Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 2
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0009
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
HISPAL I S*

Isf» A NI A, quae Germania minor,Gallia maior,a mulris, qui diuerfb tempore, floruertint Cotmogra»
W\ phis,in tres partes fecata eft, in Baeticam, Lufitaniam ,&Terraconenfem. Ab alijs vero deinceps,itis vt
% facilius Prouincijs late patentibus diceretur,qUarta eft addita, Gallacix. Sed& hxcProuinciarUm di-
\§n ftindlio, in ConcilioIllibertino, in plures eXcreuit, quemadmodum Gerundenfis Epifcopus, & Va-
fsus in Hifpanix Chronicis perbibent. Bxtica aBxto,qui poft Tagum Hifpanisimperauir, nomen ao
§ cepit, & a plerifque felix ac beata dicitur: Nam in ea Homerus Elyfios campos collocauit, Poftmo-
( dum it VVandalis, VVandalufia, & modo, Andalufia nuncupatur. Vrbsineafamatiftjma&Regia,
tJk S e v 11 L a fiue S i b i l i a , clim H i s r a l i s difta, Baeti flumini iuntta, totiuspropemodum Hifpa-
C[':j nia» emporium celeberrimum, antiquam dignitatem & magnificentiam retinens,Vt enim Strabo, flo-
■ ... res,fui temporis emporium celebrat. Iiaetiamnum amplifiimis negotiatorum commertijsdiues, ciim

opulentiffimum fit mercium Indicarum occidentalium receptacuIum:Nomen autem & originem vndehabeat, Varie a varijs per-
hibetur. Ifidorus Hifpalenfis Epifcopus, lib. originum XV. cap. I HiTpalim,inquit,CaefarIulius condidit quam ex fuo nomine,&
Roma- vrbis vocabulo, Iuliam Romulam nuncupauit.Hifpalisautem a fitu cognominata eft, eo,qu6d infolopaluftri.fuffixis
profundo palis,locata fit,ne lubrico & inflabili fundamento caderet.SedhxcIfidori.defundatore, lententia, quam & cum plerif-
que alijs Rodericus Toletanus ampleftitur, Vafteo,&alijs eiufdem regni chorographis,iuftis de caufis,non probatur. Quorum a-
hi ab EIercule,alij,ab Hifpalo,eam coditam perhibent.Ita enim Tarapha deRegibus Hifpani^ fcribens, Hifbalus, inquit,filius fuit
Herculis Libyci,qui ^ patreRex creatus,Hifpanias accepit,tefteBerofo.-HicHifpalim ciuitatem, quae nunc Sibilia, vulgo Seuilla
dicitur.condidit;Et tota Hifpania,quafiHifpalia ab eius colonis difta.Gerundenfis Epifcopus, Paralypomenon Hifpanixlib.i.i.

fcribit.Hifpalim multi ferunt abHercule conditam, ficque vocitatam, fiue, quia obaquarum abundantiam, palisfuppofitis
cdificata fit, fiue a palude,que maxima vrbemcircundat.Hifpalis di<ftaeftaprioribusantiquis:Pofteavef6^IulioC*fare,XRomu-

Potuit tamen Iulius Cxfarillaminftauraffe labantem,auxiffe.acdilataffe, Nam & Romanorum Coloniam eandem effecit. Obti-
nuit tamen moderna lirerarum locutio,vt priftino nomine,ab eo nuncupetur Benediftus Arias Montanus, vnicum & vere admi-
randum literatorum decus qui Hifpalim ortu commendariffimam reddidit. Huncin modum de patri* fuse appellatione, ad can-

