Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 17
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0039
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BOLSVARDIA-

OIZVARDTA vnico miliari a Srieca verfus Septentrionalem didat, a Leouardia Vero rribiT5,haftC e(ftf
vetuftam, & a multis annis fuifie celebrem, fatis praeter alia argumenta & indiCia attedatur hoc,quod v*
na cumegregijs maximeque inclytis ciuitatibus empOrialibus foedereillo contineatur, quod Artiam
Germanicam, vulgo indigetant. Quo circa in comitiorum confefsibus& alijs conuentibus ciuitaturrt
huius patriae, primo poft Leouardiam cenfetur loco, & fecundam obtinuit dignitatem Ager circa eam
planus, pafcua habens Ixta,paulo celfior Snecano, Ipfum opidum vallo firmo fofsifque profundis bene
munitum eft. Huius Ciues&incolx amultis annis magnam exercuere mercaturam apud exteras
xime orientales duitates, inque regnisSeptentrionalibus,nauibus onerarijs eo vedli,quas ipfi, 1'uisim-
penfisfumptibufque inter fefe communicatis,abfque aliorum fere opidartorum adiumento indrUunt S£
adornant, commoditatem i Ilis ad hoc fuppedi tante portu Maccummenfi, qui vnico didat miliari. Itaqj
pecuniofifunt Vtplurimum& locupletes, Ciuitatisftatushadlenusbene conditurus fuit. Nam prxtei*
Religionem mediocriter (vt hxc ferunt tcmpora)florentem,& iuftitiam fic fatis cultam adminidratamqueretiam pauperum ibidem
cura habetur diligens, eredis & conditutisin eum finem tribus xdibus amplis,ijfdemque bene dotatis annuis prouentibus.Quapro-
pter nemo in eo habitans,mendicato viuere,atque oftiatim vidum quxrere facile permittitur. Non procul ab hac Vomelius pagus
edortu Cypriani Vomelij aStapert clarus, qui V . Iur.D.& Poeta Laureatus carminibus quibufdam editis celebris, Spirat ibidem
adfefidr Camer? Imperialis, obijt non multis ab hinc annis. Paulo longius vnius vix miliaris interuallo, a ciuitateabed pagus Hin-
naerd,natalis locus Ioannis a Roerda, nobilitate, eruditione clari.Hic V.Iur.D.etiam Camerat Imperialis aliquot annos nomine Re-
gis Hifp. adfefTor fu it.Sed defiderio patriat du&us, vt necedarijs fuis,adeoque & toti patriat confilio, & ope in hilce rerum mo ibus
prsfto edet, ante annos paucos idi officio valedicens, inFrifiam rediit, vbi nunc fenatorio munere fungitur, in numerum roafilia-
riorum Regiorum pod variadifcrimina, pro Regia Maied. & dulcifsima patria tolerata,magno fuo merito adlcitus.Ortu nane pa-
triam illudrauit SufF/idus Rodolphus Sterchenburgius,qui accuratam gentis Frifiat hidoriam collegit. Petrus Iacobi Thaborita
Mathematicus & Geometer infignis,qui hidoriam etiam Frifiat patrio fermonecollegit.AbannodomirtizSi.quo chridi fidem Pro-
uincia recepit,vfque ad annum xju.Et Francifcus Aduortenfius Triumpho vir eruditus,& fcriptispublicisdarus*

S T A V R I A.

