Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 5
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0015
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
C AMER AC V MV

Ameracvm, ex Pauli Aemili) aliorumqjfententia, veterum eft Samarobnna,vbiCxf3rtottus Galli?
Concilium & Statuum conuenrum haberc,hyemare;& impedimenta exercitus obfidesciuitaturn.Iite-
rafq; publicas ac frumenta relinquere folebat. Petrus Pricxus,&in Atuaticisfuis Becanus,Samarobri-
nam, non Cameracum,fedambianum efie-contendunt, cumSamobrina veterum hBellouaco.plus,
quam triplo amplius abiit.quam viginti millibuspalTuum.Hadienus fanebellouacum vigintiquinq;,
id eft,totidem millibuspaffuum, quotCxfar annotauit, ab Ambiano eft remotum, iti. vtnihil dubi-
tandum, AmbianumSamorobrinam Ambianorum efle. Sunt rursus alij,quicumBouilloS. Qu innui
opidumSamorobrinos exiftimant.Sedpenesauftoresfitfuaquoquedefenfio.CameracumfaneGalli?
Belgicx vrbs, in Ambianis, qux Cambray, incolis Gallis; Flandris,Camerick dicitur. Cameracum An-
tonino Vrbs ampla eft, elegans & munita, ad Scaldim, qui per medium eius labitur pofita. (epremmil-
liaribus diftans Valencenis, Arcem habet pulchram & validam,a Carolo quinto, conftruftam in mon-
tis vertice,vbi S. GaugericusEpifcopus Cameracenfis & Confelfor,Euofio Galbarum opido oriundus, quod nunc Euodium diei-
tur.bafilicam ad honorem Dei,titulo & nomine S.Medardifundarat.Vnde Canonici S.Gaugerici cum cogerentur templum fuutn
deferere,receperunt fe in parochialem Ecclefiam S. Vedafti; vbi in magnifico choro, quem extruxerunt, corpus S.Gaugerici repofu-
eruntjatque it^EcclefiaS.Vedafti, dicitur etiamEcclefia S Gaugerici. Aedificia domorumpriuatarum hic elegantia, templa &Mo-
nafteria mirx ftrifdturx.Sed maxime admiranda vetus & fumptuofa D. Virginis Bafilica, qux eft EccfefiaCathedralis &Epifcopa-
liseius loci, cuius iurifdi&io &diceccfis, latiffime & in varios traftus fe extendit. Vrbs opulenta eft mercatoribus&oper..rt)sme-

chanicis frequens,qui diuerfi generis merces,&prscipue tenuiores lineas telas, magno numero,conficiunt,qua’A loco appellatione
habent,& varijs remotifquein partibus diftrahuntur Ius habet Caftellanix, egregia mqueiurifdicftionem & dominium,quod pecu-
liari nomine Cambrefium dicitur,in quo pagi furtt complures,&loca non exigui momenti, inter qux caftrum eft Cambrefij,fcx in-
de leucis diftans,in quo.tanquam loco fatali ad grauiflimasRe!pub.Chriftianarconfulationes& induciarum,foederum,ac pacis fo-
Jenni promulgatione, jam olim celebrato, poft atrox,crudele, & diuturnum bellum inter pofentiffimos orbis principes, pax tanto
tempore defiderata, coaluit, qux Cameracenfis a loco di<fta eft.Cameracum porrd antiquiflima eft Epifcopalis fedes.in qua abipfo
VVandalorum tempore,primus illi prxfuit Epifcopus Diogenes martyr omni virtutum fanftiratifque genere ornatifllmus Prxfu l.
Et anno D. XCV. eidem praeerat S. Gaugericus, qui paftorum huius fedis fuit ordine quintus.Quam eandem cbuerfis temporibus,
vitae & do&tinx fanfiitate. praecellentes admodum viri exornarunt. Inter quos Petrus de Aliaco, Parifienfis quondam Gymnafi)
CamceIlarius,indeCameracenfium Antifl.es, ac demum Romanae Ecclefis Cardinalis, prxceptor Toannis Gerfonis. muitorum au-
tftor operum, (inter quae DionyfiusCarthufianus vehementer commendat, quxfunt de corruptione, deformatione, & multimoda
atque extrema ruina Pontificum fuitemporis)quxGefnerus in fua bibliotheca quemadmodum & OdonisEpifcopi Cameracea
fis, late recenfet Mortuus anno MCCC.XVI Hanc vrbishiftoriam,cum Guicciardinus confcriberet, Cameracenfis erat Epifcopus-
Maximilianus, illuftri profapia de Berges Oriundus. Cui poftea fucceflit D. Ludcuicds de Berlamont, vir omnem ordinem gra-
du rnque honoris & dignitatis meritus. Hi Epifcopi, politici fimul &Ecclefiafticifunt domini, titulo Duces, & Romani impen)
principes.

