Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 20
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0045
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
O&IGINES-V RBIS ET

COMITATVS TREMON1ENSIS.

JC Sacri Roman.Imperij Comitatus,atque in meditullio ipfius pofita yrbs Tremohitnfis tarum ditionum albo recenfentur," qua fine intermedio, Ro-
manorum Imperatorem agnofeunt Dominum.Hac quondam, aTrutmannts Sueuorum populis Trbtmannia,pofleris temporibus Tremonia,yulgari au-
tem dialrflo jDOttmUtt&fr appellata e fi. Ex Iulio autem Cajare confiat Sueuos,potentifiimamgentemhafce olim, qua nunc VV eflpbaliayetufue
Saxonia dicuntur proumciae,longe latique habitaffetVbijs cnimcnTeu&eru trans Rhenanis populis proximi yicinos flatui t,qui etiam quod ab hif-
ce Sutuis complures annos exagitati,bello premebantur, Rhenum tranfire locoque illis cadere coaftifunt.Iuxta TeuBeros porro Brucleri olim (vt
auBor efi Taciftis)occurrebant,quibuspuljh,chamdnni Cr Angriuarij fedes eorum Occupauerunt.BruBeri igitur primum,(ytpote Sueuorum parsjin-
de chainm&nni Br uderis yltra Lippiam pulfisfhanc VVeflph alia partem olim tenuerunt, cuius appellationis Vejligia,qua locis quibufdamimpreffe-
runt ttiamnum fuperjunttquafingula alibi demonfirare in procltui efi.

Caterhm ex Cafare perfpicuum euadit, Sueuorum eam gentem pagis diflributam fuijfe, Tende facile colligere efl.nullas hic eo tempore yrbes habi-
tat ftsfied promifcuam nationem per tribus diflinBam, pagos fuos (hoc efi) Territoria er IurisdiBiones pafiim incoluijfe: non enim pagi dominatione
.T,- ^Hquam hominummanumfedyniuerjitatem quamdam defignauiuVt alibi quoque Heluetiam in quatitor diflinBam Pagos memorat,,quorumhodie tredecim,ij-

1 ‘ bite ampli fsitni connumerantur. PagUsigitarTerritorium fuit er prafeBura, quamflorentem Cicero C oloniam nominat,quique pofierts temporibus Comitatus Dominor tm-
Uetitulo fuerunt in Rgniti.Horum aut edi per VVeftph aliam quamplurimas reliquias, tot adhuc pafum ext antes prafcBura, Cafiraque er Dominia IurisdiBiombusfeparata,
liquido euntejlanturmeque ambiguum Trotmannorum familiam eorum quoque numerorecenfitam.JAnnales emmyeterumque, qua extant,monumeht*declarant,eo lociybi po.

tcun-

fiiim D.BenediBi in kodiernumyfque diem appellatur. Similiter er Collegium iulum ehihenefrin k r^-nln ,/ 'J' .", :.n/li‘it,campus feu.„.

que confer udjfet,at tametiob frequentes Hunorum,atqiie effrena gelis Normannica incurfionesfiquibits rudimeLaJouJyrbri''atteri* *r*fHceut0S a»»os farta tetta yteu

diminuta que funt, yt flationtm fuam priflindm tueri ylteriiis non potuerit. Quocirca Diuus Addo rirchipraful Colonienfisfquem te ZoreH '° ?“° I"e tlt“(<>jf'PionesfrxB*
anno! alutis M. LV.prafuijfe confiat)fortem labafccntis Collegi; commiferatus, Coloniam Agrippinam, ytpote ad tutior em locum tranilulit 'DiusTtr*'* ^ Tr’ “
fi erUds deuoutc.quod etiampr ater annales Colonienfium,menbrana quadam per quam yeteres, ex ^rchiuoReipub deprompta licuidb com 'efilnulr adrG‘'adMtnf0'
iiquifsimi, (qutfe yrbis amanuenfem futffeproftetur)iuf]u Magiflratus in publicas quondam tubulas redegit. Poitquam (iLuitYnrr v, ' nt^-Stc.n.auwfcnpit eius ait-

tliiepifcopum Colonicnfem Canonici S Reinoldi, qui ibidcni per magnificum Cafolum Pipini filium fuerant inftnuti ITT r Annoncm 'r;

