Braun, Georg [Editor]; Hogenberg, Franz [Editor]
Civitates orbis terrarvm (4): Liber ... Vrbium Praecipvarvm Totivs Mvndi — Köln, 1594 [VD16 B 7182]

Page: 54
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/braun1594bd4/0118
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
L E C T O R E

IX vllum humanum ingenium ad vrbisRom anxfaciem exprimendam.fatis cffeputaui,qualisantebat
baroru euerfionem eius pulchritudo & conditio fuit. Chm talis vrbis defcriptio, non minores difficulta-
tes,quam orbis totius enarratio continere videatur, vt puta, ad cuius primordium, virtus atquefortuna
vere contendifle videantur. Vnde Animianus Marcellinus.vifturqinquiqdum erunt homines, Roma.vt
augeretur fublimibns incrementis, foedere pacis xternx virtus conuenit atquefortuna, plerumque diffi.
dentes.Sed vrbem iam conditam,poderi,Imperatorum prxfemm memoria, multo labore, fumma arte

fummaqueimpenfa,innumerabilibus,ftupendis,& pene immortalibus xdificifSornauere:Qu* tamen*

1 partim temporuminiuria,partimhoftium malignitate comminuta , partim in calcem decodla, periere,
partim in alias regiones deportata, vt a V Vandalis in Africam, \ Theodorico Rauennam, partim barba-
ro.& immani Neronis incendio,hoftium etiam fcelere ac feritate, confrafta, «Scfcalpris deformata funt.

Quorum tamen reliquix.tamfuntimmenfx atque magnificx,vt plurimos ad fe vifendum exremotifsimistotiusOrbispartibus,iu-
giter alliciant, eruditioribus autem amplifsimamfcribendi materiam haftenus prxbuennt.Inquoquidemargumenro.exresentio-
ribus magna cum laudeoporam bonam nauarunt Bartholomxus Marlianus,cuius vrbis Rotqanx topographia,cum xdificiorum &
Ratuarumimaginibusextat.AndrxasFuluius,qui deantiquitatibus vrbis,librosf. confcripfir.Blondus,Eugenij Pontificis

• ~ -1.— - vflvbliKrosrresedidit. FabiusClauusGeorgius Fabritius Gemnicenfis vrbisRoi

ereta-
x
us;

flatuarimrimaginibusextat.Andrxasfuiuius^ui ucdmiiju.i.aiiiji.0 __

rius.de Roma triumphante,/o. de inftaurata vero libros tres edidit. Fabius Clauus Georgius Fabritius Gemnicenfis vrbTs RonvCt
deferiprionem opere non magno complexus eft, ad hiftoriarum Romanarum leAionem perutili.Lucius Faunus, AndrxasPjhrr1
Pyrrhus LigoriusjLucius Maurus,& pleriqj alij.qui vrbis regiones,xdificia, tktuas, trophxa.templa,circos,curias,theatra ther
balnea,porticus,columnas,aquxduftus,fontes,naumagias,lacus, & quidquiddeniqj tota Vrbe vifendum atq;mirebile ado
tatem tranfmiferunt Quorum quidem auftorum nomina libentius recenfemus,indicis vt indar a uidoleftori fimus qui vnic h"

gina,quodpi(dorftylo&penicillovtcunqueprxftat,tantxvrbisenarrationemexhibcrenonpo{rumus. Vale. ^ a

ROMANA TRIVMPHAnV

ANDRE* FVLVII ANTIQVARII

ROMAE, DE LAVDIBVS VRBIS,

Oratio Ad Qv i r i t e $.

