Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 141
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0136
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
141 Quodquilqueiurisinaliumstat.&c 142

punitur quoad alios: vc arg. res inter alios ttii. pertetum. & C.
olus iniqwim depcen. Lfiancimm. i. Alij concra * , vr si contra vnutn impe-
impeeratu ad- [ra[ ^ t3mca teneatur omnibus. Bc dicunc hoc ipeciale contta
iicrsus ™^ prjedictmn ciculum. A c c v r s.

qiieri potcit a s £*^/;W.rciiicecdiiatoria,recundumquosdam.&sicnon
ctiam ab om- ob. C. depre.impe.ojse.L.

&£?£ ^"^^l^^contta. r Si is Q spopondi-

n„. Nicd. <u ^ gM ^xat g(je|us. tti, lmpecrauent nc aliqms de-
^"JifXid soretn.aaionemman- bicor ipsius aduersus eum ex-
quidem stri&o daci non habere , cum .ceptione a vtatur : deinde tu in

!^rS* de^Kt habfre sa'te^ neaotio, m quo spopondisti,

tate ieois.17». aduemcnce die:vt insr* f. . * •*.*

*2£?£?- manda. Lfi. mtndJero vch$ «ceprione vti*: nec ce;

' " ' tibi.inprincipie. p.nic nec ipsum oportet faoc impe-

crgo quod hic impecra- trare, etsi interdum patiaris in-

uit petempcotiam , & iuriam « , si soluendo debitor

Wmperacot wpoatprb «sir.pfe non st[> Sed si m d inciaistj inedi&um , reus <

dem vtetur

test toliere appones,legcaliquan6

«iTm"wrem- obi,:auce- A c c v a s. exccptione ', tu non vterismec

jjiotiam. D s ExeeptioaevnS.pa.~ pcena Eiia ad reum promittendi

■lide,x,npc,ed„,f.ai pmi„cbit . & idtr0 mamtati

i scicntia reo principaii £
sbstame effe" t0ri'„aI'ud 1u™ "F'

a&ionem non habebis f.

cessisti, & pollqua im- Impetratio silis tfw co/rcetptt-

petrauitius miquumA trem.hoc dicit.

iic nunquam compeck , $s nlius raeUS iumaei-

cumemcacia adeiusso- * . , ,.n - ■-,-

>-:;.2!iis ^liud etscnvc T. »r*tuin noc edictum mcidit 83

de pacijjin.ciiix e&. co- an in his a&ionibus, quasex

tia. 1. Vel dic quod persona eius hnendo h , fauic

'"^J^&h^Ti edisto locus sit? & non puto s

sita exceptio pacti: sed
cosensu JideiuiTc

Se aduentitij

rPiix;
iius vna &

&moca

ne mea condicio decerior fiat.
miqnumtuic ltnpetta- Pmna huins edisii tranjtt adhe~

tum:& sic lex prsdifta redem.hoc dicit.
non obitac. Accus. /# * Quod autem ait prscor,
c <s i».w;<!.id est dam- /■ t j ■.„ *

num: quia agens aftio- vt- % * ***** ™re vmm> an ^

rte madaci non poteiis ad faetedem hac pcena crani-

i s ssum ei con^u';v£hic.&s.de mittatur ? &c scribit Iulianus

nocet fideias- dolo. l.nam u. faftum nonsolumipsi deneeari actio-

s?;„,iipro. «£SS?^S n™:Me,iamhcredieiu3.:
sesimj nomi- iud.mu.cau.sac~i.Lj. sei PqinahmuiediUipQrrigtmrad

cicmini, cnm aBionem, quct pofi impetrationem

»dy,'.ft-„a5 •«• td/tafcT,;'" J»'"""-- B A K T-

attinec) patcr de verh. oblig. I. tnora. 6. s Illud quoque HOn sine

letepo^L &hocabic.itio debuit rationescribit.nonsolHmin his

■C'je / v-c ]'i ■ e con 'i' adionibus pati eum pccna edi-

miie.L miebitnm. vnde -. r i i . r ^ ■ •

«nsemur. sibi imputantc : vt J.lo- ^1' quas mnc habuitjCum inci-
g Pater in ca.l.si qukdomum.%.]. derec in edi£cum: vetum si quse
SljTiius i WA1*®*™ fi- postea » ei adquirentut. ,
«lt quaii iide- c' or- , //oc edillum tiaturalem ob\i?a-

iuilbV. c T ^e""- oxcepnone. S

fc lutis iniqui sibi facta de non pe-
impetraiio tendo.

