Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 18
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0041
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
S N E C A-

r I ST A Occidentalis, qua; & VVeflfrifia, qua? eadem & vera, ac antiqua Frifia efl, & fola , vt Hiflorl-
eorum turba affirmat, ijfdem fedibus nomen fuum tuetur, in quatuor flatus vulgo dmiditur, quorum
eminetior Gruningefis,Reliqu i funt Comitatus de Oilergoy,Comitaus de VVeilergoy, & Comitatus
feptem Saltuum,vulgo, ©eueiwol&ett. VVeflergoyenfis ditio cultifsima efl, nullos in fe faltus conti-
nens,aut loca arenofa,fterilia,vel inculta,vbique opidis,pagis,& villis frequentibus, contiguifque ele
"an ter ornata,nifi.quod in Auflraliore fui parte multos, & amplos lacus habeat, qui tamen infrugiferi
non funt,fed ob infignem pifeium omnis generis multitudinem, accolis vehementer vtiles. In hac Di-
tione,duobus a Leouardia milliaribus germanicis magnis, occidentem verfus,difsita efl S N e c a,1oco
humili,Srtradlu plane aquofo. Nam ager totus circumiacens, humilis efl &depreffus, nili, quod a Se-
ptentrionali parte, vbi sedes fuere Ioannitarum, paulum adfurgit, ideoque nec Tegetibus ferertdis,nec
vili alicui rei,quam pecoribus alendis, idoneus:Opidum non tam aggeribus,quam natura,&ipl'oloci
fi tu munitum nouum efl, fieut & alia plxraque huius patriae, vtpotc, nondum ducentis annisciuitatis
donatum iure,& priuilegijs.Caeterum,progrdru temporis,tantaincrementafumpfit, vtin praefentiarum, nulli opidorum Frifia?ce-
dat, prteter folam Leouardiam,omnium reliquorum caput,fiue amplitudinem fpedare velis,& fdium multitudinem fplendoremq;,
vnacum ciuium numero, fiue platearum difpofitionem aptam, vna cum aquarum commoditate & abundantia, fiue alia illi ufm odi
ornamenta.Illud,prte omnibus fingulare habet, quod pratter foflam,& vallum,mediocri etiam muro lateritio cindlum fit.-bonorum
inceniorum ferax": Nam,vt caeteros, omni literaru genere excultos,omittamus, qui ex hac ciuitate oriundi,diuerfis locis etiamnum
degunr.In hac natus efl,& educatus loachimus Hopperus,non patria; tantu ciuitatis,fed Frifia? etian«,adeoque & totius Belgij lumen
& ornamentum pene incomparabile, qui ante annos non multos in Hi f pania, primus cum cflet a confilijs Regia? Maieflati, viam in-
greffusefl vniuerfa? carnis, non fine magno optimorum hominum dolorcacgemitu. ExhacitemprodijtPctrusaFritema Iurecon-
fultus,qui prseter nobilitatem gener-is, auitofque fplendores, fummatn habet eruditionem,cum fingulari animi probitate candore
que coniundtam. Hincetiam oriundiFolcherus Simonis; RembertusDodoneus celeberrimus Medicus.feriptisin profefsionefua
clarus. Dominicus Benedixius, Albertus Hero Philofophus & Theologus, Variorum au&or operum & Gellius Snecanus,quos Hic
obiter commemorafle fufficiat, cum Suffridus Petri, vir omni fcientiarum nitore perpolitus,elegans & abfolutum opus dc claris
FriHae feriptoribus meditetur, efl iam ediderit,

D O C C V M.

O c c vM,latine Doccetum a multis dicitur,Efl in Oeflergoenfi ditione,duobus a Leouardia milliaribus difians orie-
tem verfus, non procul afinu maris, qui inter Oilergoiam, terramque Gruningenfem procurrens,Lauicam,exigumn
amnem eo decurrentem, feque exonerantem excipit. Ager circumiacens fertilis efl, non pafcua tantum leta habens,

