Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 57
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0135
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
TVNES.

i

f<?*^K^f^^^SS^r^B VNlS,vtbsAfric«vmftiflima,SttaboniatquePolybiom

/ftiflimumopp.fuit,ab Afrisadlacum quendam cxftruftum, quod a mariMcditcrrancocircitcrduodccim diftabat milliaria.Delcta v«6
'' ' ST^" €F pS^V^SM Carthaginc cum aedificiis.tum & incolis miium in modum augeri coepir,&tum primo Abu.Zachariat Rcgis Tunetenfis filius, Marocci re-

gisiugo excuflb, rcgiamTuneti aulam inftituere cocpir/ubquo Principc.ad Leonis vfq; Afri tcmpora.adeoTunctenfiscxcreuit refpubii-
ca.vt totius Africa: opulentilfimafit appcllata. Huius filiusquum poft obitum patris ad regnum perueniflet>ampliflimis vicis fuburbium
locupletauit.Vnum quendam ad portam Beb Suuaica aedificauit.qui trecentas fcre numerabat familias: Alterum ad pprtam Bebcl Manua
extruxit.qui plus minus mille familiarum fuit capax. Ficquentiflima in vtroquccft artificum multitudo.in pofteiiori omnes Tuneti Chri-
ftiani habitant,qui in regiscuftodiam eleftifunt: adiunftus eft ab eo tempore & tcrtius quidam vicus ad Maritimam portam BebelBacchar
diftam, qua: a finuindimidiotantumabeft milliario. Hucfc Genuenfes, Vcncti, rcliquiquc omnes mercatorcs Chriftiani conferunt, ha-
bcntquefuacxtraMauroiumtumultumhofpitiafccretioia.cftautcm hicvicustantacamplitudinis,vttam Chtiftianoru,quam Maurorum
familias trcccntas numctet: domusautemhumilesfuht.atqucaHquantulum atftiores.Huiusciuitatisdomus,cum iis.quaeinfubuibiisfunt
70£>-t&xf v*-&r additx,numerumattingunt decicsferemillcfimum.Ornatiflimu hoc oppidu atqucincolis ftcquentiflimum,fingulis habetartibusfuum
aflignatum locum. Infinitus propemodum hiccft tclae tcxtorum numerus:tela autcm fubtiliflima pci totam Afiicam diftrahitur,maximocj; vcnditui. Eft huius oppidi foe-
mims mirus quidam nendi modus.cminentiori n. quodam locofcdentcs,aut in fuperioti domus parte,fufum,3ut peifeneftram,aut pcr foramc quoddam tabulati, in fub-
ieftam dcmittuntcontignationcm.adeo, vt fufi pondusfilium maximc «equalcatque politum tcddat.Habeutautcm tela: mcrcatorcs complures hic otficinas,atque pro di-
tilfimis totiusTuneti habentur ciuibus: nonhicatomatariorum.non fartotum.omniumquedeniquecxercitiorum maximam dcfiderabiscopiam:innumeri hic lanioncs
in maccllo frequentiflimo.quiouillas carnesvt plurimumvcnales habent, idque Vcrisatqucaeftatis praifcrtim tempore. repcritur & hic omnis gcnctis infinitus propemo-
dum artificum numerus.quoru cnumcratio,nd tara prolixa,quam tfdiofa eflet.Ingenium omnibus eft libcrale:veftitus mercatotibus,facerdotibus,ac doftorib',fatis cft de-
corus.Dulipanum in capite gerfit.quod ptolixo admodum lintco tcgitur:dulipanum quoq; aulici omnes atq; milites gerunr.verum no code modo linteo teftum.Diuitum
noadmodumcopiofuscft numerus,idq;fortaflcproptcrfrumenti,omniumq;ad<6frugum fummacaritatemuioenim illislicctagruvclminimointerualloab vrbcfitum,
0"^^*,0 J coleie:proptercicbias Arabuincurfioncs. Frumcntuillisexaliisaduehituircgionibusatq; ciuitatibus.quales funt vrb£Bcggia,&Bona. Huiusoppidi ciuesnonnulli agros
in fuburbio.muris cinftos habcnt.vbi nonnihilhordci atqs frumenti ferunt. folum tamcn adeo eftaridum.vtfrequentiffima egcat irrigationc:quare & fingulis eft fuus pu-
tcus.vnde aqua rota quadam.qua mulus aut camelus agit, cxhauriunt,atq; duftibus quibufda.ad id paratis.tota irtigant aori fuperficie.nunc mihi quasfo fupputa,q uantiirn
