Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 35
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0091
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
CALCARIA,

0

ALCARIA,oppidumininfulaRhcni& BclgiaBatauia,a comitibusCliucnfi-
bus,pnmitiisexadificarica>pta,vt prxfidium cflct,actutum rcfugium abincurfio-
nibusdicecefanorum Colonienfium,ac Gcldricnfiu vicinorum, quibufcum ipfis
frcqucntia bcllagcrebantuf. Nomen veroacccpit abantiquifnmo pago Calcar,a
quotransinfulam hancad vlterioreRheniripam erattraie&io.VVefaliustamcn,
in fua Gcrmaniae partitione(qua: ab alijs Illuft. Morsefi comiti,Mctropolitan£ Co-
lonienfis EcclefixD. Propofito adfcribitur)Calcariaa Calciatis,qui alias Galbai-
ciapudTacitum vocantur,nomen& originem habere ttadit.Lanificio autcm&
coftionecefcuifix,quxifthinc ad finitima loca transfcrcbatur,porcns, ac diuesfa^
£ta,haud mcdiocritercrcuit.Nuc vero quafipenuarium cft omnium fere contiguorum locoru,e6,quod
ifthiic fingulisfcptimanisfrumcntafuacoloiiidiuidenda frequentiflime conuehant. Vndcetiam hor-
reum,fiucgranariuinfigneampliflimumqucifthicerexit quondam Adolphusprimusdux,ex quo,necef-
fitatepoftulante,CliuixDuccs,&CalcarienfisRefpubl.caritatem annonxfubleuarent, & vicinisciuitati
bus acpopulis,eam &prouifione,&copiafua,reddcrcntlaxiorem.Prxftat hocipfis Calcaricnfibusfitus^
& nauigabilis fluuij comoditas,qui dorfo fuO naues,re frumetaria onuftas,fubiiehcns, gf atis incolis mer-
Ccsapportat. Ob cclebritatcmigitur nominis,&infignia priuilegia,vnacxprxcipuis vrbibus Ducatus Cli
uenfisCalcaria conftituta cft,ad quam maximus numer»ciuitatum ac pagorum,Iuftitix caufa,appellarc
confueuit.Eadedccaufa,Ann.Domini,M.CCCCXXXXV. cum EugeriiusPontifcxThcodoricuMocr-
fcnfem Archiepifcopum Colonicn. cpifcopatus honore exuiflet, Adolphumque,filium Adolphi LDu-
cis in locum depofiti,nominaflct(quam tame dignitatem ille magnani mitcr rccufauit)pcrmilit ide Pon-
tifexDuci Adolpho,infuoDucatuhabcre cathcdram cpifcopalem, refeditque Calcarix ad tcmpus Epi-
fcopus,doncc Theodoricuspontificireconciliafetuf.Fuitis Thcodoricus a Moctfa* Anno SalutisM;
CCCCXIIlI.in ArchiantiftitemdiflbnaeleCtione creatus,&non fpifituali gladio,fcd &in ciuilivaria
fxpefortuna,clarus,atqueEcclefixColonienf.clauum annos XXXXVIII. magnifice tcnuit.Sunt haud
obfcuri hominis Geograph i, quie Cornelij Tacitilibro primo obferuarunt,fupra haric ciuitatcm,in lo^-
co,quimodo dicitur(auff &<nQWrn)olimGermariicuCxfarcm Rhcno ponteiunxific, ciim illeaveteri-
buscaftris(nunc Xanthen) cxpeditionemin Marfos mouerct, quosarbitrantur nuncTvveritixincolas
eflc,apudquosctiamnum oppidulum Qtmarfenantiquifiimum gcntisnomcn rcfercns, exiftit,vbiTa-
titus,cclcberrimuTanphanxDexdelubru aRomaniscuerfum,ac prophanatum,comemorat, quod opi
niocft,crcaufuiflc,ineopontc,quinoftro2EuoBenthenerberg, vulgo cognominatur. AmpliflimaDco
dicataEcclefia,& atutclarinumineS, Nicolaocognominata,venuftiflime oppiduhocCalcarienfeexor
nat,in qua Maioruzelo ac pietate,quatuordecim viri reru facfaru adminiftrationi,pcrpetua & benc dotal
ta,licctfrugali,fundationeprafunt.In quoru ordincnoninfimfidignitatisgradu D.MatthiasHolftcgius
obtinct,quimirificehoctemporc,patriam hancfuam,concionibusfacris,&eloquentixgloria,illuftrar.
Coenobia bina,confccratarumDeo Virginum.Calcariahabet.EtDominicanoruminftituti vnum prx-
ccllcntibibliothcca,omni librorum genere inftru&iflimanobilc. Xenodochium etiam vnum,miferi-
cordixdomum,non immeritodixeris,in qtio peregrinantium & atrgrotantium Votis, fummapictatere-
fpondctuf .Ciuica quoqucdomus,elegantiftruftura,acinfularifitu,amplumhuius oppidiforum,incly-
tumrcddit.Quinctiam vclhocfolo nomine,Calcariafcelix,atque beata,quod prudetiflimusci Scnatus^
abomni hxrefumlabc alicnus,& in eoincorruptiflima, aquiflimaq;iuftitix adminiftratione fpe&atif.
fimusIudcxaDcoOpt.Max.fitdatus,BernhardusSteull.Cuiquidem non minus, quam Scipioni quon-
dam Romaniincolx,mcrit6dcbcnt,eo,quod eorumconatibus,qui catholicam & amabilemreligionis
acpolitix vnitatcm,turbulentiflimis diflidiorum furoribus,pcrturbarcmoliuntur, velutinuicLiimfcfc
athlantcm,oppOfuerit.Pr£cipuum proindeCalcarixornamentumeft,qu6d vicinispaflim locis acoppi
dis,dogmatumvarictatcnutantibus, acpercgrina adulterinaq; fchifmatumdo&rinalabefacLatis,aCdila
ccratis,qux feditionum ciuilium fomcntum fcmper fuit:Hxc fingulari quadam clcmentia Dei, quae fola
politicas ac ciuiles focictates tuetur,atque defendit,in hunc vfque diem, hxreticorum non fit contami-
nata crroribus,&in mCdio,ceuBabylonicxfornacisab incendio,&abcorum do£trina,quxad audienti-
um fubucrfioncm,vclut canccr fcrpit,libera,auitam atque Catholicam fidem,quam a maioribusper Ec-
clcfiafticamtraditioncm , &incorruptam atq; ordinariamfucceflioncmacccpit,conftantiflimeretincr.
Vndc ctiam fymbolumhoc fibi incolx,ex cap.XXII. ProuerbiorumSalomonisftatiiunt, & momimetis
infcribunt:N£ TRANSGREDIARIS TERMIjNOS ANTIQVOS, QVOSPO-
SVERVNT PATRES TVI.HocverotemporcilIuftriflimo,optatiflimoquc
Cliu.cnfi.um. DuciGuilielmo,hxredirarioiure Calcariaparct.

U NIVE8 S 5TATS-
M8UOTH5K
loading ...