nocet impe- f t ^-m habebis. intecim subaudi, si velis cueri eum impecraiTe
tranti.ciusoiie 11 - >. . i- ... . l

sicredi dilatociam. i.Veldic, nunqnam ptopter tus iniquum impetra-

i Priiiilcoium tuniciccaperempcoriam, secundtim aliam positionem.
pctsonalc.per- g ^ lncidit. dando dilacioncm , vel excepcioncm tion habenci.
sonam non h ^ Intendo. qua;e sunt cx peculio,quod ad mc spectat,piofe-
greduur. ctitio,vel.eciam'a3uentitio:cum racione vsusfruftus, qui ad me
vt sa-nlus^no- 1?ec^at» eas 'nccndo, & hoc accipe siue sint acquisita; ante ius
~'h & hcredi- iaiquum statutuin.siue non : licet quidam distinguant. Acc.
bus noslrii si. i ^" Son puto.coacik vidcbatuncum ':eadem persona vnos cum
mul impeira- alio censeatur, & in S obligacionibus quasi eius fideiuiTor iic:
/ oS" j VC T.rfe -verbornm oblirat. Lcum silins. in-princ. &• insrct std mttai-

'Ptcnaexdc- . J , .. . , ... , ? J , r - J r {?,■■

listo non tra- "P- ^ ?• ^c* iiitid est verum , quando conuemt ex periona nlij:
sn aducrsus non cum agit. A C C v rs.

hetedes, si sit k ^ ytis. quiimpetrauic vccreditori suononceneatur.
impositaa le- I ^ Etiamheredi'' eiu4. scilicec impctrancis,cjuod videcurmi-
eeptioncj v^" rum' T' ^xm ?'ta^~iPam ' 'ndultum viuenci,cum eius persona
dc apud Soci- ^'~ finitum.vt personale bencficium : vc J. de reg. iur. L in omni-
ium, ifauu, bm.iij. Sed dic eum impetraise priuilcgium sibi heredique
Tana iX dtii- suo.& sxpc sic ^ iodulgec impetaior: vc insra dereg. iur. I. Ne-
Baib'1' lsie rattus- A''l <l,cunt heredemdebcrevtieodemiuteinactioni-
s'c»ci~i. vbl ^s^*)?* dcfunfto compecebant, Sc heredi ex eius persona.
notatpirnam cjuodnon placet racione prasdicca : quia piiuilegium cisec eK-
«uz inssigitur ttnftum .- vnde nulia pa-na deberet imponi: vt s, eodem. L j. in
jpso iurc, tra- /. t. Itcmaiiaratione videtur ad hetedem nori iransire , quia
ledcni0"* ' " P^^dcliaorumnoncranseumadhcredes : vc C. si ex deliS.
tiniwnco™ desnncT, l. vnica. quiecst conua. Soluc. hic adhercdem transic
tellata contra Priui!egium , ci'im sibt , & hetedi impecrauerit, prout dis:!.
^esunflum. Vcl dic, hic crat iiatuta pecna ia vitientem 3 1 iege : & ideo
ff. Vetus.

tcaetur heres : secusesset, ii non esset imposita viuenti: sed
haberec aliquis aetionem ad imponendam. runc enim habet
locumciiiodibidicitur,nec transichic, vc contra eum decur
aitio, sed vc excepcione remoueatur. Adbitio, Ista gIo£
innuic ouod ex hoc diiio non oriacur actio. quod displicer
BarcKlas.

tionem non toUit: ergo soluti repe- ™stsaics^do° gent

titionem non inducit, Bart, neraliter impetrauit vt

7. J Ex hac caula n Iblutu te- cuilus debitor credito-

peci non posse Iulianus pucat: ri ^u0 teaeretur vel ad

Wrelle e„im naturalem cau- «-PM • ^"S

r r . , ., . - tuum:non alias:vt dixi

lam,qua; inhibet tepeticionem. - e0^ §_y.cpa!iat Vel

Qutsacit lege permitteme, »0« ctiam si specialicer.Ac-

incidtt in hoc ediliun.h.d.vsque ad c v x -l v s-

jJ.fei«%.BiRT. «s£,*«™/»M

J * cAr/;^M«/«.nonrcrcr-

III1. Gaivs libro primo ad tur ad id,quod dicir,_/&-

Edilistm Prpttinciale. lutum : scd ad vcrbtmi

rLIudeleoanter prator exce- Hlud, ^//:irf eil dice-
tcpropcer pnuiiegmm

V^it°..prctter^Ui

indultum vt n5 cenca-

contra etimsectrit, cjui ipse eormn tur statim soluere > sed

quid vsecijset. & recte *i:ne scili- post annura non repe-

cet vel masisttatus J dum stu- ~h:vcJ.decondiS.indeb.