fnimcnti extantillocampomurisinclufo,fummocj;artificioirrigatocolligi poflit. panepinfuntoptimu,fuifuretamenferuato,vnacum frumcto.maflam piftillisquibuf-
dam pinfitat.quibusin contundcndolino Acgyptij vtifolct.Mercatores & rcliqui feteciucspultequada riliflima, cxhordci farinain maflam propemodu redufta, vcfiun-
tur.huicaut oleum.aut malorucitreoiumiusinfundunt.pultem vuIgo,Befis,appcIlitant.Efthiclocusquida.vbi nihilaliud, quam hordeumhuicpulti pararu, venalercpe-
r as:vcfcuntur & alio quoda nonadmodum honcftioii cibo: farina: maflamaquaoptime coftam,alio quoda in vafc piftillo agut.atq; oleo, autcarnium iurcmadidapotius
vorant.quam cdunt:cibumhunc,Bcfur,vocant:vefcunrurquidcditiorcscibisaliquantulodclicatioribus.Nullailliseft mola(nifi fortafsead riuum qucndam.nri proculab
vrbc fitum)quasnonaut mulo,aut afinoagatutmullushicfons.nullum flumen.nullusvc puteus cft:aquaomnes pluuiale e cifternis quibufdapetunt, nifi quod in fubutbio
puteuseft,vndeaquam falfam cxhauriunt.atquebaiulisquibufdain vrbcm venalem conuchunt.falubriore enim potuiq; comodiorcm putant,g,pluuialc. Eft quida puteus,
qui aliquantulo tolcrabiliorc prfbctaquam,verumcaprincipi,eiusq;aulicisfcruatur.Eftinhocoppidoampliflimum quoddam tcmplum,faccrdotum numero,atq;annui»
ptouentibus opulcntiflimum.Repcriuntur Sc alia vbiq; tcmpla, fcdquxnonadcoamplam habent prouentuu copiam : non hic collcgia defunt.nequead illorum litum ex.
trufta monafteria.qux omnia comuni ciuiii foucntur clcemofyna. Reperiuntur in hac vtbc n6nulli,quos infanire plane dixeris:hi lapides femper circuferunt.nudis pedib.
apettoq; capiteinccdut,atq;apopulo ccueximiaefanftitatis viri,vencratur.Adde,quod Tuneti icx cuidam ex his monafteriiicxtruxit, eiquccu omnibusaffinibusamplif-
fima legauit prouetuum copiam,Sidi cl Dahij.vocabant, Domus oes fic fatis ornata:,Iapidibus elcgantiflimis.multocj; mufeaco clegantiflime.Mito quoda artificio gypium
incidunt,colotibusq; clegatiflimisdcpingut. Eft cnimhic lignorum maximainopia,in quib. egtegij quiddainfculpi poflet.Cubiculorufolum lapidibus quibufdam peilu-
cidis.atqueelegantiflimis fteinitur.-funtqucoesfercvniusduntaxat c6tignationis:hisautfingulisfciedua:funtport£e,quarum ptiot plateam refpicit.poftetiorin culinam.
icliquamque domuspattcmducit. Solcntautc atriumintcr vtramqucportaclegantiflimum exornare.vbi cumamicisconfabularipoflint.Balncahicmultocommodiora,
quam Fcflactcperias,quamquanontamamplaatq;fumptuofa.infubuibiisfrcquetilfimi atq;amoeniflimifunt hoiti,quifructum etfi no magnacopia.praeftantillimum ta-
nienpioducunt:fatisbonahicmaloiumcitreoiu,iofaium,omnisgenciisfloium piouenitcopia,copra:fertim loco, quiBardo,illisappcllabanit,vbi rcgium vifitut pallati-
um,hoitisvndiqucamoenilfimiscinftu.Habctquoqueha:cciuitasabomnipartcin quarto aut quinto milliariocaposoliuiscopiofiflimos, vndetantum olei coficiunt, vt
non ciuitati folum fatis fit,vCrum & ad Aegyptuquoquc bona mittantquantitate:lignaaiit cx oliuis decifa.igni comittercfolent,indeque carboiies conficctc:ncque puto
vfpiamaioicmcflelignornminopiam. Nonnullam foeminaiuminopiafrcqucntifljmc incaufaeft.quominusintegramferuentcaftitatcm ocnate quide veftiuturdomu-
queegrcfla;,ad Fcflanarummorc.facicmtcgunt:pannuscnimlatusfrontcm tegit,cui St altct quidam fubiungitur.qucm Sctfari.appsllant. Caput autc ta multis obuoluunt
panniculis.vtcapartegigantcmreferant. Omncmferc fubftantiam.omnemq; adcocuraperfumisatquehuiufmodidelitiis infumunt. Eftautcapud hos cibusquidafum-
ptuofiflimus, quiillis vulg6Lhafis,vocatur,cui'qui vnciavnafumpfcrit.pciindc atq; ficbnuseflet,tidere,iocari,atq;incptireincipit : maximcqjadiibidincprouocatur.