*R b e m Romam,Quirites,TerrarumDeam.gentiumReginam,DeorumDomicilium,Magiftrammorum
’ nemqueomnium patriam, fine controuerlia, primam cunftarum Vrbium, quis ignorat? Ajaius enim Roma niRl”"
quam fuifle,omnium reftimonio.iam pridem in confeflo ell Ira Diuina mens Ciuitatem Populi Romani e^re-a’ * ^

; perataque regione,collocauit.vt Orbis Terrarum Imperio potiretur Cumrerumnatura vires omnes in
(tendere voluetit.Cum quis Campum Martium infpexetit,Sepu!chrum Augufti,tot marmoreis fimulach i I* . °*
natum Forum Romanum.&IouisTarpei delubrum,Thermas, Porticus in Prouincia: modum extruftas.Amphitheatni '^nSor'
tino lapi de exaedificatum,tanta: altitudinis,vt ad culmen vix humanus oculus pertingere pofsir.Panthxon mira altitudT^f
molibusfornicatum.TemplumPacis.Pompeijtheanum.Circnm Maximum, Seprizonium, tot Arcus triumphales totA^m°1lS
^tus,tot Statuas per vrbem adornatum pofitas.Si ingrediaris Forum.aliud ex alio videbis appofitum. Quis Regales Porticus^A d f
que Sacras. Quis Capitolium.& in ip(b,& in Palatio opera,& in Liuix Porticus, qusfingula contemplans, aha facile obii *

lebis.Talis efi: Roma,cuius primi muri luto.ac palis defixis tam humiles erant,vt cos Remus leuifaltu. tranfilierit. Hr T one
---D Herili» xfernavrhs.Tetrarum Regina, & Dea'gentium Roma, cui par eft nihil, & nihil fecundum m°nu"

i Y^iiKiucinuuupcrumerunt. v n-
' ‘: excellenti tumulo Ciuitatis fedem, Capitolij in faxo incolitis corrfti-

de Cicero in orationeaa^irircs,*^i;,^c^ucnn!uoruucs,q mer;ta q;; hominesque confenferunt, vtbem his locis ftatuen-

tutam, vbi tot Reges, tot Duces ,tanavro i R • icndas idoneum, litus ab extremx claffis periculo immunis, vrbs me-

dia Ttalia.&ob id ad N ulla pmerea vrbsram admirabilis magnirudinelulpari,.

Ciuirasfinefauorenummis probae boniscxemPHsdotatifiima.Eadeinquebcnigmffimaparensomniumqua(cunqoegeii-

omnib.humansnatu^dotlbusv^neraW!s^bonisex^emplwa^^^^^^ vniunlum (itnilibusdoribusfraudarer.vmquulcm

^ t,C^UieaUr^0rtUna^0m'll'^US ^0C*S^Ui:,aUCnatUra ar°UUr* f

Omnia Romam cedant miracula terrt,

Natura hicpofuit quicquid vbi^juit.

omnia

berrimTlrtauendrAilinationesferuitutum pati poflunt,Populo Romano eft propria libertas,eo i ybcrjusGaelar delatoribus refpon

dereSlin?InliberaCiuitate, liberas elfe oportere hominum linguas. Nullibi prxterea tam maenam yrbemmortales viderunt. Vn-

de HeliopVbalus Imperator metiri cupiens eius magnitudinem loco Aranearum telas .propofitoprxmio, corradi iuflit,&decem
millibus pondo Aranearum colledlis, magnitudinem eius,hocludicrodeprxhendit. Romanorum gens omnium mitiflima,& cle-
mentiffima habita eft Apud quam vnum fupplitium tanrum,ante,& poft fuide immane ,&barbarum in Metium Suffetium Alba-
norum Diftatorem Tullo HoftilioRegeauthore.malijs gloriari hcet.nullt gentium minores placuififepaenas.Nuilas vrbes,acrntio«
nesoppugnauit.quas non vicerit.nullosfupplicesadfe venientes populos, quos non benigne lufceperit, nam, cum legati Carrhagi-

nenfium ad captiuos redimendos in vrbem veniffent, nullaacccpra pecunia, cos reddiderunt tot pumcisimurijs venia data. Vnde
hr ftium vox talis reddita. O munificentiam gentis Ro. Deorum benignitati aquandam, nam beneficium, quod nunquam dediffie-
n.us accepimus. Nu]Ja

5*4
loading ...