T a v R T a, duobus a Sloteno miliaribus in ipfo littore maris Audralis in longum proueda iacet, ad orientalem pat-
rem a mari auerfam, qua terra fpedlatagrofq;,vallu habens & fodam, fed ea non magni momenti, nec ad auerrendo*
hodiles iniultus fatis firma. Ager finitimus planus eft,minime altus,fofsis multis paludibus intercifus,Hmponu oliin
fuit,opibus & Amdoritate florens, Anla? Germanicx membrum. Et licet ante annos multos rerum comutacione fafia,
omnem amiferit fplendorem antiquum, tamen fruitur adhuc apud exteros,pra?fertim in Gallia & maritimis Germa-
ni? orientalis ciuitatibus priuilegijs multis.Magnam fuilfeeius vrbisamplitudinem, prxter alia indicia &r documen-
ta euidenter odenduntliterarum indrumenta.qux publicis etiamnum eius continentur archiuis.Padorem habuit temporibus prif-
cis S. Odolphum, cuius adhuc hodie venerabilis ed apud Frifios & iacrofanda memoria, cum ob lingularem vitx Santtimonam &
propheticum Spiritum,quo prxditus fuit,tum vel maximo,ob indefelfum dudium,ac labores eius in propaganda afierendaqj Chri-
ftiana religione. Cum B.Fridericus Rudbodi regis Frifiorum er. filio Adelgildo pronepos oftauus Vltraiedlinorum Epilcopuscirca
annum Domini 817. vilitatum in Frifiam profe&us luxdiocoefi iubieftam,cum comperifiet Arianam ha?relim lensim in eapullulaf-
cere, Vltraie&oad feaccerfitum Staurienfi praefecit Ecclefi eadextirpandam hxrefim prxdidam.Ifthoc munere fiummacum laude
fungens, monaderium infigneextrui fecit iuxtaFleuum fluuium, cuius nuncnullx exrant reliquiae,quae quidem obtutibus humanis
confpici poffunt, falo non tantum ipfum monaderij lolum, ied & omnem late circumjacentem agrum flu&ibusfuisfurertnbus iam
multos annos operiente. Abbas eius loci interitum futurum confpicatus,cum fuis religiofis Stauriam concefsir, aedificato coenobio
in fuburbio,& inde rurfus, propter maris aedum ad prxpofituram Himlum, monialibus, quae ibi erantalio tradu&is. Hodieciunas
nihil maemficum habet, praeter arcem validam portui maris imminentem, cuiusfundamenta lecit GeorgiusSchenckiusaTauren-
burg, gubernator Frifiae nomine Caroli quinti Imperatoris,Annoifi2.fiagranreadhuc bello GcJdrico, vtBurgundi haberent opor-
tun catem traijciendi eo militem & extera bello neceflaria, ex vicinis Holi and ia? ciuitatibus.Staurienfes fueiunt Petrus Poetinusj
Nanno Philofophus, prxeeptor Rudbodi Epilcopi Vltraieiftenfis,editis librisfamofi,Sc Andrxas Cornelij,qui otfio libris resgenaS
Frifiorum populari fermone complexus eft.

HARLINGA.

HA rltng a, longa a exteris ciuitatibus maritimis fpacio, Septentrionem verfus ad Fauces Auftralis maris fitaeft,non procul
aFranicheria,aqua vnico tantum miliari dilrat,in tra&u fertili,habente agros mfignes,non cantum alendis pecoribus iagina-
difq; propter pafcuorum vberratem,verum etiam fegetibus ferendis aptos,tritici in primis hordeiq; & Leguminum fe. aces.
Sunt enim mediocriter alti, & plane quidem,fed ita tamen, vt fparfim multis in locis colliculi quidam amoeni & fertiles quafi pro--
tuberantes ieeleuent. Arcem habet infignem & valide contra holliles infultus munitam, vnacum portu egregio nauigannbus oer-
opportuno,non tantum propter amplitudinem &r capacitatem, verum etiam propter ipfum locifitum. Nam venientibus ex regnis
feptentrionalibus Frifia,& Germanix orientalis maritimis ciuitatibus poftquam fuperarunt,& tranfgrefsi funt,ommum primus le
offert.& rranquillam dationem prxdat nauibuslongaiaftatione fefsis. Quapropter plurimi partim loci commoduatealledi, par-
ti m etiam alijs Belgij Prouincijs, maxime Flandria frequentes confluxerunt. Quorum cum alij opificia exercerent, alij nauigationi-
bus & merca*urx vna cum indigenis diligenter incumberent,opidum vehementer auftum ed hominum frequenria, opibus & xdi-
ficiorum fplendore, ita,vt de pomerijs eius extendendis proceres inciperent cogitare & agere. Fuit templum Pai ochialc extra val-
li foflxque ambitum,vna cum Sacerdotum & multis aliorum domibus, qux no6'tui nis temporibus occlufione portx arcebantur ab
ineredu opidi.Nu nevero termini itafunt promoti & extenfi,vt illis omnibus,vna cum multis agris adiaccntibusadfumptis,intraqi
vallum condufis,opidum duplo maiusfit fa&um,

hindelopia.

HTndelopta, non longe a Stauria,promontorii indar, in mare protenditur, non fronte tantum, fed lateribus etiam marinis
flu&ibus obieda,earu ndemque infedationi expofita.Quocirca vix xgreab interitu dcfenditur,aggeribusfirmisjlatis,ac altis,
ad arcendam aquarum rabiem,opidulumque cum adiacence agro contra earum impetus,.

17
loading ...