Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 1
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0007
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
C A N T V A R I A>

OM ANI,occupantes Britanniam,dum cx Iccio portu traijciunt,proximam,quam in*
uaferuntRegionem,Cantium dixere,qua Britanni, veteres in ea coloni,Caint;Angh,
Kent,nuncuparunt.Dum enim vniuerfa haec infula,certa in regna diuifa fuit,regioni-
bus in ea diuerfisydiuerfa: nuncupationes funt attributa. Et inter feptem regna,primu,
Cantianum eft,quod ab oriente folo & meridie Oceanum habet, a feptentrioneTha-
roefin fiumen^ab occidente vero terminabatur finibus regni Auftralium Saxonum,ac
denique toto eo terrae fpacio continebatur, quo hodie Cantuaricnfis & Roceftrenfis,
quam Roffenfem appellant,dioecefes,conftant. Primariam in eo vrbem Britanni,Ca-
ergrant,& Caircant,id eft, vrbem Cantij, quam Angli,Canterbary, fiue, vtLelandus,
Cantevvarberi,nominant.Olim Durouernum,vel, Doroucrnum,vtBcdalegit,qui Sc
Durouerniam habet. Ponticus Vironnius,abbreuiatorGaufridi Monumctenfis,Doroberniamnuncupat,'ft-
cut & Segebertus. Vrbs eft Archiepifcopalis <$c Metropolitica,quae, vt antiquitate, ita peramoena fitus iucundi-
tatc,multis Angliae vrbibus,fed & dignitate praefcrtur.Nam Qantuarienfis Archipraeful, totius Anglii prima-
tum obtinet.Sunt non infimae fortis fcriptores,qui Daruenum Ptolomaei dicunt , eiufque primaria in longum
tempus referunt.Sunt,qui eam excitatam feribant a Britanniae Rege Ludrudibra, fiue Rudhurdibra.quem Ru
d ubras Polydorus,& Hurdibras,hiftoria,manufcripta,legit.Dc hac ita Olaus Magnus: Cantium,in quit,reten-
to veteri nomine,armentis, frumentarijsque agris & virorum ingenijs floret. In eo Cantuaria Metropolis,pri-
mario Archiepifcopatu,& D.Thomae martyris fepulchro memorabilis,XII. miliaribus a mari diftans,vbi Do-
bra,oppidum,antiquitus Dauernum, excelfa arce & portu celebre, quum in hunc breuiflimus a Caletio Galli-
ce lit traiedus.Sed non defunt,quiCantuariam,ex antiquis literarum monumentis, Dorouernumfuifleexifti
ment.Haec quidem ille. Cantuariam autem & magnitudine, & aedificiorum fplcndore,&: incolarum frequen-
tia, praenobilem Condinenfcm vrbem ad Tamefin,quondam fuperafle,multi perhibeht.Et licetfurioii Vulca-
ni frequenter fit deformata incommodis, magnificae tamen, & egregiae vrbis formam hoc etiam, tempore ex-
hibet, duodecim diftinda Parecijs, quarum prae caeteris aedificiorum fplendore,&annuo obuentionumcenfu,
principatum obtinens, Chrifti churte, id eft, Chrifti Ecclefia nuncupatur. Prius, phanum erat Romanorum
quorum Idola Auguftinus Anglorum Apoftolus,euertit,& Archiepifcopalemfedem,qusiaminde ab initio
pietatis Chriftianae.Lucio Rege,receptae,Londini fuerat,Dorouermam,id eft, Cantuariam tranftulit, &mag*
nifieam in ea Ecclefiam,vana infidelium fuperftitione amota, CHRISTO dedicauit, & in ea Metropolis Pon-
tificis cathedram,locauit. Eius autem Ecclefiae opes, quam rcligiofa auorum pietas religioni propagandae, ad-
fcripfit, amplas quondam fui fle,vel hinc facile colligi poteft.Quia Guilhclmus Rufus, Anglke Rex, caru mag-
nitudine illed9,Lanfranco Catuariefi Archiepifcopo morte fublato,cam Ecclefia,grandi pecunia, plus offere-
ti,annis aliquot elocjrit, Ac deinde,Cantuaricnfibus& vicinarum Ecclefiarum Proceribus,anno Chrifti M.C.
