Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 10
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0025
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ALOSTVM*

L A KT)R 1 Avniucrfahodie in tres prascipuas partes diuiditur. InFlandricantem feuTeutotticaffi, irt
Gallicantem, &Flandriam Imperatoriam, fic dicftam,qudd ea pars, dudum Romano Imperiofubie,
<fta, fub eiufdem etiam tutela Fuerit. Haec aurem & Aloftenfis Comitatus dicitur, ab eiufdem nomi-
nis in ea opido,Quod amplum,elegans,munitum,oportuno fitum eft loco ad fluuium Teneram vul-
go, Dender,(qui in Hannonia ortus principatum Aloftanumfer£dccuffat,feque in Scaldim Tenera*
munda; exonerat) duobus miliaribus Teneramunda, quinque Gandauo; quatuor BrUxella, Sc
fex Mechlinia diftans, mercatu floret, &, potiffimiim negotiatione lupuli, flos eft, ad temperaturam
cereuifia; multis cognitus, vnde Alofti incola; quseftum haud pcenirendum Faciunt. De primis eius
initijs, ita Mei erus Annalium Flandricarum libro primo.Clodoueus, inquit, Anno Domini CCCG.
LXXXIX. vifto,& interfefto SiagrioRomano,Suefliones,&quicquid fubeorum imperio Ro-
mani eflet iuris,ad Francos tranftulit. Quo item anno,Gandenfes,pulfo Romanorum prasfidio,in ius,
ditionemque conceffereFrancorum.Legimus in Belgarum Hiftorijs,Gandauum occupatum fuiffek VVandalis, Caroli Principis
du<ftu, circiter annum a partu virginis C C C C XI. contraque V Vandalos,Gandauum tenentes, k Gothis, in Neruijs tunc domi-
nantibus, Aldenardum,& Aloftum,caftella fuiffe cxtru<fta,locumq; k VVandalis diftum QBrmbr.Ea namque tempeftate,ranto nu-
mero Germani Rhenum tranfiuerunt.vt Belgicam omnem,aut fubmotis,aut deuitftis incolis, occupauerint. QuadereD. Hiero»
nymus ad Gerontiam fcribir. Prima igitur Fundatione, Caftellum, Aloftana ha;c pa tria Fuit, qua; temporis fucceflu , in elegantem
vrbem excreuitjdiftinftam plateis,ornatam Ecclefijs, murorum,& aquarum ambitu, multifque propugnaculis valide munitam.
Eft in ea collegiara Canonicorum EcclefiaD.Martinofacra, eleganti ftruftura inchoata, qua;, cum fu itima D, Petri a;de in Vbio-
rum Metropoli aliquando perficietur. Sunt,&coenobiticse focietatesibidem, diuerfifexusvaria;, vtCarmelitarum, Guilhelmi-
tanotum, Sororum Grifearum, (quas vocanr)Nigrarum&Beginagium. Eft&mifericordia;, pietatifqueofficirta, X,enodochium;
Domus fenatoria perampla, Forum fpaciofum, nundinis hebdomadalibus celebre.Subditos autem habet C L X X'. pagos domi-
naturque & extenditurh<jc ditio vfque ad muros duitatisGandenfis,portas Aldenardi,& intra iuburbia ciuitatis Teneramundq.
Continet prxterea Aloftenfe territorium, duos Principatus.-videlicet Steenhaufenfem,amplo Sc populofo pago infignem.quipe-
culiaris eft dominij, Et Gauerenfem, ex quo comes Egmondanus Principis titulum obtinet. Quin & ambitu fuo Aloftenfe territo-
rium, aliquot Baronatus comprehendit, vt Lyehcnhe, Neyghem, Sotteghcm, ScoriflTe, &alios.Hoc autem Comitatus titulo,quo
Aloftenfis ditio eft ornata, falutarur Philippus Hifpaniarum Rex.ibidemq; inauguratus eft,praeftito fblenniiuramento.HuicGo»
mitatui coniundu eft territoriu VVafia; & coplures pagi,ne non,quatuor officia,vulgo,wer 'Ambachff n Quo nomine quatuor ap-
pellantur opida,vrfuntHulft,quatuormiliaribusRuppelmunda diftans.Alterum eft Axele, paruum quidem, fed amoenum opi-
dum,miliari cum dimidio Hulfto,& quatuor Gandauoabcft.Tertium Bouchouten.duobiis miliaribus ab Axele difiGrum,quem
admodum & quartum A (Tenede. Ad qua; quidem quatuor officia,rcfpeftiue nonnulla; iurifdi<ftiones,& ditiones fpeiftant.Et.quik
vicinae funt mari,in ijspaflimfal prius crudum,nitore praeftans, quemadmodum in Zelandia conficitur. Hic autem Aloftenfis fta-
tus,cum quatuor officijs conquifitusFuit tepore Henrici quarti,per Balduinu Pium Flandriq Comirem.Et,qui tratftus proprie Co*
mitatusnomine cenfetur,fubfehabetciuitates Teneramundam; Gcrardi Montem; &territorium Bornheimenfeoarianbnxitt
Q^ornl)<(tti Porr6,vthscFlandri* portio omniumFertiliflima habetur, ita &in ea Aloftum excellentium ingeniorum femperpa-
tria, Sc genitrix fuit, qui, dum non domefticis tantum, fed & exteris innotuerunt, Alofto fplendori & ornamento fuere- Hos inter
Cornei ius Scribonius Grapheus, non vltimnm laudem meretur( cuius per honorificam mentionem Guiciardinus frequentet fa-
cit)qui apud Anuerpienfes,fecretariatus officio magnifice praefuit, Et in eruditorum ordin e, k Philippo Galleo celte depi<ftus,a Be
nedi&o Ario Montano tali carmine decoratur.

