Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bredius, Abraham [Oth.]
Künstlerinventare: Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (Band 2) — Haag, 1916

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.33477#0252

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
602

AERTSZ.

2. Den p/-aa7 7an7.$c7aap .swM?er 7iUY van- 477a nnee4ev.
3. Den ^vaa7 e777a )ne7 wa7vigheene 7^/s7 (ans
Walßschbarten geschnittener Rahmen) „ „ ^
4. Deannig (Urteil) van Dari^ we7 e7° 7ys7 „ „ ^
5. Den nnaY7//7 van Dacc7w5 we7 4" b/<sY „ „ ,,
6. 44 pvap7^.ee7 D77a.S' ;ne7 4° 7<y.sY „ „ -
7. Den 7aa4.S'eAap nnY een 74n.4e?*4nn.s' Me7 een wa7v7g&eene 7p'.sY
we7 capev 7n^e7e)/7 (eingelegt) van 477a wee-$7ev.
8. Den 7an7.se7ap, panee7, .$an4er 7p.sY 4aar 477a ^e4aen.
9. Den 4" .S'an4er 7/jYY 4a av 4en.$e7ven.
10. Den 4 n r n „
11. Ren 4" „ „ „ „
12. Den Ders)zac74 (Gehurt Christi) <$an4ev 7ps7 4aav 4ense7ven.
13. Den 7a)4.S'cAa^ „ „ „ „
14. Den (?e&aa (Gebände) „ ^ „ „
15. Den 7eo4.se7n/^a ,, „ „ „
16. Den 477a ^ „
17. De 7aren (Turm) van DaA77an „ „ ^ „
18. Den DnGcAap „ „ „ „
19. Den 44a. „ „ „ „
20. Den Ge7ean ap een eapeve p7ne7 we7 e74e 7p.sY 4aar 4ense7ven.
21. Den pe^aa. naY 7e77evAaa7e 7/'U7 „ „
22. C7^'74a^ in 4e a'ae.s7pne (Wüste) /ne7 verpn74e 77).sY 4aar
4ense7ven.
23. Den/'eap7ap7e (Fruchtstück) aaY ve?ap44e O/'.sY 4a ar r/eea$e7ven.
24. Den 7nn7.S'c7aap ^ „
25. Den 7an7^cAap „ „ „ „ ^
26. Ja7/nnnes 7)^ e7e lUaes7pne ^ ,. „ „ r
27. Den DaecAa.S' 7/*7a?npA nn4 eAAe 77;.sY 4aar e7en-se7ven.
28. Den peAan '^ne7 .savuGe 7p.sY 4aar 4en^e7ven.
29. Den 44a.
30. Den 44a we7 e&Ae 77/'.sY 4aar 44a.
31. Den /)'a//7ape n^7 .sYec74e 7 p.sY 4aav 44a.
32. Den 44a nn;Y ^va7v7.s'c74n'e^M 7p.sY.
33. Den 44a /ne7 477a 7p.sY.
34. Den 7van?/ (Kopf) ^ne7 ve)pn74e 77).sY.
35. Den Lancia dfarya ap c^e-ve p7ae7 ?ne7 eA&e 7p.sY.
 
Annotationen