in exiliu profligatis, annuis eoru prouentibus,priuatum in quteftuconuertens,faepe diditarit, Pingue elfe pane
CHRISTI,& Regibus praebere deiitias.Quibus tamen delitijs,non multo tempore delectatus fuit.lnter venan-
dum quippe,apud Nouae Foreftae faltum,a fuo quodam milite,fiue cafu, fiue de induftria, fagitta tranffixus,pe-
rijt. Cantuarienfis itaque Ecclefia,fiue annuum cenfum, fiue ftrudurae magnificentiam, fiue internum orna-
tumconfidcres,lingulare huic vrbi ornamentum exhibere folebat Quae etiam tymbis, fumptu, & arte affabre
fadi s,Regibus, Principibusque viris, & Archipraefulibus, quietis,& dormitionis domicilium praebebat. In ea
quippe humatus quiefcitHenricus,eius nominis quartus, Angliae Rex, eiufque filius Thomas, Clarendae Dux;
Edouardus V Valliae Princeps,Niger cognominatus, & VIII. Cantij Reges. Anfeimusfcriptis clarus , & beato-
rum ordini aflbciatus,Ceftriae,monachorum collegio D.Benedidodeuoto,coenobium magnis fumptibuscS*
ftruxit,& magnifice dotauit.ThomasBecket Archipraeful Cantuarienfis,cuius frequens eft dccelebtis in angli
canis hiftorijs mentio, is, quiii Ecclefiaftica fua iura defendit, ab Henrico fecundo, Angliae Rege in exilium
adus,Senonc in Gallia,apud Alexandrum tertium Pontificem Rom. de iniurijs conqueftus, ad Pontiniacum
coenobium fe contulit. Rex deinde Henricum filium in regni focietatem adfcitum,Londinia Rogcrio Ebora-
ccnfi Archiepifcopo (abfente tum Cantuarienfe, cuius id muneris fuerat) in Regem coronandum curat. De
qua iniuria,Thomas Cantuarienfis apud Alexandrum Pontificem conqueftus, ita cum mouit,vtis Eboracen-
fi&alijs,qui iftiufmodi coronationi intcrfuiflent,facrorumadminiftratione interdixerit. Thomas aute Can-
tuarienfis , fepti mo exilij fui anno, reconciliato, vt putabatur, Rege,in Angliam reuerfus,coniuratorum gla*
dijs in Ecclefia confoflus, moritur, ab Alexandro Pontifice martyrum catalogo adferiptus. Rex per legatos a-
pudPontificem fe de Cantuarienfis nece purgat,&Hibernicam expeditionem, eiufque infulae dominium Po-
tificis audoritate dari fibi poftulat, Pontifex, legatos, caufam de Cantuarienfis nece cognituros, in Angliam
mittit.Rex,iureiurando, fadum fuum purgat,in hoc tantum fe peccafle fafliis, quod cx eius in Cantuarienfem
fimultate, ali js perpetrandi facinorisoccafionem dedi flet. Ad quam culpam eluendam expiandamque,ducer »
tos milites ad facrum bellum in Syriam fuis fumptibus fe miflurum,recepit, ac femet intra triennium eius ex-
peditionis focium,cum alijs Principibus fubfequuturum. Quin & legem tulifle dicitur,qua perpetuo cautum
voluit, neminem pofterorum Regum in Anglia regium nomen, infigniaque deinceps gefturum, nifi quem
Romanus Pontifex rite iufliflet,defignafletque.Haec & Angliae Chronico Lilij excerpfimus.

Sed Henricus odauus Angliae Rex anno M. D. XXXVIII. cum inimicas contra Romanum Pontificem par-
* tesfufcepiflet, Anachoretorumfcholas toto regno fubuertit omnes, & tam fratrum mendicitatis collegia,
quam Archimandritarum opuletaclauftra perturbauit. Ornatum etiam infuper, emblemata, & pretiofiflima
omnia,quibus religionis ergo,Maiores,Reges & Principes arcam,loculum,& monumentfi,D.Thomae Boche-
ti illius olimCantuarienfium Antiftitis,Cantuari£ vndique veftiuerant,indidem populoinfpedante,audien-
da curauit,atque e delubro fuftulir,oflaque rogo impofuit,cinerem autem vento traditum,diflipauit.

I.
loading ...