Magna, tuum celebrat Corneli Antuerpia nomen, Te ciuem canit illa piumfi dumminiftrum,

Tradit & innumeris quos habet, hofpitibus. S cnbere qui benefc is,publica qui gerere.

Verum is, etfi vita funftus, in filio tamen Alexandro Grapheo,multi ingeni), Sc rarae eruditionis viro, renatus videfur,qui po&*

ta eft praeftans,& tam elegans fcriptor,eius vt manus aemulam timere nunquam poflit. Eft & Aloftenfis Nicolaus Stopius, vir lite-

ratifFimus, & plurimorum au<ftor operum. Sed Sc Arnoldus Mermannus, Aloftenfis,fcriptor eft, & hiftoricus fummus, quod illo
fane tra&atu lempiterno nominis fui elogio,palam & probatum fecit,quem de omnium gentium conuerfione edidit. In quo, ve-
lut in Theatro,aut fcena proponit,quibus Apoftolis,apoftolicisue viris,quibus Pontificibus maximis, quibus Imperatoribus, feu
Regibusfeu Principibus, prouinciaequaequeacpopuli adChriftianam religionem, verumque Dei cultum, abdicatafuperftitio-
nc,venerint.Ttaque huic operi conuenientem titulum fecit.Theatrumconuerfionis gentium,Idem etiam Chronicum,atque anna
lespromittitjquibusdemonftret.quandoj&quotemporCjhi.atqucillipopuhk Catholica Chriftifide defecerint.

Maiorem autem in modum haec patria, ortu Petri Aloftani,pi<ftoris Sc architedli omnium excellentiflimi decoratur, cuius va-
ria extant, fummi ingenij monumenta. Vertit ex Italico in Gallicum, &Teutonicum, feu Belgicum Termonem librum deArchi-
te<fturaSebaftianiSerlij,cum,quieftde quinque columnarum ordinibus, & aliorum membrorum, fiue ornamentorum Etrufco,
Dorico,Ionico,Corinthio,Compofito. Extant enim quinque libri Serii) de Archite<ftura,licet feptem quandoquepromiferit.Edi-
ditinfuper Petrus Aloftanus etypa, fane vifenda, devita & moribus Turcarumqua;,Conftantinopoliobferuauit,vbi Solimano
Turearum Imperatori, ob raram artis praeftantiam,adeo carus fuit, vtAlcoranifuioblitus,abeodepingivolueiir,Quieum,de
naanu fua, annulo,gemma,equis, veftibus,auro,&feruis,regia munificentia audum, honorifice dimifit.Qux Bruxella deinde,in
annuas penfiones conuertit.Sedbreuiterhuius Aloftanilaudes commemorari non poffunt,cuiusegogenium&manum,qukm
ftudioseadferuo,frequenter demiror.DominicusLampfonius,dum]celebriores Belgas piftores carmine commendant, ita Petri
Aloftani commeminit. 46

PiElor er as,nec eras tantum,Petre,piffor^Aloflutrh Cuius opus pulchras adificare domos.

£)ui facis hac Orbi notius arte tuum: Seriius hanc It alos,tu Serii deinde bilinguis*

Multafed ac ce fit multa ars tibiparta labore, Int erpr es,Belgas,Franagenasfi doces*

Io
loading ...