APHRODISIVM, VVLGO AFRICA.

APHRODISIVM.quod vulgo Africam,MauriMahadiamcappcllant, inca Africacorapofitum cft.qusinTunetcnfercgnum abijt.qua aditum habetaTcrradi-
reAafrontcintcrScptentrioncs & Auftru,adducentospafliispatet,reliquamarcalluit.Eius vetofpatij pars.quiad aditu pcrtinet, duplici muro, & altifiima fofla,
intetvtrumcj;pcrduaa,&turriumaltitudincmunita,difficilchabctoppu"nationoHinc Aphtodifiumipfumpaulatimlatumfit, marequeab vtroq;latere,veluti
infinum,adcasvfq;tuneisadmittit,quatinoccafumfolisfpe£lant Dcindelatiusfa£lum,rurfusadorientefolem c6rrahitur,intenucmq;cufpidcm dcfincns, lingu.v fpeci-
cm refctt-Amariautem.quaquam fimplici muro.neeaquidemcraflitudinc.quaacotinenticingitur,tamcncopropiusaccedcre,perdifficilecft:proptcrea,quod marecft il-
lic vadofum,& breuibus plenum.Murus & craflitudincquam habet,& tutrium multitudine,&,quod frequentifsimis fibulis teuinftus diftinetur.prxcipuc a terra,firmifsi-
mus eft.Naqui interioreft.in latitudinc pcdum quindccim, qui vcro profofla cft.quinque patet,Porta,qua ad oppidum eft ingteflus.altifsimis turtibus operis varietatc, Se
firmitatccftfanequamadmirabilistotfuntinea^ Poft quosteftudoquadarrt

fomicato opere.longa pedesfcptuagintaingrcdicntesexcipit,adc6angufta&obfcura,vtomniummetesanimofq;pcrtutbct,&quaficumaliqu6 numineterreat,fpeciem-
quepotiusauernifpecus,quamingrefTusadoppidumpr3:fefcrat.0^ofiebat,vtMaurimaieftatcoppidi,&teligioneaddufti,cred^ pofle. In-

tus,quaadScptcntrione vcrgit.monticulus nafcitur,pafluscirciteramurofexcentos:abeftq;quainaufttufpeftat,anauali &cothonecetum,qui &amplitudine,& operis
magnitudinclongcaliosanteccllit.Nam praeterquam quod muro continetur,tutifsimoq; in loco pofitus eft,multo capaciorficri poteft: aditumque peranguftum habet,
vtfingulastriremes.fublatisetiamremis.faucibuSjVeluticanaliquoda, intro a:greadmittat:eoqucampliusquinquagintaferecipcre,ibiqueporrapr3ecluiJ, quxaggerc &
turtibuseftmunita,traquillchycmarcpofsint.FuithocoppidumfubimpcrioTunetefium,donecpulfoHuzanioChcleuio,qui Areadcnum,Anobarbumfummanctef-iru
dincattingcbat,quiq;proditionequorund5ipfum occuparat,fefcin libertatevindicauit.Quam virib. &multitudinehominum,diu retinerepotuiflet, nifi eam Dcrgutcs,
Turca piratainfignis,oppidanorum aliquot pcrfidia adiutus.cripuifler. Is a Meningc illa Lotophagorum.qua Gelucs hodie vocat.folucs.quac infuls in minoreSyrti .ponte
ad promotorium Zcrham contincnti coiungitur,Alphrodifium vcnit.prxmifsis co confilio pedcftribusTurcarum copiis.vt fimulatque ipfe amari oppidum fe vellc rdo-
riri fimularct.concurrcntibuseo oppidanis.illi ftatima terracxinfidiisirrutnperet,ipfumq; caperct:necfortunacomprobato hominisconfilio.euentui dcfuit. Capto A-
phrodifio.DorgutesfcDynaftam appellari iubct-Africae, Mauritaniaequcoram ;Occupate,imperium ptotendere.cx NeapoIiSiciliaque prasdas agere.animum intcndit:cie-
uiffet prxrcr modum viribus,nifi eodcm anno,quo oppidum captum cft, qui fuit quingentefimus quinquagefimus fupra millefimum,ab Hifpanis fuiffet reprcftus.