. „ 'i. , ■ ■ r'^ r_.r...: j „ r„ - r,

didmimum virum &p
Spila vel Spala deflexui
ditaeftafpiratio; Arrab-

Sbilla dixerunt,deinde Chriftianorum vulgus S £ v i L L A,vtnuncappeuauit

A quocunque tandem Hifpalis fundata & denominata fuerit, IulioCxfarireftaUrationem,RaymiroRegi,aclongo tempore
deinde Ferdinandol 11 aMauris liberationem defert.Vrbs eft BatticaeProuincix ad mare Gaditanum clariffima,forma rotunda,
®dium pulcherrimarum frequentia niditiffime culta,totuifque Hifpnnix emporium florentiffimum.quod ex varijs mundi parti-
bus.maxime vero ex India occidentali,qu^ftus incredibiles facit. Ad tantum fi quidem negotiationis culmen Hifpalenfes deuene
re.vtipfi (oli,hoc priuilegio gaudeant,quo nullum in Indiam tranfmittaturnauium genus, quin hic mercibus oneretur.machinis
& tormenti^ bellicis,commeatu,milite, omnibufque ad tantam nauigationemrequifiris,SereniffimiHi(paniarurnRegisnomine
inftruatur. Qusclaftis in Aprilicopiofa & ingenti prxftantiflimorum bonorum copia referta, quorum precia omnem fere xfti-
mationem fuperant.in Indiam tendit. Quotquot etiam ex eadem India naues.prsciofiffimisonuftxthefaUris Aeolo benefauen-
te redeunt, huius Vrbis littus appellere,mercef-jue exinanire coguntur,qux frequenti numero,quotannis in AuguftoVel Septem-
bri, indentes atque incredibiles opes conferunt Eft hic ampla & magnifica fttudtura nobilis domus, Gubernatorem. & Confules
habens XII. Qu* inegotijs Tndicis,qux ibidem geruntur, La cafi de Ia cortrafHon de laslndias,nomen haber. Situ omnes Hifpa-
«iasVrbes excellit,agrum habet pinguem ac peramoenum, omnisgerrerisfrugum , olei. oliuarumque feracem, fruftuofis conce-
ptum arboribus,maxime,palmis& citrijs,quas Narangios Hifpani vocant. Nobii iflirr.us fluuiusBxtis vrfcem prxterlabitur, Pro-
uinciqBqtic^, vt Strabo & Plinius afferunt, nomen dedit Gaudalquiuir ab Hifpanis dicitur, Africana,fiue Arabica voce quqidem,
quod fluuium magnum fonat, vt Vafxus perhibet, prxftans eft,& mulrx vtilifatis, vtrinque perpulchris colitur oppidis. Vndei
Sratio,Martiali,Si'lio,& Seneca .maxime celebratur,Ligneopont€.quemparua nauigia,catenis comparum fuftinenr, admodum
delecftabilisjn Atlanticum mare,magno cu m impetu excurrit.In Hifpalenfi quondam fuburbio meridiem verfus, quod ipfbrum
lingua EI tablado vocant, plurima antiquitatis monumenta eruuntur e terra >ve!utirymbi,1apidex ac vitreae lampades, vrnsnu-
mifmara, & alia id genus, ex quibus Romanorum fepulturam hic quond;. m fuiife, intelligi pot eft. Altera exparte, miliari ab vr-
be,conuulfse vrbis antiqux,atqueTheatri ruinse videntur.locus Hypanis Seuilla la vecia, hoc eft,Sibilia vetus dicitur. Vehemen-
ter autem Hifpalenfem ciuitatem commendat,aquajdu,<ftusinfignis,a Mauris, incredibilibus impenfarum fumptibus, operefor-
r.icato,conftru<5lus,qniexcauatoriuo, dimidiari miliaris fpado Jucundam incolis aquationem praebet, vndequamplurimifon-
tes, ad ciuitatis neceffitates deriuantur. Mirabili vifu, quanto itinere, nimirum fex miliarium, per cxcos terrs meatus a Carmora
ciuitate.fcaturientes fontes in hunc aqusduftum, deducantur.Vnde Los cannos de Carmora,Hifpanis dicitur.

De Hifpali ira L.Marincus Siculus lib.XIX.Rerum Hifpanicarum fcribit, Vrbs h*c maxima eft, & opulentiflima,meoque iudi-

cio,mulris Hifpanixciuitatibus,ne dicam omnibus,anteponenda. Eft enim ambitu magna, forma rotunda, vifupulchra,remplis
celebris,Sacerdotibus qxcult2,mul tis equitibus nobilis,ciuibus pl ena, domibus infignis, plateis & vicis hilaris, hortis & foni ibus
amoena,tuta propugnacu!is,moembus cintfta,defenfa portis & turribus,campis iucunda, agrorum frugibus abundans, oliuctis &
magnisoliuis& oleo felix,mercatorumcomertijs diues,artibus adornata mechanicis, & liberalibus ftudiis illuftris. plena multis
pifcium generibus,& magnis oftreis,palnetis& palmulis&arborum frutftibus exuberans, oftio maris &nauigabilifluminelig-
neoque ponte, quem paruanauigiacatteoi; compatflumfuftinent, admodum deleftabilis. Quapropter verum eft illud adagium,
quod vulgo dici folet, hominibus, quos Deas amat, Hifpali domum largitur & viftum. In ea fiquiaem multo melius viuitur &
abundann«-,quam in alia,quantumlibet vrbe ditiffima totius orbis.De cuius templo maximo & nauigiorum numero/cripfimus
alio loco.Cuius Vrbis nomen Barbarx Mautitanix gentes deformarunr.qucniam pJitera carcbanr,eius locob,pofuerunt,&cxte-
tis commutatis literis,Sibiliam uixcruiit.Hsec de ciuitatis Hifpalenfis felicitate/ufficianr.

2
loading ...