Haec vrbs prima fuit il Clodio Comato Francorum Rege,occupata,cum in Galliam Belgicam tranfivet, anno C C C C.xlv. lon-
go temporepoft,quam Dani illamexuflHfenr,atque vn& (umptuofum monafterium & pulchrum templum S.Gaiigen) Reftaurata
autem & integritati reftituta, Hannonix Comitatu comprsehenfafuit. Poftea vero Imperatores Germani ab hoc dominio feparan.
tes ciuiratemliberam, & imperialem fecere. Capta etiam & occupata fuit, HftrenuoFlandrite Comite Balduino Benigno,durante
bello,quodipfe,&DuxLotharingiqGodefridus gefsete cum Imperatore Henrico.eius nominis tertio,cui illam poftea ex inito pa-
fto, tradidit. Tandem abs Henrico V.commiflafuitcuftodi®&prote<ftioni Roberti(tanquam Principis Aloftani)cognomento riie-
rofolymitani. Comitis Flaudriq, qui primus eius pro fefuifq-.proteftor fuit. Deinde,prqlatio hxc& eminentia confirmata fuit Flan-
drix Comitibus ablmperatoreFriderico, annoM.C.Lxiv. Theodoro AlfatoFlandriam gubernante;nihilominusFrancifemper
lites mouerunt, iufque protenderunt in hanc dignitatem, qua etiam frequenter potiti, egregie eandem defenderunt.Skur&fece. e
tempore Philippi Valefij, quo hoc ciuitas obfidione cingebatur ab Imperatore Ludouico Bauaro. & Edoardo tertio eius nominis
Rege Angliq. contra Francos confederatos.quamtame non potuere viribus,quantumuis magnis,expugnare.H^c bella longo poil
tempore inter Imperatores Germanos & Franci* Reges vario fu cceflii continuata fuerunt. Porro, quod memorio receutioris eii;
Maximilianus Auftriacus.Romanorum Rex,& Ludouicus XI in Francia regnans,ciim crudele inter fefebellum gererent. Camera,
cenfes male habiti A Francis, profidia fua eijciebant, militemque imperialem recipiebant,idem fiebat ^Bouchainenfibus Quomo-
do & Impeiatorrecipiebat_Quercetum,aliaque loca vicina a Francis occupata &prxbebat hic Princeps,vigentibushifcebeilis ge-
nerofi fu i animi & fortitudinis infigne experimentum Et licet Cameracum elfet fub proteflione Flandri, neutris tamen adhorebat,
fuis legibus, priuilegijs,& antiquis confuetudinibusfruens, adeo, vtdurantibusinterFrancos & Burgundiones bellis, neabvno
quidem moleftaretur, quin potius, nunc ab his, modo ab illis frequentabatur, v trufqu e partis fummain amicitiam experiens, vfq;
adeo, vt haec ciuitas fuerit fxpe is locus, in quo conuentus& colloquia pacis, inter prxdi&os principes habita finr. Talis fuit pacifi-
catio, anno M.D.V1II. Venetorum prxiudicio;atque altera item anno M D.XXIX magno Florentinorum incommodo Nam anno
(equenti, Florentia a Pontifice Clemente & Carolo V. confoederatis,obfeffi,fame,ad deditionem & Medicea: familia; receptione q
cogitur. Cxterum, proxime cum Imperatori Carolo V. de certis quibufdam Francorum tranfi.ftionibus cum effer Landrefi), ori-
retur fufpicio,anno M.D.XLIlIl.fimul atque inde recefliflent,Camera cum cum exercitu ingrefllis eft,&prxrextu fecuram red Jen-
di,muniendique duitatem contra hoftem.aur potius, vt tuto ltarum fuum illiccongregaret,caftrum ibi munitum extrui curauit,vC
fuperiusdiximus;priuilegtjs& immunitatibus vrbanis,peromniafaluis. Quum veto anno M.D.LIII.Henricus eius nominis pri-
mus Rex Franci? adloca,Cameraco vicina,veniret,eamquevrbemfibideuincereconaretur,re infefta.hoftemdeclarauh,nihil vite

xius, quod illi damno aut detrimento effepofler,aggrediens Cxtetum dum plcriqjannoM. D.LXX X ex Belgis,rebiw
Gallicis nimium ftudiofi,Belgicas Prouinciasad Gallos transferre conabantur InterhosInfiusRegu-
lus.Carneracenfis vrbis ac diceeefeos prxfedus, qui Cameracum Alenconij prxfidijs
tradidit,ciuibus&Ecclefiafticis,qui in eius verba iurare nollent,in-
ter quosprimus Epifcopus,hoftiliterexa<ftjs.Nnnc,An-
_ no M. D.XC.lV.Menfe Augufto Nauarrx Re-
gem tanquam Henricum eius no-
minis quartum, GallixRe-
gem,intromifit.
loading ...