Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 30B
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0071
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
FLENSBVRGVM*

CHLESVVICENSISDucatus,olim SaxonieMarchionatus, vnuextribuslutic Epif-
copatibus continet,Cimbricx Cherfonefipars,poftpraecipuam Schlefvvicenfem vr-
bengFLENSBVRGVM opidum, ad maris orientem refpicicntis littus, cum porta
multarum nauium capace,oftentat. Originem,nomenq;aFlenone,Viro nobili,for-
tique milite habere,annales perhibent,qui prope littus maris Baltici habitans,eo ipfo
in loco,vbi nunc litum eftFlenlburgum,cafasquafdampifcatorias,fibi tributarias ha-
buit . Ad has poftca tam vicini, quam exteri, loci commoditate addudi, non folum
confluxerunt, ibique Tuam fedem collocarunt, verum etiam ex pifcationis queftu,&
paulo pofl,nauigationis commodis, aduenarum cbngreflu & frequentia adaucii,for-
mam & titulum t)pidi,acquifmerunt, vt ficFlenfburgum,quali Fienonis burgum , no-
men obtinuerit,circa annum Chrifti 1200. Paulo poli huic nouo opido, V Valdemarus Dux Iutix, ius muni-
cipalecumquibufdam priuilegijsconceflit, & lingularidiplomateconfirmauit, pofl:natalemDominingq.
Quod ius,& qux priuilegia,progrdTutemporis partim a Danix,partim a Iutix & Holfati^ Ducibus adauda,<5c
confirmata fu-nt. Opidum hoc inter montes excelfos, littori maris orientalis adiacct, in quod eius portus fe
cxtendit,tanta com moditate,profunditate,& fecuritate, vt fingulifcreciuesex domibus fuisnaues mercibus
implere,& eafdem rurfus exonerare poflint,vt non immerito Crantzius,id opidum terra mariq; rebus geren-
dis oportunum feribat. Amoeniffimo, & faluberrimo in loco xdificatum eft,nec non puriflimis fcatet fon-
tibus, abundantiaque omnium rerum affluit, qux ad omnes neceflitates pertinent. Aedes habet magnificas,
& fplendidecxftrudas. Ad hxc Parochias aliquot magnifice xdificatas, quarum omnium D.Ioannis vetu-
ftilTmra,cftque longitudo eiuspafluum 2341. fitafubeleuatione polari 55.grad.30.min. Arcem habet fatis pul-
chram in monte collocatam,eiufdem nominis,vrbi imminentem,&omnium oculis expolitam. Verfus me-
ridiem habet Gymnafium,a LudolphoNaamanMinorita,fundatum. Scpulta eft in hoc opido VValdemari
II. Regis Danix filia,cuius fcpulchrali lapidi hxc etiam hodie i nferipta leguntur, Sophia MarchionifTa dc
Brandenburch,filia quondam Regis VValdemari II. hic fepulta efl: cum prole fua. Variam hxc duitas exper-
ta efl fortunam in bellis, qux geftafunt inter Reges Danix & comites Holfatix, propter Ducatum Slefvvi-
cen fem,aliquoties tam a Regibus Danix,quam comitibus Holfatix obfefla, nonnunquam expugnata <5c fpo-
liata dl.Scribit in Saxonia Crantzius lib.io.cap.25.Ericus Rex Danix Flenlburg opidum ab Henrico Holfatix
Comite,ob damna illata Danis,pignoris loco accepit,donec certa pecuniaria fumma perfoiucretur. Rex ac-
ceptoopido, iuffitprofundifiimo cingi foffato, quod hodie quoque cernitur, murum fiiftolli, & vicinum
montem foffatis ambiri, vt facile appareret, quid in animo geftaret. Comes dictam pecuniarum fummam
circa finem anni depromere paratus,reftitutionem opidi popofeere; fed Rex auerfatus, nullas aures prxbuit,
femper caufas texens ex caufis,cur non oportcret.Facile enim tergiuerfatui, qui potentia antecellit.

Idem lib.10.cap.30. Adolphus,comes dc Schouvvcnburch Henrico Holfato mortuo, cum in prxfidium
impuberum ducum cum alijs ftrenuis viris vocaretur ex Ducatu Lunenburgenfi, e Dioecefi Bremcnfi , ex

VVeftphalia,odingcntiscolledis militibus,aperto Martefufis,fugatisque Danis, noduFlenlborgh opidum

jl mari ingreflus, peruenit in conucntum fratrum, & inde reliquum opidum facile fui iuris effecit, & tum in
Holfatix minorum Ducum potcftatemredijt. Deinde in obfidione quadam vt Crantzius lib.io. cap.40. re-
fert,Henricus Dux Slcfvviccnfis,& comes Holfatix,lancea cuiufdam interemptus eft, pofl: cuius mortem, ab
Adolpho fratre Henrici, vna cum arce deinceps fuperata eft. Et hoc modo cum poftea Adolphus bello inter
K egem Danix, ac proceres; regni & ipfum compofito, Ducatum Slefvvicenfem ritu folenni in feudum accc-
piffet,verusDominusCiuitatisac Arcis fadus,quo fine hxrede mortuo,ad Chriftianum I.Oldenburgcnfcm
Regem Danix deuoluta eft,qui erat natus ex lororc AdolphLEt iam anno Chrifti i584.opidum,vna cum arcc
fub Domino SerenifflmiRegisDanixFridericill.Chriftiani abnepotis floret. Sed ortu nobilitauit Flenfbur-
gum,prxftantiftimi nominis cxlator, fculptor, & pictor, Melchior Lorichius, qui magnis remotiftimarum
nationumperegrinationibus cultus. Grxciam, Italiam,Galliam, Belgium peragrauit, vt cius artis peritos cx-
cdlcntesq; imitaretur, & videret artifices,ad quorum imitationem tam accurato iudicio fe contulit,vtpubli*
caipfius opera, & elegantiflima ectypa, magiftrisfuis,Italis,extcrifq; nationibus nunc fintadmira-
tioni.Inprimis autem,Suleymanni Turearum ImperatorisSelymi fili j,& Ifmaelis Per
farum Regis Legati effigies, quas in xs Conftantinopoli fcalpfit. Quinte
Flenfburgenfi huicpatrix,ornamento etiam exiftit Thomas^
ille Finchius,Geometricis artibus <5c
feriptis clarus.

5 o
loading ...