
confpiciio templiloconifijendant.lnbuncordinemHerculem fuperioremFcrrari«p:inc?pem,honoriscaufa cooptarumabHen
rico leptimo fuiffe,referuiit.Tres prascipuas areas latas.caftrum lioc Vindeforium,non fine grata fpectantium voluptate,oftendat.
QjarUmpriorniridiffimtsex candido faxo, fimerneplanis^plumboqueconteiftisardificijscinfia, Garetterijsequitibushofpitia
prajbet. Habetqiie irifularem in medio domum, prxcelfa turri confpicuam, quam Gubernator,prasfcaulque caftri in habitat. In
eapublicaeftculina,fupellecl:ili. rebufqueculinarijsarque domefticisinftrucla^&fpaciofumtricliniumjnquoequites.commu-

denari/, V.affignantur,&veftis.Huiu;autem tam magnifica:furidationispraecipuuminftitutum_cft, vtproincoIumitateRcgis,
profceliciadmmiftrationercgni.quotidianasadDeum precesfundatfr.hincteb.diuini s vacan t, & bisquotidieadlacellum, ora-
tionisgriria, conueniunt.Hseceriam arcaadl*uam,magnificaftrucl:uraexornatur,SaceIloperaugufto, CXXXIIlf. paffiisin
longiruditie, &XVI. inlatitudinecolligens. In eo, proEqtiitum numero,decem &oclo fubfellia,a tcmporibus Edoardi rerrijpa-
ratahabentur.Eftqueajdiculahicfacra,magnificisRegummonumentisdecorata.Edoardi IllI.Henrict VI. & VIll.Eiufquecon-
iugisRegina:loanna:. Sacellum hocregialiberalitate dotatum zooc.librasannuatimhabet, qui quidemprouentus Edoardi III.
e HenriciVU. Regummunificentia plurimum funt adaucti.

AItera,editioreinlocoarcisVindeforij:Area,validifllmiscincl:a muris, turri, &magnificis£edificijsclara, vetusquondamCa-
ftrumfuit. Dequohuncin modumveterum annales: Anno Domini/?f ?.RexEdoardiis incipknouum.a:dific'um in Caftellode
VVinde fore, vbinatusfuerat: ob quam caufam illum locum amplioribus sedificijs, & fplendidioribus decorare pvx csetcris pro-
ciirauir.Inhaccaftriregione,IoannisGalliasRex&DauidRexScotise, dequibus vno eodemqiietemporeEdoardustertiusma-
gnifice triumphauit, tenebantut captiui. Quorum confilio, ob iuomdam loci amcenitatem,& fumpribus, cb fui redemptionem,
hoc caftrumin cam magnificenriampaulatim excreuit, vtnon arx, fed iuftse magnitudinis, &humanis prajfidijs inexpugnabilc
oppidum, videatur. fctha?cquidem caftri regio, folius Scotia: regis, vnica excepta turri, fumptibusconftrufta eft, quam, qufa
VVincheftorke Epifcopus,fodalitij equeftrispradatus, condidk, VVinchcftria; turritn,appellitant.Ha;cgradushabetC. eaopifi-
cum induftria perfeftos, vt facilem equis afccnfum praebeant. CL. paflus in ambitu conrinet. In ea omne armoriim genus,ad arcis
defenfiohem neceflarium, afleruatur.

TertiademumceleberrimiVindeforij regiolongeampliffima, captiuiGallotum Regisimpen(arumfumptibusa;dificata, vt
editiorefitu, ita elegantia atque nitoreprioreslongefuperat. Ea CXXXXVIII. pafluumlongitudine,& XCVII. paflibusin Iatum
proten ditur. In mediofontem Iimptdiflimse aquas, peroccultosterrse meatus, quatuor milliarium fpatio, maximis fumptibus
deduc~tum,oftentat. Sumptuofifllmisinfupera:difictjsclauf£,quaorientemfi3e(ftat,regia;nobilitatite^
fus Sphseriftetiumhabet, aulicserecreationi defttnatum. Septentrionale vero latus,domus regia, maghificis coenaculis, aulis, &

mentisligneis vndequaqueconfepta, quanobilibusraagnlficifjue virisfuftenraculapra:ber,vt indevenationes.&fatconum a,tr-
cupia, in area admodum laxa confpiciant. Nam prataacpafctia,vario herbarum ac florum genere veftita,perenni vir dirare cbflib.
adcaftrumvfqueleniterintumefcunt.deindeinlibratamplanitiem^maximafpeclantium voluptate,fefeextendunt.Ha:cexmul-
tis alijs, quse D. Emmanuelis Demetrij, & D. Georgij Hofnagelij prxftantiflimorum lectiflimorumque virorum opeM', cc nfcri-
ptahabuimus,procapacttate paginspaucis delibautmuj. Cxterum'fiquisplura de inclyta hacAngliseArce,deGarerteriomm
equituorigine.inftkuto, ac vitafciredefiderat,is Anglia- defcriptores-confulat.Hxcaut, quarliconica breuitate pro vntus tantum
pagellse, &locirationepaucispcrfcripfimus, iaccuratiflimus arcis,ipfiufque vrbisOxonienfis depiiftor D.GcorgiusHofhagel,
ciu'isAntuerpianu5,peihumanirernobi.3exhibuit.

OXONIVM V VLGO OXENFORT.

XO NIVM,bello fitum,ob lociamosnitattfmolim di<fta,adfeptentrionalem Tamefisripamciuitas ab Ab Anglis
Oxenfordt, a noftratibiis Rhydyche.idcft, boum vadum, Xatinis vero Oxonium dicitur: fed,quod nomen anti-
quitus habu it.penitus ignoratur. Alij WtrYen Caer Vortigem, & ab eo conditumCqtiibus ego non accedo)affirmant.
NamGildasfcribir,eamciuitatemxdificatamfuifle inOcctdentaliInfulsepartei&ego credoinregioneCambria?,
quse i:unc ab eo nome':i habet,Curthro»ion fitam fuifle.Lelandus nofter Qufeford, ideft,Ifidis vadum,dicendum
etiemoruicusrcnet.cui viro.optirne deBrirannisineriro.&anriquishiftorijsexercitatiflimo,refragarinon audeo.Nam fupraIfi-

prm^ bello fitum dicebamr:Alij ex Gual.Monumentenfis lib.i. de Briranrioriim!origine,Oxonium Brkannico nomineCaerpenu
heIgoirappellatumtraduiK.SilIu3,aliafqu3erroii propmquasde Okdnrjaritrqukatefententias, IoannesCaiuslibrofecundo
'• • Cintabrigeiilij vniue;fit.uis jrigine refutat.

grauoTtt&K
loading ...