Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 7
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0019
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
B E T H V N I A-

E T H v N i a,nobile in Atrebatibus opidum,annona? frumentare* horreum, magna? olim celebritatis in
A trebatibus,nueFlandris occiduis, Domi natus,ante, quam in Atrebatium nomen Comitatumque, vna
cumalijs, concederet. peculiari nomine Berhunienfis Aduocatia,ipfiquc Principes Aduocati, hoc eft,
(vt ego quidem interpretor)Fotores fiduciari; & patroni Reipub. flue ditiuncul* fua?,& velutidiente-
1* capita, nominabantur. Atque adeo Caftrum, (quod mira? antiquitatis & munitifsimum opus,etiam-
num in Vrbe Betune'a vifitur,& a regio Gubernatore infidetur)tanquam flabilem fedem renuiflfeviden-
tur,vt hac occafione,adfluentenimirum incolarum multitudine,&xdificijscircumcircaadieftis, opi-
dum ipfum(quod anno iam tum 113 7. deflagras fe tamen proditur)in eam amplitudinem excreuifle me-
rito debeat ccnferi.

Quorum certe Aduocatorum au«floritasapudfummariosBelgica?Principes,& pra?claradomi mili-
tiarque facinora hiftoriarum monimentis,iam ab annis plus minus quingentis,prodita celebran.ur.
Nam Robertus, Aduocatus Berhunienfis,anno 1096. Robertum Il.Solymutn cognomento’,Flandria? Comitem,in facram recupe-
randae lude* expeditionem, legitur comitatus: & politicis eiufdem Comitis per prouinciam inftitutis,legumque promulgationi-
bus frequenrifsimeinterfuifle. Alter,cognominis, nepos forte, Anno 1164. Philippo Alfatio,in eandem Afiam Comcs,tantos geisit

fpiritus,vt eundem Comitem,vniuerfae Bethunian? ditionis pollicitatione indudtum,folicitationis ergo,fubornarir,ad nuptias,in-
ter duosipfiusliberos,totidemquefilias AlmericiHierofol.Regis,conciliandas.quamuisid fruftrafuerit.Defideratus efthicinexl
• - • -fi,K!af„c,niiH Pcnlpmaidem. Gulielmnc R^h.m.Vnfic anno t r 9 8. Balduino

> eft conlecu-

:quatactumeir,vc prxici *na,'-b-, — -— , terumadiudi-

carentur.TdemGulielmus,qui le Reus,hoc eft,Rufus cognomine dnftu.seft,cum fratre Bartho!oma?o,Anno 1203. eundem Balduinum
in orientis expeditionem eft comitatus.Robertus Gul.Fil.bellica negotia lub Ferdinando Lufitano Com. Fland aduerfus Gallum e-
gregie adminiftrauit:5c prudentia facundiaque memorabili clarus, ad Anglum raifTus eft pro foedere faciundo viftus e prelio Dam-
menfi Neoportum fugit.& id opidi ex publici Concilij decreto,cum 40.cquiribusiuflus cuftodire,inde dcnuo a Comite Zantvicum
Anglix prxmifliis , noui foederis fuit aulpex. Quibus iniurijs intatus Ludouicus Regis Galli F. Betuneam occupauit. & poftmodo
Mathildi, vidux Gulielmi Roberti matri, hac lege reftituitjvt Danieli Rob.Filio,dominatus is,ad puberem xtatem referuarerur,oa-
tre Rob.aditu poflefsione deturbato, qui prelio Bouinenfi captus eft.&Daniel Gallo fidem auxiliumq; prarftitit. Robertus, huius'vc
:oni;cio,F cum fratre Gulielmo annontf- in Stratingos,qui populus Bremenfibus id temporis erat attributus,h*reticos,expedit’io-

’ -Antiae Inn^e nrobarifisimns obiit-<■> Vol Annn

rem .qux paternum maternumquei

natus Robertus,Fland. Com es,a materno naralique opido Be thu manus di<5tus.