Gradus Coloniam funttranflati, ea videlicetdecaufa, qu.ad.a.Cnonici tunc temporis, i„P^prcefcntUoco no f E<tkfia“ S

pratdonum & raptorum infidias, 8c continuum ftrepitum bcllorum.nondum enim tunc temporis locus ifte ner folT.m f P ^ Vt‘lclu,cf(',n habcr' propter
m encofunt,qu6d ipfe D.Carolus,nori autem alter quifpiam ex fuccefforibus Regibus, yrbis Collegi; que huius primordia iecerit atnua '"“i” ‘f tx"Urat Qcl* docte-
indigni fscc edent ibus temporibus,citra legitimam caufam,dle tranfruliffe,ciuiumque liberos eo prafidio non leui poli er orum cum LL nnontfn^f,J:of'fnirM‘m tniuria,quem
latisJimul cr agrorum decimis (quarum nomine certa etiamnum denariorumprajiantiores a Tremonientibw quotannis Collerin „,rr // / r* j ‘‘"'"f' C*ter*m > tr“nf

ebiepifeopii diceretur, quofdam e Collegis ytta dnorumipue innocentia maxime pracellentes ibidem confiituitjdembue hach-L ^IpTr ^ reltgtom intulife Ar-

Marpns ColonUhuc(ciuiumdeuotipettt,oniacquiefcens),ntegrl trasUtis,eiufdemquepairoctmompofierumtnihn,uit Battidem XsinMi

ribus frequenter huccornmeafe, cumque Decano loci rem Eccleflafiicamfeduloprocurafe. Extat iuxta adem Reinoldinamorooe cT mem!>r«ntl*rprifeis

coparum reltgiompeculiartterinf-ruijjfe ajjeritur ) locus, qU, Sreitboffd yetufiiforjan afyli

haede C‘‘fsf^^ofrcquentafreproditu.Sed,cumynicademum^prmariaD.Re,noldiadestatahom,nM

f ceree,efeBumefifumpttbusptorumhommuin,(inter quos praterlmp.ct-CoimiesnonnuIlorimi i NobiUbusBorchmannorumf, »,,7«/-

I)obbe,Suderman,aBerftvordt,Swarce,deWickede,ahjsqueprognatorum confpicua adhucpafim liberalu.es plurimum ^dentadt, Swambolle,-

pullque, ynitque concurrentis deUotiomfatisferet. Denique Hernicus de Virneburch ^rchiepifcopUs Coloni Lis, confenfu amcue T Jh *™P°r“fP",0'Mr's 'rtgcrentur.pt

Grddibus,necnonHermanniDeeaniTremonienfis(ytyerbaliterarumannofalutisM.CCXXXu!confvnatarumperhibeJ\nl p bbertt Decani c* C nuentusS. Manadt

ret, eademquefrma rataque mpofierum permaneret, autoritatem fuam interpbfuic. Ergo terna mox priori adieBafunt namLde aLV™» extrA”fsni^e'

rantumjeu hu fucctdtntiutb Comitum peculiare,longis ante temportbuspract(lit:qmdfmgularibus etiam Sensorum L Cerocenul S?CeUl™1 M.xn,tnl ,mP- htc
nefcijs locupletatum,primas,tum ab antiquit ate,tum dyeteri firullura genere, imo &• Regij palati; yicinitate, facile merebitur LT ^ ^ a‘JSJuf c*fur“m olim be'

giiliifSimum nobilium Virginii, Di 110 Francifco at que Dominico ereBa olimmaxwiis fumptibus Monafieria,aliasque facra< pe-y-b UH°^hre“,tMPat,tu')af*-

que ob oculos ponere,cum amplitudine fua,maioris fummamliberalitatem cum fingulari deuotiene pietateque coniunBam fatis fun * enJa!J'<tes-c* *• ojocoma,Xemdocht4-
quemeritoeffedebeant,nonmodb,yt faluacy incolumenconferuentur,yerumetiam,ytferuoremillumfidei,indueJcmelfisfceptar ’rlV<econ-.cltentur;l”,a “tamincitamento quo-

perpetuo, <r r emotis omnibusnouarum opinionum illecebris, conferuare in animis nofhis atque amplificare(fudiamw Scddlru/; *ton'1PJ.orufn conftantiam amuiuri

