Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 24
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0054
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
VV E S A L I A»

Es ali am fuperiorem, Pirckheimerus,& Althaimerus, commentarijs in Cornelium TacirumVofi-
u'am & Ficeliara, antiquitus appellatam, perhibent. IbiqucMammeam, Alexandri Imperatoris Ma-
trem c«efam, atque fepultam, Quam Chriftianiffimam mulierem fcribit Abbas Spanheimetifis, hb.de
fcriptoribus Ecclefiaflicis,ex Alexandria Antiochiam conceffiffe,&Chriftianarn Origenis doctrinam*
cu mingenti admiratione, audiuifle, Quod etiam invita Alexandri, Georgius Ccdrenus,gr,rcus,hifto-
ricus,refert. Sed nos VVefaliam ingrediamur. Oppidum eft, ad finiftrum Rheni latus, & fuo qitondarrt
iure.fubRomano Imperio floruit, Cum ante,fub Schonenbergicorumaduocatijs,acBurggrauiatll,a-
lieni iuris fuerit,Donec fub Friderico fecundo Imperatore circa annum M.C C. x x 11 i.oppidanorurri
impenfa, ad Imperium Romanum peruenit. A quo tempore,nulliusvnquam Aduocati*fiueBurggta-
uiirnagiftratumagnouit,Et,neinpofterumetiamvnquam agnofceret, certiseftabImperatoreGuih*
Imo AnnoChrifti M CC Lii.priuilcgijs.&libertatibus donatum.Deinde Hernicus,eius nominis

fcptIrnus,fniusHenriciComitisdeYutzdburch,Imperatorele^s,VVer3^iam,&^pard^m^Ba^dmno Tr^irefi*

fcacri Tu o, pio elfonun^t^e°lin^^ De plgnowrionelinBopar d ias deliti-

ad componendas difcordjass& * rchiorcfuli Treuirenfi parer, fitu eftperamtEno,£dificijspnuatis,acpublicisdecoratur. Inter

ptione, plura. Wefaliavehunt ^Hic i ei t ur^ in i t io, v ifen d a m fe praebe t D. Virginis Ecdefia,in fuperiore oppidi
qu*,pietati dicata, max me c r (qui annus in aftisac pulcherrimis feneftris,chori, ciufdem Templbperantiqms literis*

parte,inchoato * i.Ip^Affiimptionis die, in honorem B. V irginis & Anna? Matris eius, eft confecrata. A Bal-

annotatuseft)Sedanno> •• nfi ex^arochialiincollegiatamcoftimutata.Fundataautemprimitus.&aidificataexeleemo-

finis Rd^V'vdTalienfis Offet de hinc fefe Veftalium virginum, ordinis D. Bernadi Abbatia, qux mDioecefi Treuirenfi omnium
finis. Rf^y. f ier p mcEnia deinde Rhenum verfus, Xenodochium confpicitur, in cuius Ecclefia, fupra fummurn altare,co-

Ll™ M Fc Lxxxvit. fiat» r»mi« Mt®«mmcntai&r htn tct» «mtcn rttti JCaLMai,i.Cnptn etiam nunc extat.m qua perfidiffi.

' .mrant Corpus eius, metu ptenarum, extulerunt, & abiecemnt in locum, non procul aBauamco,vepribus &
(blfls obduftum quod poftmodum ab incolis inuentum ,ttanflatum eft Bauaracum.vbt Deo meius memoriam aedificatum eft

Temolumauod hodierno adhuc rempore,ab eius nomine,appellationem habet. Qnamuis martyris rebqUias.Lutheraniprofunde

tn rCTrammerferint Generofus dominus,Eques & nobilis Holiatus,Henricus Ranzoulus, ltb.quetn de annis ennea ricis fcripfit,hunc

minimi Induis anno xtatisTeptimo in die parafccuesfufpenrum, flagellatum, membris omnibus Coucifurn,crudeliqueinortetd-

Eum commemorat.Eft&Ecclefia,pra;potentiDco,S.Martininomine ficta cui vntcusReaorpKeireconfueuit.fedcum
r^ Wdntata diueseffet,fubDiethcto ArchicptfcopoTreuirenfi, AnnofaluttsMXCC.Iu.fiaacftcollegtata.&perpctua

fundatione ordinamiBjVteffer Priepofirus ibi,Decanus,Et <iuinque Canonici.

bopardia.