Videtur paulo poft Betunea in Gallorum dominationem veniffe. Nam Regi pulchro,in Flandriam contra Guidum Dampetram ad-

uentanti.primi omnium Bethumeniesdeditionem fec1fleannor.s97.Et preter Inlulas & Duacum «-t-htini-i • aa

inPc;PJr Francica; ditioni add.ci iufla, fc bc.l. inter Philipp. vlU* Edu,r<t.

proditur. Cognomentum Gentilitium in alnjuotclarisfamilijsremanfit.vtloannes Ltrceburgius(ai.Ludouicus)Ioannem Rethuni-
enfem, Rob. Barenfis,a Betunea didti. Comitis Marii; & Suefsionum,h*redem,procomitem Meldenlem, luculentifsime dotata n
vxorem duxerit.quf fobrina erat Antoni; ,lIiusBethunienfis,qui Siluaneftum egregie aduerfus Ioannem, puellam gallicanam dio
pugnauit, &captusin arcefuaAuchella a Comite Vindorienfi, plebeio furore eft interfeftus. Tamen inter ancipitw belli victoria’
rumque vicifsirudines, aFlandris Comitibus in Namurccnfes cognatos dominatus hic tranflatuS, fxculo amplius abiifdem varii
pofrcfTuseftjpoftquam eundem cum Sluia,opido Fland. maritimo (quod Margarera» Malanarceisitloannes Namurcxusan ros ) 0-r
mutaflent,donec Philippus Bonus Dux Burgundiat nouo lurepriftinam poiTcisionem recuperauit, adeo.vt Carolus eius filhis oatre
fuperftitC,Dominum Bethuniarfe fcripfcrit.

An vero BethunFa vllo legitimodure a peculiaribus Arrebatefi; Comitibus poflefla fi t, mihi non conflat Atrebatenfi tamen Cor-
pori, non Flandrrco, pofteaacceisit quod citra Liiam fira, quod flumen Flandriam ab Atrebatibus difoefeit Hodie tertium inter
Atrebatias Vrbeis locum obtinere videtur, hoc eft, proximum ab Atrebato & Audomaropoli. Et parrim a regio Gub- natorefaui
pro tempore, hoc nimirum anno 15S6. eft amplo loco notus,D. Ioannes aBernemicourt,Tiloij, Do vrainii,Feruini Rufj &c roVar
cha, vt non modo paternarum ditionum ,fed huius etiam dignitatis, hereditatem adijfTe videatur,& a Catholico Re^e dIu'3 0‘ "

menta,virtutis, &cuin fuorum,tum patris Francilci in Rempub. meritorum ergo, indiesexfpedfeQpartim a municipalem;^' " ni

urt, Houchiueli dominus
nomenciatura,Prxpofitu

-— j - x \ *

mum facit nauigationisracultas,quam fluuiolus Lauula,vel la Vietta,quafi interprete Friderico.Iamotio)

A* fnhinde torrentibus conflatus, ad tertium ab vrbe milliare in Lifam Flandricum exonerans, Bethunienfibus pr:

ex multis riuults,

& fubinde torrentibus conflatus, ad tertium ab vrbe milliare m Liiam nanancum exonerans, oeuiunien idus prxftat. Vniuerl2 ci-
uium multitudo duabus paroecijs,fiue Curi;s(prxter prxie&inos/uburbanoruni portionem) continetur. Bartholomxana,Canoni-
corum Collegio nobilitata;& Vedaftina,paiicis ab hinc annis,ex fuburbijs in opidum tranflata.

Hiemi

tem Eligianam

VEX^OipOf/

fupremo 1.. 1»^..- — - . , _ _

Apoftolus.Qui anno 1188.eodem temporis & hora? articulo , duobus fabris ferrari;.s,vni Bethunix,alteri Beuvriaci(inter quic nter-
uallum eft paifuum amplius mille) fiib mortem apparuifle; & , vt Cereum illum toto Belgio memoratifsimum (qui etiamnum ifi-

o-. j r. J'*”- vlla tamen fui par te deperi t)formaren t,admo-

julari vi-

.—. .—..i - --— . j J _ ^i^i0sp 1 e-

tatis alum na, inftitueretur. Ad cuiuslegitimam& politicam adminiftrationrm, quotannis 21. v iri, ex heneftiisimo ciuium ordine

, - - - •• --M.:—--:-j_1__ O__

deliguntur,
ros pro fua au&oritate I

que morbi genere, etia...,--—- _ .

dantur.Ecannis iam ab hinc prope quadringentis vfu,& quotidiana periclitatione eft compertum,nihil vmquam cortagionisex ad-
feiftis corporibus contraxifleeos, qui tam pium Chriftiana» caritatis nrunusexercent. Quou quidem beneficium Bethuniani Ciues,
cdm immenfa Dei clementi*,tum alsidu* B.Eligij,quafi tutelari; Diui,apud eundem , proleiuaque ciui:ateinceiccfsioni,inentiisi-

«16 acceptum referunt.

7
loading ...