Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (2): De Praecipvis, Totivs Vniversi Vrbibvs Liber ... — Köln, [1575?] [VD16 B 7173]

Page: 25
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1593bd2/0071
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
L E I D A>

OMINI S huiusvrbisoriginem,quidam abRomanb vfq,-rep2tunt.Cum c-
nim Pretor Romanus,prouinciam adminiftrans,in ea fedes figeret,eiq; Legio
attributa effet:ab LegioneJLeidam, corrupte dici fufpicantur . Legiam enim
etiamnum Latine,abincolisadpellari. Alij a" Ptolemseo Lugdunum Batauo»
rum,ab Antonino Imperatore in itinerario,caput Batauorum vocitatam^fcri
bunt.Quaex readparet,eam Fuifle prsecipuam. Hodie quoque Janeis texendis
pannisjdarajprifcum tueturdecus. Pellibus item adveftes concinnandis, atq;
mcmbranis,nomen quacfijt.Delphisabefttribus tantum milliaribus.Necpro
culdiftatab arceBritanorumjCuiusreliquias^maris^aquoabfumptaeft, receftus,aliquando detegm
Annonimirum M.D.XX.Item^DXII .&M.D.LXII.Ibidemquevaria^defcriptionesniarmo-
rea», rudera,fragmcnta,&multanumifmata,repertarunt,atquein Hagam Comitis, vbi Hollando*
rumcuria eft,traflata,qua» pr^cellens3huiustemporif,Cofmographus,AbrahamusOrttelius Anuer-
pianus,lummus veneranda? antiquitatis cultor,peculiari typo delineata,exhibuit.Eam autem arcem
adparetaClaudio Caefare(cuietiam HolIandicE annaleseam tribuunt,)exftrucl;am?in fuaexpeditio-
ne Britannica,cuiusSuetonius,& Dion meminerunt,fiueincommodiorem legionum,cohortium-
quetranfuedionemjfiue^quomiliteshybernarent, eo lociforfan,vbi C.Ca?far, anteain monumen-
tumdebellatiOceani,vtSuetoniusau$oreft,Phanum erexerat,acpofteaaSeuero reftitutum :con-
fecratumque a M.Aurelio Antonino» Quemadmodumexarse infcriptioncj inruderibus eiufderri
arcisinuenta?, conftar»

IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS.
BRITANNIC. GERMANIC. PIVS FELIX AVGVSTVS.
PONT. MAX. TRIB. POT. XVIII. COS. IIU. P. P. IMP. IIL

ARAM. A. DIVO. CLAVDlO. ET. POSTEA.
A. DIVO SEVERO, PATRE. SVO. RESTITVTAM.

Quod veroRomaniexhuiuscontinetttis parte,in Britaniam traiecerint,exeofitverifimile,quocl
aduerfa huicpars infuhejocisantiquis, colonijsque maxime abundet, maximeque aRomanisculta
fuiifevidetur.Ha&enusde AreeBritannica. Cattorum,qui eb exGermania migrauere, vico,ado-
ram maritimam fito,vicinaetiam eft Leida4Pra? cseteris vrbibus vna mundiciei ftudct.Mulieres in ea
> candore&formanitent,quonominefibiplacent.Denique pra?ftat hsec vrbs a?dificiorum &vrbica*
rum viarum elegantiSiEtarcem quidem habet fru&uofisarboribus peramcrnam, fed quse cubiculis
ad habitadumcaret.Eft vero in eaarceputeuslottgeprofundifsimus* ARomaniseffbffumaitint. A
quoVaflenarij veteris familiaenomenfua^&infignia deducunr* Quam obremeumputeu illi,cum
opuseftjomni curant reficiuttdum diligentia.Nulla iam veroexijsmafcula ftirpsfupere(KComrnu
niautem,quodadfamiliasattinet,inBatauiselogio^quafi prouerbio dicifolet: Vaflfenariumcajteris
antiquiorem,Brederodiam nobiliorem,Egmondanam opulentiorem exiftere4Porro,pagusab hac
vrbemilliafi,Vaflenarumadpellatus,conipicitur*Sedeum deficientibus Vaflenariajgetttismafculisj
modoComesLignenfisobtineti Peftiferum fartorem illumjIoannemLeidenfem,hsec vrbs tulit,
quifcinexpiabilifcelereRcgem AnabaptiftarumMonafterij VVeftphali£evrbe,AnnoChriftiM.
D.XXXVI.creauit.De cuius inftituto,geftis,morib9,vita,exitio,ck fupplicio,plena eft omnis memo
riae noftrashiftoria* Sed ha^c quoquc fuit eruditorum fui temporisquorundam patria. Veluti Petri
Blomeuenna: Theologi,Ioannis Gerbrandi Hiftoriographi, EngelbertiPoeta?,cx:NicolaiLeontij
Rhetoris.Anno M.D.LXXI Vciuilibus AuraiciPrincipis, iregione bellis,inclaruit. AbHifpanis
enim ad aliquot menfes obfefla,& ad deditionem ab graui oppugnatione,& longa fama cogen-
da,tantosfibiinfummopericulo,fpiritusfumpfit, vtextremaquseque potiuspate-
retur.O&obrisdemumdie tertia,hoftibus panicopauore,obino-
pinatum Auriaca1 clafsis adpuUum perculfis atque
tandem fugientibus prseter fpem,
liberatur*

UNlVEJiiiTAB.
loading ...