( fed & fegetes ferens pratfertim ab Auflrali parte, vbi & arenofior videtur effe. Paulo longius ab opido, cefpitcs effo-
diuntur ad aledum ignem,id,quod opidanis, & vicinorum pagorum habitatoribus magnam pratflat commoditatem.
Abefl afinu pra»fcripto,exigui miliaris interuallo,ex quo alueus per ipfum opidum fluit.Hinc mercatura illic floret.
Tempore belli inter Geldros & Burgundos, Geldris paruit, vallo,folfaque,vt tum exigebant tempora,benefirmum. Cteterum illis
vidis atque expulfis per Cxfareos, vallum fofTe inieflum,& complanatum efl. Ab eo itaque tempore, immunitum iacuitad annum
Domini M.D.LXXX1.quo inquieti patria? ordinesillud denuo munierunt, ad auertendos Regis milites.Antiquum effe inter omnes
condat, Eflque martyrio & reliquijs quibufdam Sandli Bonifacij fociorumque eius decoratum. Hic enim, pofl decedam B. Vtiilli-
brordi primi Vltraieclinorum Epifcopi, reliflo Archiepifcopatu Moguntinenfi,Vltraie&um petijt,&Epifcopus ibidem conflitu-
tus efl,miro femper flagransdefiderio,conuertendi Frifios,qui tunc magna ex parte Chriflum non agnofeebant, licet Vuilhbrordus
ad eos conucrtendos. & ante, & poli Epifcopatum adeptum, magnam nauaffet operam,& pratter eum,alij etiam ab Epifcopo Can-
tuarienfiex Angliamifsi,verbumDci pracdicaffent.Itaqueadfumptis fecum focijsaliquot,adcoscontendit,&p0;leaquam totapro-
uincia peragrata,vbique fementem verbi diuini fatis feliciter iecifiet,tandem prope Doccum cum focijs,ab infidelibus cefus,mar-
tvrij coronam adeptus efl.Conflruftumefl,non multis poft mortem eius annis in ciuitate monaflerium,Canonicorum Regularium,
quodprogreffu temporis,occuparunt Abbas,& religiofi ordinis Piremonflratenfium. In eo adhuc vfq; turbulenta tempora adferua-
tum fuit cranium martyris, inter trucidandum ab impijs gladio refedlum,vna cum baculo eius pafloraii, caIice,codice euangelico,
totoque diuini officij habitu, & argenteo fcypho. Huius etiam duitatis pafloratum, feptem ann os adminiflrauit S. Ludgerus,no-
bili genere natus in propinquo pago virom,Vir eruditus,& multorum linguarum peritus,qui poflea primus Monaflerienfium Epif-
copus, adceleflem patriam,circaannum 809. migrauit, in Vuerda, Imperiali Abbaciaad Ruram flu.fepultus.In hacpofleristempo-
ribus natus efl Gemma Phrifius, Medicus & Mathematicus infignis,editis libris magna; eruditionis celebris. Quam etiam eruditio-
nis laudem hinc oriundi,merentur,Bafilius,fiue VVeffelus, diiflus Groninganus, IoannesDoccomienfisIureconfultus.Vniucrfitatis
Colonienfis ornamentum fingulare.Et Cornelius Kempius,qui tribus libris res Frifiorum latino fermoneconfcripfit.

SLOTENVM.

SL o T E N v M, Opidulum, pe: tinet ad feptem fyluas, loco demiffo & paluftri fitum ad mare auflrale; a quo vix quarta militaris
parte diflar,aSneea vero duobus milliaribus: Ager tamen,ab occidentali parte,qua Gecfterlandiam lpedlat, paulum eleuari in-
„..cipit,arenofus ibidem exiflens. Lacus illi adiacet magnus, in quo efl pifeium omnis generis copia.Secatur in duasparces.aqua
perfluente, qua; duobus pontibus coniungitur.Templum parochiale non habet,Sed tantum Sacellum, lacerum pene hac temporum
tempcllate,& ruinam minitans,nifi in tempore fulciatur,repareturq;.Paret autem parochialibusEcclefijs duorum vicinorum pa"o
rum. IJ quod mirum platrifque videbitur, cum duitatis ius habens,a proprio regatur magiflratu, & non tantum natura, fed& ope-
ribus egregie fuerit munitum quondam. Cunerus tamen Epifcopus Leouardienfis,paucisab hincannis, pallorem illi conltituerat,
facello in parochiale templum commutato. Tempore noucnnalis belli, quo Geldri ante annos fexaginta cum Burgundis, de Frifia:
Principatu confliftati funt,perpetuo fuit in Geldrorum poteflate,qui illud quafi oy/x>)r«f;o^con(lituerant,exquo excurfiones fece-
runt, & bella deriuarunt in alias ciuitates, munitaque loca. Nam id primo aduentu occuparunt, indeq; digrcfsi, plura tenrarunr,3>:
afTequuti funt. Quin etiam nouifsime, cum vi & virtute Burgundionum,caiteris caflris, pagifq; exuti, pulfiatq; fugati efTent,id,tan-
quamafylum validum & firmum,ad vltimum vfqjferuarunt, natura loci potifsimum freti.Itaque ineo fa&ionis illius coryphsei,an-

Scnenctsa lauicuum».n,i ..ac»,w.ui.v., .- -- -~r- ---- '“7‘"

Georgiusac rDecultatum egrefsi, fimul eodem tempore vulnerati funt, quorum poflenor,paulopofl deditum opidulum,

n°£hs yi|exvu!ne’ePmortuuseft,n0n fine Frifiorum maerore.Inciderunt illa 111 annum Domini i^.Vallc'deinde difiedto,?quato-
ue fofeabfque munimentis fuit, vfque ad annum fea.quo illi,qui fe titulo Ordinum venditant, illud rurius valide,contra natura-
lem Principem,munierunt.

I L o 1 A*

It <TA oua? ab aliis lLoflum,& in literis quibufdam antiquis manuferiptis, Iliacum dicitur, vnius tantum hor* fpacioaSnecadi-
ft*ns' in loncum porrigitur ab Auflro in Septentrionem,duabus conflans plateis,qu« aqua,mediocris profunditatis,intercurrit.
Nulla re infienis nifi antiquitate,qua & vicinam Snecam,& alias quafdam ciuitates Fnfi? fuperare dicitur. Nam nec vallu habet,
Mulla re in g . f ^ vlla-Fruitur tamen iure ciuitatis,regiturq; a proprjo Senatu,habensciuicam domum,opidorum m-
flar Quocirca etiam optimo iurc, inter ciuitates numeratur Multi excellenti dodrina viri hanc patriam origine decorarunr,Quo-
fum^nnium accuratam enarrationem Suffridus Petri,peculiari opere, de illuftribusFnfi* feriptoribus, dedit.

IS
loading ...