„ ..J-a^Lj-a .....i ..[,"Tf t ' T™/'vt” ^ P‘roS"H« A ir.idofufcepureligio-

Ciirolum ,crpofberos reges introdu-
tin prouincia formam . edaBas ,nee

tum pr ater alia,Curtes,feu yilla ifla ampliflima(qudsfupra>nemorauimus)atque a"ri,*Aula quondam regia ,cu»fjiluis afiReSll’M/eJl'r,iaJJe- Il<'‘

fatis fup er que d emonffr ant 4 Argument 0 quoque fuit,Coifies feuVicarius hic olin* regitis,qui iunBas /ibi habens prilca nobilitati aualJLvLf^

m*mos,td efiCaflellanos dtB«s,yniuerfam Rempublicam admimflrabat.Has autem Regesjir.gulanbnsben■ liciis perornaram pJ,- ■ ”r‘ 'T’ ?eten. aPP'dauone,Borch-

yfurpare illud Ius
f prophana impii

rium auderent,prorfus fregit atqUe contudit. Sub Ottoneyero primo huius lilio e~ luccelfore cim uJL cf., - "T" j- -acefer e per Itnpe-

enibus grajfames,VVeflph aliam quoque grauiter diuexarunt -qkos Imperatoris exercitmTi ocnuLuaii/yfau Lyh”f la'7t* eJ]et) Huniiteriimnouis per Germaniam excurfi-
cidit, trepidationequeyel maxima oppidanos liber auit.Hacfhr ages amio Io CCCC XX XVII edita <l' ’ ? * r Cnt°\iaPxeranl)fl<blt0 c°ttfecuins,ad internetiommcon-

matUragenera, quandoque eruta funt.Et extat ad latus Septentrionale yrbis fecundumm JnLfZ fe f TrT conffdergelorumcufpides aliaique yetens ar
aquatio^oe eflLulgari idtomatl bte ^U.n«l *Xtrt<Xchaflenus robanms drilus, euanslacunajme colluuu-s Hunonm,

Gisberto Lotharingia Duce initio,contra Ottonem Imperatorem germanum fuum fratrem fufeiperet is yt rebiLlul \atons frtlte'’ff feierr cum £h"hardo Palatino

time pr*/idi« fratris

quodam prafeBo abHdgen dtBo ( forfan quod pagi tUms nominis non longe adkmsm inde fui, incola yd dominus fuer,t)yt Tf7T es ;P'Tfu<,fifuy amiluiafua

aleam experirentur.Itdque portis cffuft,ingr actam C a faris concejferunt,praJidiaque illius exceperunt Jitnc ille yltJns DoriimlmVV Z7u‘eTm '

tr emtnouit,ac per paucos,qut Rhenum(ignari hojlan tam propinquum)t emere traiecerat,miro iUumStratagemate circumuenire yiSl V'ldfam1*fr**am'ex™tumt»tr*-

ncults, reportarunt, ^b eo tempore,Tremoma infide Cafarn conflans pernianfic. Nam cr idem hic Otto cum Pr anco furti ad ^ H afya 717'^'

int clliger et fcedtis k filio generoque contra fe iBum licet igitur P ajcha Aqutfgr ani celebraturus er at,tamen mutat a fintennaLolLZmnaZ^ZP^jLY^^T^^^

(quod Droomanni apud Regmonem deprauate fcrtptum efl)ytpote ad tutiorem ab hoflilibns infidi; s locum vrofeBiLjl.Cumkue PufchLT? 'fPZ 0‘’”T

tlp er egiffet,militem ibi contra Ludolpbum cr Conradum Sueuorum Duces confer,pji,„expeditionemque inde fufcepif.NihilLha LesZrabil

t’———rJeUr*' W,r t^n^rli .. .... ..LL.i*. „„iln.jt e,!*°rabite de > cbus T, emonienjium extat,ad

^ 4 -- - - «. . i/»nwm>tv utiutj vooororj

die decima Ianuarij, indiBione tertia. Hic idem Imperator quoniam frequenter huc commeare [olebat,pofl quinquennium m adeD. Martini (quam Regibus peculiarem dixi-
miis)~Ara.m quandam Diuoque Iohanni fideram erexit,id,quod yetus inferiptio,maiorum tempore nondutn obliterata, liquido conteflatur. Quemadmodum yerc regnant e hoc Cdt-
fare cr [accedentibus duobus non parum effloruit Tremortienfts Refipub.Sic ab Henrico IV. cladem non exiguam perpejfa ejl,potifiimum cum amo M.LXXIII.S axonum plerique
proceres,ob jitmmam eiiU tyramtdemres nouas moliri,ab eoque deficere cogerentur .^nnoms tamen Archiepifcopi C olontenjis autoritat e, apud C a flarem denique effeBum tfl ,yi
aquiorfub ditis feret, eiusque ingratidm tandem iterum redierint. Abeo t emporequieta feri VV eflphalia, donec Fridericits B arbar offa, H enricum Leonem eius Dominum, ab
imperii Roma») pr ojcrip tum,}rF eflphalia »• Angaria Ducatu exueret,carumque pojfefimiem Anhieptfcopo Colomenfi tradet e t.Qpue reslicet yniuerfamVVtJlphaliam plt

2ot

Ib

rmmn
loading ...