Bnn „ , „ IG . Germania; opp.finiftrUm Rheni latos,litu iucnhdo exornat.Bopardia, Bopanen eft.vtPirckheimetus ceti.

letTelonioinnotelcit. De primis eius initijs.pauca apud probatos Audores leguntur,Ni(i,qu6dMunfterus,&B.Rhena-
nus Rerum Germanica tum lib.primo.&tettio, Et Andreas Althaimerus m Tacnuimeferant,quodconfuIarisDnx,qui

eo temoo« quo nondumGcrmania tota paruitRomanis,fedem habuerit Mogunciacn&lubfePrxfeaos militares vnde.

eo tempore,q R confederit.Illud quoq; conflat,quod Drufus, quinquaginta & plura caftella, per ri-

pamlTeniTrcxedt inte%nf,Bopardiitn,vnumfuiffe,mnltivitidofti,exiftimant;Cuiusrei,magnuetiamargumentmnefiipor-
fun”vemftiffiL& quaLnaularaftruaura',totundaillainmuttsman,menta,muiotumaltttud.nemnonexcedentia.finetnt-

xibusl^ernfeplana,a^ualibuf^erua!lis^ftann^K^&^emc™i^^^^^^“^^C^d^onimus,^^Oppenhet^,Ir^l-

num, eoutioorica, TM^riniarmil VVormatiam donationem fecit ipfiusEcc!efiae,incums lireris, fic legitur. AdEcclefia.

b.Marnniqnrra muros v v o idib.Septembris.Anno domimc* incarnationis D. CCC.xci.Indnftione fexta. An-

ta,infra n°ftram regiam u ‘ ’.. autem fui primo Aftum,Romae feliciter.Bopardienfc aurem oppidum, eadem ratione, qua

no autem lll.Ottonis r?pan ls> Jre J:renfem deuenk AbHenrico enim feptimo, eius nominis Imperatore BalduinoArchiepif

^my^euirenfi htfius^tti.impignorata fu erunt. Nam, Anno M.CCC.xi.BalduinusliiK Ecclelix.quodBopardienfes&VVefi.
HenfisinS^uris&SiisTreuirorum Archirpifcopo obcdift,&lntet^ant.inplgnoreablniperatotebeneuole obtinuit, quod vttiitet

imoetVauit.Sic enim legitur in lireris.fupet hac impignotationeeteats,&datis,apud S.Caffianumin caftris, ante Florentiam, Anno

T^nminiM CCC xn RegniHcnrici quarto, Imperij primo,Vl.Idus Deccmb. Quare non (ub Conone Archiepifcopojficuti mal£
narrat Cratapolius,in ifuisEpifcopoium Treuirenfium Rhapfodijs, hanc impigno rationem faftam, conflat. Cono tamen*fummara

^!Fquo^ueinSgdlis Treuiromm,C&cM^UJoIl^rico feptimo,fucceffit Ludouicus Dux Beiariae,Ab illo rurfus liberta-

CCC^J^^Rudouict^Cxftri aducnfus Fridericum Auftriacu, Balduinus in praelio fortem nauauit operam apud
Spiram tam auxilijs militaribus,quam re frumentaria,quo loco,multa Ecclefl^ fu^ priuilegia impetrans,Bopardiam,& VVefaliam,

^ I ^Aiw^^CCC^xlBal^nus^u^lio v^tlb^m^co Cacari, aduerfus Frideticutn Auftriacmn apnd VVisbaden, vbr,

ced^iteFriderico vti BopstdienfeSjfinollentipfiobedite.authoritate Regia diffidarepoffet,impetraUtt,Quani obedienttam.cum
nevarent BaMidnus auxilio EpifcopiMoguntini,magna vi Bopatdienfesinuaflt,perruptis portis,&uicenfi oppidi parte cumfub-

urbio(quod tamen prxter voluntatem accidit Epifcopi)ipfos in ordinem redegit,vt gratiam ab eo poftularent,& illi, eiufque Eccle*
fitefu^ftionemAfidelitatemiurarf

P Ro nuncupata,qu* in Poteftate Baronum eft, vulgus.0<£

Arxvetuseft,quam vu a iti<.an:rain Lotharingiapofsi<lent,vbi,vt pluritnum mbran confueuerunt.Harcautem RegiaDomuJ

*,W capxpcvii iBqopardienfibl,in obfidione fecSnda BrandenburgiciDucis,nchoftiseffet muhitio,incenfaefl.Torrenahar.fi

An. M.CCCC. XCV - P hahens 0it S6mnfl0 B«<b/ origine habet ex proximis fyltus ad oppidum pernrtenubus,Reipub,

prttterlabitur J^a^]S^^*t^tur!primariaopp^di EccIefiaS.Seuerum F.pifcopum quondam Ranennf Patronum

eocommodus.quod1 p P fubito faftus eft Epifcopiis,Q!!«nia<lniodum eius memorat hiftona.Defmid.ltoribusftmmi

agno.cic, qunndm vir-»inisin monte, Cratapdliusin AnnahbusEpifcoporum Treuirenfium tefert,fubtemporibus Arnoldl

Monai.erii, hoc e^®', . -r J- his verbis.MonafteriumB Marix extra muros Popardienfes,Benedi<51in*profefsionisMonalium,te-
oduagefimi iexti Arc p P achuiusprxfulis,exbonorum hommurt» eleeteofims fundatum, h1C Arnoldus Archiepifcopu*

Tre^roru^promotitt.&illt bcneptofpexitf Eft & hic Cannelitaruni inftitutiMunaffertum, cuius faaa arties, mulca nobilium*
Magnatum fepulchra habet. /% j
loading ...