PENNON DE VELES.

a NtiquifsimumcftoppiduminlittoremarisMcditerraneiconftruftum^abHifpanis VellesdcGumcncra,fiueeti3PennondeVcles,appellatu/amiIiasnumeratpIu$
^La fexcentas, Non dcfuntHiftoiiogiaphi.quiab Afiicanis,alijaGothis,a:dificatumfuiflcfciibat.quomodocunqucfcieshabeat,adhucinccitumeft.lntetduos vi-
^-fenda:altitudinis montes fitum eft:non procul valliscft amplifsima,in quaaquapluuialis amncm format.Eft autem huius oppidi medio forum quodda.in quo fte-
qucntifsima:funtofficina:,vifitur&hictcmplumauguftum:magnacfthicaqU3:potabiliscaritas.omnibusn.ad vnumeundcmq; puteum cOnfugiendum eft,quiin ftibur-
bium iuxtafcpulchtumcuiufdam eft.qui quond3,apudillos,maximi fuit nominis.Vcriim non vfqueadeo tutum eft.noftuillinc aquam petere: cft cnim in eo magna fan-
guifugarum copia.Ciucsin duasdiuififuntpartes:horu enim nonnulli pifcatorcs.alij pirataefunt.qui Chriftianisnon paruaquotidieadfctunt moleftia.maximarcperitut
inmontibusillisarborumabundatia,qua:nauibusatq;triremibusfabricandis apti(timaefunt:&qui m6tesincolunt,nihiIaliudfereopciiscxeicet,qu3 quod lignahucatqj
illucconuchunt.minimum apud illosfrumcntiproucnit:quarcpancm ferehordeaccum conficiunt:vefcuntut autcm obfonij Ioco,pifciculisquibufdam( fatdclli Itali vo-
cant)aliisq'; id genetispifcibus:cft enimtantaillispifciumcopia.vtvnus ietiacxttahendononfufficiat,quaie qui pifcatotcscain teiuuatevolunt, pio officio, pifcatoribus
cxhibito,bonam pifcium copiamrccipiunt,quin &obuiisquoq;multumpifcium donodarefolent:pifccsautcm falfosad vicinasmittcrefolentregiones. Eft lonoain hoc
oppido Iuda:isplatea,inqua &oenopolas nonnullosrcperies:vinum autcm ccu neftaiquoddam bibunt Solent & vcfpeti vinum in fcaphasfecum confeirc.atque nc bibcn-
doatque cantandopctflumenfpatiati.Eftin hocoppidoelegantiflimumquoddam caftrum.verum non admodum munitum, in quo fe oppidi pracfcftus contincrcfolet.
nonprocul hinc pallatium eft regium.cui adiunftuscfthortusamceniflimus: ad marislittus naualequoddam cft.vbi triremcs.aliaequcnaues,pracfefti fumptibusfabrican-
tur,quibus illi Chriftianos maximisfolentafficcieincommodis,ptopterea, quod Hifpaniaium rex Fctdinandusinlulam quandam armisfibi occupauir, quae huic ciuiraii
ad vnum milliareexoppofirofira cft,inquapropugnaculum quoddam in fcopuIoexftruftum,bombardisatquemilitibusmuniuit,ita vt nec tcmpla iamdifti oppidi tuta
erant,nccetiam homincs.qui perplateasincedebant,quinmaxima illotum parsquotidiebombatdarum iftibusinterficeretunhincfaftum eft.quod vtbisptajfcftusauxili-
um a Rege Feflac petiuit,qui ingcntcm contra Chriftianosmifit excrcitum,vcrum Fcflani infelici omnedimicauerunt, partim cnim capti,parrim intcrfefti funtperpauci
qui fugafuacccnfuluerantfaluti.faucij Feflam rcdierunt.Scruatunt igiturChiiftiani hancinfulam duosfcreannos,deindecuiufdam Hifpani perfidia.qui infula:pra:feftu,
propter fibi adcmptam vxorem,interfecerat,in Maurorum redaftafuitdcditionem Chriftianiomnes trucidati.illorum nemoaca:dccxceptus,practcrproditorem Hifpanii,
qui proptercgrcgium hoc facinus.magnaaccepitaBedispraefefto,atq; aregeFcflaepra:mia.Huius reihiftoriam ciim cflem Ncapoli.fort^a quodamaudiui,quihisomni-
busintcrfuerat,diccbatq'uchxcaftafuifleannoaChrifto nato 1520. Nnnc autem infula haec accuratiflimea militibus Fcflanis fcruatur.nullumenim propinquiorcm por-
tnm,in Meditctianeo Fefla habct,quanquam ccntum & viginti diftat milliaria.Solent Venctorum triremes hanc infulam quotannis,autaItcrnis annis inuifcre.atquc cum
illiusloci incolis.mercium permutationemfaccre,aur intetdumquoquc pr*fcnuvcndcrcpccunia:deindcmeKcsexhacirifiilacollcftas,Tunetum;Vcnctias, adAicxaa-
driam, aut ctiam ad Parutum dcuchunt.Hacc loanncs Lco Africanus.

S7
loading ...