, 1 ,.9. , r , , l.tndtem. Ideiiinper-

Jer hoc e4lstum defendere:vel pc[uon>, vd dic qr„a

lirigator , dum vult beneiicio loquittirdeeo, quipo-

huius edicri vri, ipse in pcenam tetata vti codem iute: a_Iutis soiquj

ipsius cdiai committar'. cjui/i sojoat, non tepe- """

—■ " que,vt subiicit. A c c. uersario l

SI QVIS IVS DICEN- TtWOCisvs.Im- d,to,inonob-

ti non obremperauerit. Jfe'^"^ S^otLS

TITVLVS III. n6't?ne«i eteditotibuj "»«F«*

tr>unmrfyitiu,i[dim,m,,liui nids. & nuoe videe.

tiiHumlmtitukaiumium^uim, 1»"« duo sumus , qut

dicentinSobimperatjdrltiubemirtm «nemut hoc edidlo:

guserri,velubdu,i,s,m strtm.su, «"lk ■ 1*' coneelSt

uerer.nam & st aSerisorumtfuedsequi nnbi, & etuim ego te-

eeritur,s„ine,metem:ineemn,enim ""■ *»** conuenio

ii,ire,inutleremp,t,,,,xn,utuz lt, eltbitoKi meos : ,p5

thne.C,erceturver,in,hedien,t*nnli ■»?«»« vt vt.niur

nSi,n,,vid,li,e,,w,nti„re,,Jl,,,:^ «™I™ !"r"°«" *"•

nihilinfrsit etiams,n,n iure rent ab- nunquid i«i debitorcs

iuei,v',lanserri Leatmarisratm. meilocediclotenean-

,„ tut.sclicetvtdebito-

itaite,direntemsirihilikv= i?i,.siue res 'stutum dcbitotum

«5mf,.A..i;.Cviic. " '- meoiiun vtanrur ad-

Omnes ittdicts pnismt inobedita- ue ,sus e ltc,res meos,

. , ,.r U y. eodem mre quo lsti

tet ptlmretvideUcet magnttl m ma- vtlintur aduersum me?

gttis cattjis,& magnu mttltit ipesr- Et respon. quod non:

itttsinparttit,&partiitmtiltit,li. nec ille magiiliatus,

d.rext. cum glo. 3 A »' T. 1"' '"""f"" de "'■ '

» renecur cdicto.

p "s Exeepit. hxc tx-
ceptio fit ab eo, quod dicitur in rubrica. Vcl dic, ab eo quod
dixit in edicto, hoc modo: ediitum est ibi,quod qui nouum ius
statuitj vel stattierc facit, incidit in edictum : sed prator exci-
pit in edicti parre, quam non habemus j ipsuiii magistratum,
qui eum iudex erac, nouum ius instituit; & secundum liciga-
corem,qui aduersiis eum itatuere facit, qui aducisus ipsum,
vel aduersus alium u ius iniquum stacuit j vel statui fccetat. & * FaiAim hoe
hoc idco excipic, ne magislratm, &c, Sed ccrte ha;c cxccptio esse ait Alfae-
fieri vidctur non eiegancer, quid enim opus fuit hac exce- '.'*!" **f* ^*
ptione i nam satis exeepcum erat per hoc,quod fuerat di- '"Jr-S'#'*"•
ctum , itademumquem teneri, si fuerit in dolo: vts. eodem.
L ij. Respqndco: nonfuicopus: sedad maiorcm fecit caute-
lam. sic j. deiniur.L itemaptid Labeonem. §. aitprttor, nequid,
Vel dic, quod in vetbis pracoris supradictis non erat de dolo,
licet Paulus sic inteUcxciit ">'per l. ij; & ideo necessarium fuit e Panalia ssa-
subiicere. «"a sempee

p s Eontm jaW. legituctotumneutrssliter,scilicec-dictio, eu- j"t,;':'';i"".''r
rum,8c dictio,<jHW,scilicet quod statuit,vel impetiauit. soIaniC tieitT

q s E/r^.scilicecei-cipit.AccvRs. ' del.aum aV

r ^ Committat. quodcuet, nisifuiiset de hoc eautum, s" Sed lo adnyssuni.
quid si impecrauit ius iniquum contra eum , qui impeirauerat
contraaliumd-sed in aliofaclo, non dico vtendoeodem iure, d^r',me,&><*
quod ina.iumstatuifccecac ? Respon. me teneri: cum hic non Itgenixm cjfc
sit exceptum: sed tantiim quando eodem iure vtor. vc argum. ""»"' "s '"'
Cod.depoe.LJancimm. ZsJ/S^

SI QJ/IS IVS DICENTI

noii obtcmperauerit.

£ 4 * TN|W».
loading ...