Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 11
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0027
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LYRA-

YRA, nitidifllmumperamcenxBrabantix, Epifeopatus Anuerpianioppi«
dum,tam loci natura,quam arte & opere munitiffimum, & maxime,hifce in-
teftinorum motuum temporibus,partim ab Hifpanis, partim ab alijs, qui pro
diuerfa fortunae, & proditionum occafione eius diuerfi polfelTores fuere, no-
uis molibus & propungnaculis,vallis & folfis multo magis firmatum eft, vt va
lidifiimis Brabantix ciuitatibus, nunc merito annumeretur * Duobus Anuer-
pia, totidem vero Mcchlinca miliaribus diftans, ad Netam fluuium, a purita-
te fluxus,ita nominatum,vt Becanus in fuis Atuadcis affcrit,fitu tam commo-
do exiftit, vt vicinis Anuerpianis, Mechlinienfibus & Bruxellenfibus propiti-
um,plurimum commodare;offenfum,no minus incommodare poffit,quod noftra memoria, in Gcu-
ficis Belgicarum prouinciarum motibus, vident us.Ciuitaseft apprime elegans & amoena. Adeo, vt a
nobilibus & mercatoribus,quos opum affluentia & rara lucrandi fatietas ita beauit, vt a negotiatione
abfti nere, & a curis & hominum turba remoti,pacatam vitam degere velint, ocij & quietis domicili-
um vt plurimum deligatur. Inhabitatores alit natura ad humanitatem, ciuilitatem ,& benignitatem
fados,crefcitque indies,& augetur acceflionc nouorum aedificiorum, incolarum, & facultatum,rati-
one vicini Anuerpiani Emporij. Nomen habet (fi Becano credimus) ab hcyiore & principatu populi,
eo,quod Dornenles,prima appellatione, non Anuerpiam ,fed Lyram euocentur, atque inde tandem
Anuerpiam:Ambiuaritorum enim tribunal, in quo de jis ageretur hominibus, qui Principis patroci-
nio,(quod feudum nunc vocamus)non effent deuindi ,Lyrx fuit. Nundina; hicfunt celebres boariae,
vndcopulentiffmiifuntciues,celcbranturq5hebdomadatimafeftoNatiuitatisS.IoannisBaptiftx,vf-
que ad S.Martini.Menfe Noucmbri,quo tempore tantus ibi boum mercatus,negotiatioque ac diftra-
dio tam frequens,vt fidem excedere videatur, hodieque abundat lanificia, & aliorum opificum mer-
cibus,quin &triuialibus fcholis & optima primarum artiunt traditione, pacis tempore, prxftare fem-
pcrfolebat. Forum exhibet tafii amplum Sc elegantiflimorum xdificiorum nitore circundatum, vt
hoc nomine, cum omnibus totius Brabantix ciuitatibus certare queat. Habet inter alia monafteria,
celebrem Carthufianorumeremum Anuerpia,temporeMartini Roffcmijhuctranflatam. Magnifi-
cam etiam Ecclefiant Collcgiatam, quxinhiftorijs monafterium dicitur, D. Gummaro facrum (Qui
famofus & celebris Domini Confeffor, gloriofa llirpe exortus eft) in Renenfi, autpotiits Rienfi pro-
uincia,ad Netam fita,qux Brabantix territorio comprxhenfa, vulgari fermone dicitur, Ijct&mfctWUl
3ty<nJn ea natale foliun habuit (SmMe^CItl/qui locus horx fpatio tantum a Lyra diftat. Hic, ciim adli-
mina Apoftolorum tenderet, diuina admonitione intra Net? ambitum iubetur oratorium conftrue-
re,vbi vita in multa fanditate finiuit.In meffe,fiti deficientibus,baculo terram fodit,& erupit fons lar-
giflimxaqux, qui adhuc vifiturin Ec cie fiam Lyrenfem prxeibusfuis a Nortmannorurn

barbarie defendifle legitur,qui euerfa Mechlinea,ad Monafteriu Lyrefe venirunt,& in eam ignem in
iecerun t,fed Gurnmarus e coelo fuis meritis contra eos pugnans,ignem extinxit, H?c Molanus Indicu-
lo fandorum Belgij.

Quemadmodum olim a Nortmannis,ita & hoc tempore ab ijs, qui Regi in Brabantia fc magnis co-
natibus oppofuerunt,& infaufto omine,Geufij dicuntur,graues eft Lyra calamitates perpdfa, qui eam
aliquanto tempore cum prxfidio tenuerunt. Donec Anno 158 2. Scotus quidam Lechfeldius cogno-
mento Simplex, prxfedusprxfidij Lyrenfis, ciim xs militare libi debitum diufruftra peti jflet, decep-
to Hietfeldio vrbis Gubernatore, nouo ftratagemate Lyram in poteftatcm Regis Hifp.tradidit.Simu-
Jans enim fe ad opimam prxdarn cum fuis proficifci, profunda node,maximam boum, equorum, 8c
hominum pr?dam adducens,portam fibiiuffit aperiri,apertum eft paruumoftiolum,ille hofteminfe-
qui fingebat, & nili maiorem rcferarent,fore,vt hoftis omnem prxdarn recipiat. Aperta itaque maio-
ri porta,exfis excubitoribus,eam occupat,&c regios equites, qui infidijs proximi erant, intromittit,qui
forumprimum,deinde totum oppidum poftridieCalend.Auguftiinfuamredegerepoteftatem.

Hxc Lyrx occupatio, Regios hoftes peflime vfflt, & multis cos incommodis affecit, Ciim id oppi-
dum oportuno fit loco fitum,ad commeatum omnem Anuerpienfibus,Mechlincnfibus,&Bruxelie-
fibus, hac aduehi folitum, prohibendum.

Itaque Aldcgundus Nouus Antvverpienfium Conful,nouum Stratagema contra Lyranos adorna-
uit,1584. Sed innotuit oppidi Prxfedo, qui re difflmulata, clam infidias circumquaque difpofuit, quae
aduenientes proditores,interciperent. Res non caruit euentu. Colledx fiquidem copix cx Mechlini-
enli Sc Herentalenfi prxlidio,cum alacri animo Lyram aduolarent,ex improuifo ab infidijs cindi, cx-
fi,fugatique funt,qua in pugna filius Eiberti Lcmini, quem vulgo Longolium vocant, inter fcdus eft.

/

II
loading ...